Ład korporacyjny

Pliki do pobrania:

Raport dotyczący Ładu korporacyjnego zamieszczony w ostatnim opublikowanym raporcie rocznym

„Zarząd Atrem S.A. oświadcza, że w okresie do dnia 31 grudnia 2016 r. Spółka stosowała zasady ładu korporacyjnego przyjęte uchwałą nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 13 października 2015 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”. Zarząd Atrem S.A., doceniając znaczenie zasad ładu korporacyjnego dla zapewnienia jak największej transparentności swoich działań, należytej jakości komunikacji z obecnymi oraz przyszłymi akcjonariuszami, informuje, że z dniem 1 stycznia 2016 r. przyjął do stosowania wszystkie zasady i rekomendacje ładu korporacyjnego zgodnie z dokumentem Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016, poza następującymi:

 1. Rekomendacją I.R.2.- zobowiązująca Spółkę do zamieszczania w rocznym sprawozdaniu z działalności informacji na temat prowadzonej polityki sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze. Spółka prowadzi działalność sponsoringową oraz charytatywną, przy czym działania Spółki w tym zakresie mają charakter incydentalny i nie stanowią misji biznesowej i strategii rozwoju. Kwoty przeznaczone na tego typu działalność nie mają znaczącego charakteru. W związku z powyższym Spółka nie określiła zasad prowadzenia przez nią działalności w tym zakresie.
 2. Zasadą I.Z.1.3 oraz zasadą II.Z.1- zobowiązującą do opracowania i zamieszczenia na korporacyjnej stronie internetowej schematu podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu. Spółka stoi na stanowisku, iż niewielki stopień skomplikowania struktury korporacyjnej Emitenta, nie wymaga obecnie tworzenia schematu wewnętrznego podziału odpowiedzialności i zadań pomiędzy Członków Zarządu. Członkowie Zarządu na bieżąco ustalają podział zadań, z uwzględnieniem posiadanego wykształcenia i doświadczenia. Wszelkie decyzje, których ranga tego wymaga, podejmowane są wspólnie.
 3. Zasadą I.Z.1.19. zobowiązująca Spółkę do zamieszczania na korporacyjnej stronie internetowej pytań akcjonariuszy skierowanych do zarządu w trybie art. 428 § 1 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych, wraz z odpowiedziami zarządu na zadane pytania, bądź też szczegółowe wskazanie przyczyn nieudzielenia odpowiedzi, zgodnie z zasadą IV.Z.13. W zakresie pytań skierowanych do Zarządu, Spółka przestrzega zobowiązań nałożonych na Zarząd zgodnie z art. 428 § 1 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. W ocenie Spółki wskazane powyżej przepisy w sposób wyczerpujący określają zakres zobowiązań Spółki zapewniający akcjonariuszom dostęp do informacji na temat spółki. Wszelkie informacje dotyczące Spółki, jej sytuacji finansowej, realizowanych kontraktów i innych istotnych kwestii pozwalających na ocenę jej sytuacji, udostępniane są w raportach bieżących i okresowych publikowanych przez Spółkę, w tym opiniach biegłego rewidenta oraz pozostałych materiałach dostępnych na stronie internetowej Emitenta.
 4. Zasadą I.Z.I.20 zobowiązującą Spółkę do zapisu i zamieszczenia na korporacyjnej stronie internetowej, przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo. Spółka nie zapewnia zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo. W ocenie Spółki zapewnienie zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo skutkowałoby znacznym zwiększeniem kosztów prowadzonej działalności. Jednocześnie Emitent zaznacza, że akcjonariusze mają możliwość zapoznania się z rezultatem obrad walnego zgromadzenia za pośrednictwem dostępnych na stronie internetowej Emitenta raportów bieżących zawierających treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie wraz z informacją o liczbie akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczby ważnie oddanych głosów, w tym liczby głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.5.
 5. Zasadą IV.Z.13. Zgodnie z tą zasadą, w przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza żądania udzielenia informacji na temat Spółki, nie później niż w terminie 30 dni Zarząd spółki jest obowiązany udzielić odpowiedzi na żądanie akcjonariusza lub poinformować go o odmowie udzielenia takiej informacji, jeżeli zarząd podjął taką decyzję na podstawie art. 428 § 2 lub § 3 Kodeksu spółek handlowych. Spółka nie stosuje powyższej zasady. W zakresie żądania udzielenia informacji na temat spółki skierowanych do Zarządu, Spółka przestrzega zobowiązań nałożonych na Zarząd zgodnie z art. 428 § 1 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. W ocenie Spółki wskazane powyżej przepisy w sposób wyczerpujący określają zakres zobowiązań Spółki zapewniający akcjonariuszom dostęp do informacji na temat spółki. Spółka dba o należytą komunikację z inwestorami prowadząc przejrzystą politykę informacyjną, poprzez zapewnienie łatwego i niedyskryminacyjnego dostępu do ujawnianych informacji. Wszelkie informacje dotyczące Spółki, jej sytuacji finansowej, realizowanych kontraktów i innych istotnych kwestii pozwalających na ocenę jej sytuacji, udostępniane są w raportach bieżących i okresowych publikowanych przez Spółkę, w tym opiniach biegłego rewidenta oraz pozostałych materiałach dostępnych na stronie internetowej Emitenta.
 6. Zasadą V.Z.6- zobowiązującą Spółkę do określenia w regulacjach wewnętrznych kryteriów i okoliczności, w których może dojść w Spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Spółka stoi na stanowisku, iż stworzenie odrębnych regulacji wewnętrznych we wskazanym powyżej zakresie nie jest uzasadnione z uwagi na rozmiar Emitenta. Niemniej Emitent deklaruje dokonywanie okresowych przeglądów procedur wewnętrznych Spółki pod kątem identyfikacji ewentualnych konfliktów interesów oraz reaguje na każde podejrzenie ich wystąpienia. Ponadto Członek Zarządu lub Rady Nadzorczej jest wyłączany od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów. Wszelkie transakcje z podmiotem powiązanym zawierane są na warunkach rynkowych, a ich charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej prowadzonej przez Emitenta i jednostkę od niego zależną. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej zobowiązali się do stałego dokonywania oceny sytuacji pod kątem tego, czy znajdują się w konflikcie interesów lub czy zachodzi możliwość powstania takiego konfliktu. W przypadku stwierdzenia, że konflikt interesów już zaistniał lub zachodzi możliwość jego powstania, Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej zadeklarowali gotowość niezwłocznie poinformowania o tym organu Spółki, w skład którego wchodzą.
 7. Zasadą VI.Z.4 oraz Rekomendacjami VI.R.1-VI.R.2- zobowiązującymi Spółkę do posiadania polityki wynagrodzeń oraz przedstawiania, w sprawozdaniu z działalności, raportu na jej temat. Spółka stoi na stanowisku, iż niewielki stopień skomplikowania struktury korporacyjnej zarówno samego Emitenta, jak i całej Grupy Kapitałowej, nie wymaga obecnie budowy własnego, szczególnego modelu wynagradzania osób wchodzących w skład organów spółki oraz kluczowych menedżerów. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż wynagrodzenia członków Zarządu dostępne są w raportach okresowych a ich wysokość jest wynikową zakresu odpowiedzialności poszczególnych osób oraz wyników finansowych Spółki. Zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia Atrem S.A. zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej określone są uchwałą Walnego Zgromadzenia. Wartość wynagrodzenia uzależniona jest od indywidualnych obowiązków oraz obszarów odpowiedzialności powierzonych poszczególnym członkom Rady. Wynagrodzenia te nie stanowią istotnej pozycji kosztów działalności Spółki. Łączna wysokość wynagrodzeń członków organów oraz wysokość indywidualnego wynagrodzenia każdego z członków organów jest ujawniana w raporcie rocznym.

 

Emitent nie wyklucza możliwości stosowania ww. zasad i rekomendacji w przyszłości.

 

Poniżej wykaz rekomendacji i zasad objętych dokumentem Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016, które nie mają zastosowania w przypadku Emitenta:

 1. Zasada I.Z.1.10. zobowiązująca Spółkę do zamieszczenia na korporacyjnej stronie internetowej prognoz finansowych, jeżeli Spółka podjęła decyzję o ich publikacji, wraz z informacją o stopniu ich realizacji.
  Spółka w okresie ostatnich 5 lat nie podjęła decyzji o publikacji prognoz finansowych. W sytuacji podjęcia decyzji o publikacji prognoz finansowych, Emitent zamieści informacje na ten temat na korporacyjnej stronie internetowej wraz z informacją o stopniu ich realizacji.
 2. Zasada I.Z.2., zgodnie z którą spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub WIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1.
  Akcje spółki Atrem S.A. nie są zakwalifikowane do indeksów giełdowych WIG20 lub WIG40 a struktura akcjonariatu, charakter i zakres prowadzonej działalności nie powoduje konieczności prowadzenia strony internetowej w języku angielskim.
 3. Zasada II.Z.8. zgodnie z którą przewodniczący komitetu audytu winien spełniać kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4, z uwagi na fakt, że w Atrem S.A. nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji komitetu audytu.Zasada IV.Z.2. zgodnie z którą jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
 4. Spółka nie zapewnia powszechnie dostępnej transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. W ocenie Spółki zapewnienie powszechnie dostępnej transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym nie jest uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu. Spółka stoi na stanowisku, iż stosowanie wyżej wymienionej zasady skutkowałoby znacznym zwiększeniem kosztów prowadzonej działalności. Jednocześnie Emitent zaznacza, że akcjonariusze mają możliwość zapoznania się z rezultatem obrad walnego zgromadzenia za pośrednictwem dostępnych na stronie internetowej Emitenta raportów bieżących zawierających treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie wraz z informacją o liczbie akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczby ważnie oddanych głosów, w tym liczby głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”. 

Informacja dotycząca polityki różnorodności

W związku z uchwałą nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 13 października 2015 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, Zarząd Atrem S.A.,  informuje, że Spółka nie opracowała wymaganego zasadą I.Z.1.15 dokumentu: polityka różnorodności. Spółka stoi na stanowisku, iż stworzenie odrębnych regulacji wewnętrznych we wskazanym powyżej zakresie nie jest uzasadnione z uwagi na rozmiar Emitenta. Spółka, mając świadomość, iż zróżnicowanie kompetencji i poglądów członków organów Spółki i jej kluczowych menedżerów sprzyja dobremu zrozumieniu rynku oraz ma pozytywny wpływ na proces decyzyjny i działalność przedsiębiorstwa, podejmuje działania zmierzające do uwzględniania takich kryteriów jak kierunek studiów, wykształcenie, wiek, doświadczenie zawodowe i płeć, niemniej jako kryterium wyboru władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów kieruje się przede wszystkim kwalifikacjami osoby powołanej do pełnienia powierzonej funkcji, w tym doświadczeniem, profesjonalizmem oraz kompetencjami kandydata. 


Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016
Według aktualnego stanu stosowania Dobrych Praktyk Spółka nie stosuje 2 rekomendacji: I.R.2., VI.R.1. Według aktualnego stanu stosowania Dobrych Praktyk Spółka nie stosuje 5 zasad szczegółowych: I.Z.1.3., I.Z.1.20., II.Z.1., V.Z.6.,VI.Z.4.

I. Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami
Spółka giełdowa dba o należytą komunikację z inwestorami i analitykami, prowadząc przejrzystą i skuteczną politykę informacyjną. W tym celu zapewnia łatwy i niedyskryminujący nikogo dostęp do ujawnianych informacji, korzystając z różnorodnych narzędzi komunikacji.
Rekomendacje

I.R.1. W sytuacji gdy spółka poweźmie wiedzę o rozpowszechnianiu w mediach nieprawdziwych informacji, które istotnie wpływają na jej ocenę, niezwłocznie po powzięciu takiej wiedzy zamieszcza na swojej stronie internetowej komunikat zawierający stanowisko odnośnie do tych informacji - chyba że w opinii spółki charakter informacji i okoliczności ich publikacji dają podstawy uznać przyjęcie innego rozwiązania za bardziej właściwe. Zasada jest stosowana.

I.R.2. Jeżeli spółka prowadzi działalność sponsoringową, charytatywną lub inną o zbliżonym charakterze, zamieszcza w rocznym sprawozdaniu z działalności informację na temat prowadzonej polityki w tym zakresie. Zasada nie jest stosowana. Komentarz spółki : Spółka prowadzi działalność sponsoringową oraz charytatywną, przy czym działania Spółki w tym zakresie mają charakter incydentalny i nie stanowią misji biznesowej i strategii rozwoju. W związku z powyższym Spółka nie określiła zasad prowadzenia przez nią działalności w tym zakresie.

I.R.3. Spółka powinna umożliwić inwestorom i analitykom zadawanie pytań i uzyskiwanie – z uwzględnieniem zakazów wynikających z obowiązujących przepisów prawa - wyjaśnień na tematy będące przedmiotem zainteresowania tych osób. Realizacja tej rekomendacji może odbywać się w formule otwartych spotkań z inwestorami i analitykami lub w innej formie przewidzianej przez spółkę. Zasada jest stosowana.

I.R.4. Spółka powinna dokładać starań, w tym z odpowiednim wyprzedzeniem podejmować wszelkie czynności niezbędne dla sporządzenia raportu okresowego, by umożliwiać inwestorom zapoznanie się z osiągniętymi przez nią wynikami finansowymi w możliwie najkrótszym czasie po zakończeniu okresu sprawozdawczego. Zasada jest stosowana.

Zasady szczegółowe

I.Z.1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa: I.Z.1.1. podstawowe dokumenty korporacyjne, w szczególności statut spółki, Zasada jest stosowana.

I.Z.1.2. skład zarządu i rady nadzorczej spółki oraz życiorysy zawodowe członków tych organów wraz z informacją na temat spełniania przez członków rady nadzorczej kryteriów niezależności, Zasada jest stosowana.

I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1, Zasada nie jest stosowana. Komentarz spółki : Spółka stoi na stanowisku, iż niewielki stopień skomplikowania struktury korporacyjnej Emitenta, nie wymaga obecnie tworzenia schematu wewnętrznego podziału odpowiedzialności i zadań pomiędzy Członków Zarządu. Członkowie Zarządu na bieżąco ustalają podział zadań, z uwzględnieniem posiadanego wykształcenia i doświadczenia. Wszelkie decyzje, których ranga tego wymaga, podejmowane są wspólnie.

I.Z.1.4. aktualną strukturę akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce – na podstawie informacji przekazanych spółce przez akcjonariuszy zgodnie z obowiązującymi przepisami, Zasada jest stosowana.

I.Z.1.5. raporty bieżące i okresowe oraz prospekty emisyjne i memoranda informacyjne wraz z aneksami, opublikowane przez spółkę w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, Zasada jest stosowana.

I.Z.1.6. kalendarz zdarzeń korporacyjnych skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, kalendarz publikacji raportów finansowych oraz innych wydarzeń istotnych z punktu widzenia inwestorów – w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych, Zasada jest stosowana.

I.Z.1.7. opublikowane przez spółkę materiały informacyjne na temat strategii spółki oraz jej wyników finansowych, Zasada jest stosowana.

I.Z.1.8. zestawienia wybranych danych finansowych spółki za ostatnie 5 lat działalności, w formacie umożliwiającym przetwarzanie tych danych przez ich odbiorców, Zasada jest stosowana.

I.Z.1.9. informacje na temat planowanej dywidendy oraz dywidendy wypłaconej przez spółkę w okresie ostatnich 5 lat obrotowych, zawierające dane na temat dnia dywidendy, terminów wypłat oraz wysokości dywidend - łącznie oraz w przeliczeniu na jedną akcję, Zasada jest stosowana.

I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji, Zasada nie dotyczy spółki. Komentarz spółki : Spółka w okresie ostatnich 5 lat nie podjęła decyzji o publikacji prognoz finansowych. W sytuacji podjęcia decyzji o publikacji prognoz finansowych, Emitent zamieści informacje na ten temat na korporacyjnej stronie internetowej wraz z informacją o stopniu ich realizacji].

I.Z.1.11. informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, bądź też o braku takiej reguły, Zasada jest stosowana.

I.Z.1.12. zamieszczone w ostatnim opublikowanym raporcie rocznym oświadczenie spółki o stosowaniu ładu korporacyjnego, Zasada jest stosowana.

I.Z.1.13. informację na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w niniejszym dokumencie, spójną z informacjami, które w tym zakresie spółka powinna przekazać na podstawie odpowiednich przepisów, Zasada jest stosowana.

I.Z.1.14. materiały przekazywane walnemu zgromadzeniu, w tym oceny, sprawozdania i stanowiska wskazane w zasadzie II.Z.10, przedkładane walnemu zgromadzeniu przez radę nadzorczą, Zasada jest stosowana.

I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji, Zasada jest stosowana.

I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia, Zasada jest stosowana.

I.Z.1.17. uzasadnienia do projektów uchwał walnego zgromadzenia dotyczących spraw i rozstrzygnięć istotnych lub mogących budzić wątpliwości akcjonariuszy – w terminie umożliwiającym uczestnikom walnego zgromadzenia zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem, Zasada jest stosowana.

I.Z.1.18. informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad, a także informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy, Zasada jest stosowana.

I.Z.1.19. pytania akcjonariuszy skierowane do zarządu w trybie art. 428 § 1 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych, wraz z odpowiedziami zarządu na zadane pytania, bądź też szczegółowe wskazanie przyczyn nieudzielenia odpowiedzi, zgodnie z zasadą IV.Z.13, Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki : W zakresie pytań skierowanych do Zarządu, Spółka przestrzega zobowiązań nałożonych na Zarząd zgodnie z art. 428 § 1 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z
Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. W ocenie Spółki wskazane powyżej przepisy w sposób wyczerpujący określają zakres zobowiązań Spółki zapewniający akcjonariuszom dostęp do informacji na temat spółki. Wszelkie informacje dotyczące Spółki, jej sytuacji finansowej, realizowanych kontraktów i innych istotnych kwestii pozwalających na
ocenę jej sytuacji, udostępniane są w raportach bieżących i okresowych publikowanych przez Spółkę, w tym opiniach biegłego rewidenta oraz pozostałych materiałach dostępnych na stronie internetowej Emitenta.

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo, Zasada nie jest stosowana. Komentarz spółki : Spółka nie zapewnia zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo. W ocenie Spółki zapewnienie zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo skutkowałoby znacznym zwiększeniem kosztów prowadzonej działalności. Jednocześnie Emitent zaznacza, że akcjonariusze mają możliwość zapoznania się z rezultatem obrad walnego zgromadzenia za pośrednictwem dostępnych na stronie internetowej Emitenta raportów bieżących zawierających treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie wraz z informacją o liczbie akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczby ważnie oddanych głosów, w tym liczby głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”. Emitent nie wyklucza możliwości stosowania wyżej wymienionej zasady w przyszłości] I.Z.1.21. dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych w spółce za komunikację z inwestorami, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz adresu e-mail lub numeru telefonu. Zasada jest stosowana.

I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności. Zasada nie dotyczy spółki. Komentarz spółki : Akcje spółki Atrem S.A. nie są zakwalifikowane do indeksów giełdowych WIG20 lub WIG40.

II. Zarząd i Rada Nadzorcza


Spółką giełdową kieruje zarząd, jego członkowie działają w interesie spółki i ponoszą odpowiedzialność za jej działalność. Do zarządu należy w szczególności przywództwo w spółce, zaangażowanie w wyznaczanie jej celów strategicznych i ich realizacja oraz zapewnienie spółce efektywności i bezpieczeństwa. Spółka jest nadzorowana przez skuteczną i kompetentną radę nadzorczą. Członkowie rady nadzorczej działają w interesie spółki i kierują się w swoim postępowaniu niezależnością własnych opinii i osądów. Rada nadzorcza w szczególności opiniuje strategię spółki i weryfikuje pracę zarządu w zakresie osiągania ustalonych celów strategicznych oraz monitoruje wyniki osiągane przez spółkę.

Rekomendacje


II.R.1. W celu osiągnięcia najwyższych standardów w zakresie wykonywania przez zarząd i radę nadzorczą spółki swoich obowiązków i wywiązywania się z nich w sposób efektywny, w skład zarządu i rady nadzorczej powoływane są osoby reprezentujące wysokie kwalifikacje i doświadczenie. Zasada jest stosowana. II.R.2. Osoby podejmujące decyzję w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny dążyć do zapewnienia wszechstronności i różnorodności tych organów, między innymi pod względem płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego. Zasada jest stosowana.

II.R.3. Pełnienie funkcji w zarządzie spółki stanowi główny obszar aktywności zawodowej członka zarządu. Dodatkowa aktywność zawodowa członka zarządu nie może prowadzić do takiego zaangażowania czasu i nakładu pracy, aby negatywnie wpływać na właściwe wykonywanie pełnionej funkcji w spółce. W szczególności członek zarządu nie powinien być członkiem organów innych podmiotów, jeżeli czas poświęcony na wykonywanie funkcji w innych podmiotach uniemożliwia mu rzetelne wykonywanie obowiązków w spółce. Zasada jest stosowana.

II.R.4. Członkowie rady nadzorczej powinni być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków. Zasada jest stosowana.

II.R.5. W przypadku rezygnacji lub niemożności sprawowania czynności przez członka rady nadzorczej spółka niezwłocznie podejmuje odpowiednie działania w celu uzupełnienia lub dokonania zmiany w składzie rady nadzorczej. Zasada jest stosowana.

II.R.6. Rada nadzorcza, mając świadomość upływu kadencji członków zarządu oraz ich planów dotyczących dalszego pełnienia funkcji w zarządzie, z wyprzedzeniem podejmuje działania mające na celu zapewnienie efektywnego funkcjonowania zarządu spółki. Zasada jest stosowana.

II.R.7. Spółka zapewnia radzie nadzorczej możliwość korzystania z profesjonalnych, niezależnych usług doradczych, które w ocenie rady są niezbędne do sprawowania przez nią efektywnego nadzoru w spółce. Dokonując wyboru podmiotu świadczącego usługi doradcze, rada nadzorcza uwzględnia sytuację finansową spółki. Zasada jest stosowana.

Zasady szczegółowe


II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki. Zasada nie jest stosowana. Komentarz spółki : Spółka stoi na stanowisku, iż niewielki stopień skomplikowania struktury korporacyjnej Emitenta, nie wymaga obecnie tworzenia schematu wewnętrznego podziału odpowiedzialności i zadań pomiędzy Członków Zarządu. Członkowie Zarządu na bieżąco ustalają podział zadań, z uwzględnieniem posiadanego wykształcenia i doświadczenia. Wszelkie decyzje, których ranga tego wymaga, podejmowane są wspólnie.

II.Z.2. Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki wymaga zgody rady nadzorczej. Zasada jest stosowana.

II.Z.3. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. Zasada jest stosowana.

II.Z.4. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej stosuje się Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt 1 lit. b) dokumentu, o którym mowa w poprzednim zdaniu, osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego, jak również osoba związana z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze, nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności. Za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się także rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce. Zasada jest stosowana.

II.Z.5. Członek rady nadzorczej przekazuje pozostałym członkom rady oraz zarządowi spółki oświadczenie o spełnianiu przez niego kryteriów niezależności określonych w zasadzie II.Z.4. Zasada jest stosowana.

II.Z.6. Rada nadzorcza ocenia, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego członka rady kryteriów niezależności. Ocena spełniania kryteriów niezależności przez członków rady nadzorczej przedstawiana jest przez radę zgodnie z zasadą II.Z.10.2. Zasada jest stosowana.

II.Z.7. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej zastosowanie mają postanowienia Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. W przypadku gdy funkcję komitetu audytu pełni rada nadzorcza, powyższe zasady stosuje się odpowiednio. Zasada jest stosowana.

II.Z.8. Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4. Zasada nie dotyczy spółki. Komentarz spółki : W spółce Atrem S.A. nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego”]

II.Z.9. W celu umożliwienia realizacji zadań przez radę nadzorczą zarząd spółki zapewnia radzie dostęp do informacji o sprawach dotyczących spółki. Zasada jest stosowana. II.Z.10. Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu: II.Z.10.1 . ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej; Zasada jest stosowana. II.Z.10.2 . sprawozdanie z działalności rady nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na temat: - składu rady i jej komitetów, - spełniania przez członków rady kryteriów niezależności, - liczby posiedzeń rady i jej komitetów w raportowanym okresie, - dokonanej samooceny pracy rady nadzorczej; Zasada jest stosowana.

II.Z.10.3 . ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych; Zasada jest stosowana.

II.Z.10.4 . ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2, albo informację o braku takiej polityki. Zasada jest stosowana.

II.Z.11. Rada nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia. Zasada jest stosowana.

III. Systemy i funkcje wewnętrzne
Spółka giełdowa utrzymuje skuteczne systemy: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), a także skuteczną funkcję audytu wewnętrznego, odpowiednie do wielkości spółki i rodzaju oraz skali prowadzonej działalności.

Rekomendacje


III.R.1. Spółka wyodrębnia w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za realizację zadań w poszczególnych systemach lub funkcjach, chyba że wyodrębnienie jednostek organizacyjnych nie jest uzasadnione z uwagi na rozmiar lub rodzaj działalności prowadzonej przez spółkę. Zasada jest stosowana.

Zasady szczegółowe

III.Z.1. Za wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego odpowiada zarząd spółki. Zasada jest stosowana.

III.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu. Zasada jest stosowana.

III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego. Zasada jest stosowana.

III.Z.4. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem. Zasada jest stosowana.

III.Z.5. Rada nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, w oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane jej bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za te funkcje oraz zarząd spółki, jak również dokonuje rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji, zgodnie z zasadą II.Z.10.1. W przypadku gdy w spółce działa komitet audytu, monitoruje on skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, jednakże nie zwalnia to rady nadzorczej z dokonania rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji. Zasada jest stosowana.

III.Z.6. W przypadku gdy w spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego, komitet audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcję komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba dokonania takiego wydzielenia. Zasada jest stosowana.

IV. Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami


Zarząd spółki giełdowej i jej rada nadzorcza i powinny zachęcać akcjonariuszy do zaangażowania się w sprawy spółki, wyrażającego się przede wszystkim aktywnym udziałem w walnym zgromadzeniu. Walne zgromadzenie powinno obradować z poszanowaniem praw akcjonariuszy i dążyć do tego, by podejmowane uchwały nie naruszały uzasadnionych interesów poszczególnych grup akcjonariuszy. Akcjonariusze biorący udział w walnym zgromadzeniu wykonują swoje uprawnienia w sposób nienaruszający dobrych obyczajów.

Rekomendacje


IV.R.1. Spółka powinna dążyć do odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia w możliwie najkrótszym terminie po publikacji raportu rocznego, wyznaczając ten termin z uwzględnieniem właściwych przepisów prawa. Zasada jest stosowana. IV.R.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędna dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności poprzez: 1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia, 3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia. Zasada nie dotyczy spółki. Komentarz spółki : Spółka nie posiada infrastruktury technicznej niezbędnej dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W ocenie Spółki przeprowadzenie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie jest uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu. Do Spółki nie zostały także skierowane w tym zakresie żadne wnioski akcjonariuszy. Spółka stoi na stanowisku, iż stosowanie wyżej wymienionej rekomendacji skutkowałoby znacznym zwiększeniem kosztów prowadzonej działalności. Ponadto decyzja w kwestii niestosowania przedmiotowej rekomendacji została podjęta w związku z zagrożeniami natury technicznej dla prawidłowego i sprawnego przeprowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. Emitent nie wyklucza możliwości stosowania wyżej wymienionej rekomendacji w przyszłości. IV.R.3. Spółka dąży do tego, aby w sytuacji gdy papiery wartościowe wyemitowane przez spółkę są przedmiotem obrotu w różnych krajach (lub na różnych rynkach) i w ramach różnych systemów prawnych, realizacja zdarzeń korporacyjnych związanych z nabyciem praw po stronie akcjonariusza następowała w tych samych terminach we wszystkich krajach, w których są one notowane. Zasada nie dotyczy spółki. Komentarz spółki : Papiery wartościowe wyemitowane przez Spółkę są przedmiotem obrotu wyłącznie na rynku krajowym.
Zasady szczegółowe
IV.Z.1. Spółka ustala miejsce i termin walnego zgromadzenia w sposób umożliwiający udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy. Zasada jest stosowana.

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Zasada nie dotyczy spółki. Komentarz spółki : Spółka nie zapewnia powszechnie dostępnej transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. W ocenie Spółki zapewnienie powszechnie dostępnej transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym nie jest uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu. Spółka stoi na stanowisku, iż stosowanie wyżej wymienionej zasady skutkowałoby znacznym zwiększeniem kosztów prowadzonej działalności. Jednocześnie Emitent zaznacza, że akcjonariusze mają możliwość zapoznania się z rezultatem obrad walnego zgromadzenia za pośrednictwem dostępnych na stronie internetowej Emitenta raportów bieżących zawierających treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie wraz z informacją o liczbie akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczby ważnie oddanych głosów, w tym liczby głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”. Emitent nie wyklucza możliwości stosowania wyżej wymienionej zasady w przyszłości

IV.Z.3. Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych zgromadzeniach. Zasada jest stosowana.

IV.Z.4. W przypadku otrzymania przez zarząd informacji o zwołaniu walnego zgromadzenia na podstawie art. 399 § 2 - 4 Kodeksu spółek handlowych, zarząd niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ma zastosowanie również w przypadku zwołania walnego zgromadzenia na podstawie upoważnienia wydanego przez sąd rejestrowy zgodnie z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Zasada jest stosowana.

IV.Z.5. Regulamin walnego zgromadzenia, a także sposób prowadzenia obrad oraz podejmowania uchwał nie mogą utrudniać uczestnictwa akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu i wykonywania przysługujących im praw. Zmiany w regulaminie walnego zgromadzenia powinny obowiązywać najwcześniej od następnego walnego zgromadzenia. Zasada jest stosowana.

IV.Z.6. Spółka dokłada starań, aby odwołanie walnego zgromadzenia, zmiana terminu lub zarządzenie przerwy w obradach nie uniemożliwiały lub nie ograniczały akcjonariuszom wykonywania prawa do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zasada jest stosowana.

IV.Z.7. Przerwa w obradach walnego zgromadzenia może mieć miejsce jedynie w szczególnych sytuacjach, każdorazowo wskazanych w uzasadnieniu uchwały w sprawie zarządzenia przerwy, sporządzanego w oparciu o powody przedstawione przez akcjonariusza wnioskującego o zarządzenie przerwy. Zasada jest stosowana.

IV.Z.8. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie zarządzenia przerwy wskazuje wyraźnie termin wznowienia obrad, przy czym termin ten nie może stanowić bariery dla wzięcia udziału we wznowionych obradach przez większość akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy mniejszościowych. Zasada jest stosowana. IV.Z.9. Spółka dokłada starań, aby projekty uchwał walnego zgromadzenia zawierały uzasadnienie, jeżeli ułatwi to akcjonariuszom podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem. W przypadku, gdy umieszczenie danej sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia następuje na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, zarząd lub przewodniczący walnego zgromadzenia zwraca się o przedstawienie uzasadnienia proponowanej uchwały. W istotnych sprawach lub mogących budzić wątpliwości akcjonariuszy spółka przekaże uzasadnienie, chyba że w inny sposób przedstawi akcjonariuszom informacje, które zapewnią podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem. Zasada jest stosowana.
IV.Z.10.Realizacja uprawnień akcjonariuszy oraz sposób wykonywania przez nich posiadanych uprawnień nie mogą prowadzić do utrudniania prawidłowego działania organów spółki. Zasada jest stosowana.

IV.Z.11.Członkowie zarządu i rady nadzorczej uczestniczą w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia. Zasada jest stosowana.

IV.Z.12.Zarząd powinien prezentować uczestnikom zwyczajnego walnego zgromadzenia wyniki finansowe spółki oraz inne istotne informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie. Zasada jest stosowana.

IV.Z.13.W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza żądania udzielenia informacji na temat spółki, nie później niż w terminie 30 dni zarząd spółki jest obowiązany udzielić odpowiedzi na żądanie akcjonariusza lub poinformować go o odmowie udzielenia takiej informacji, jeżeli zarząd podjął taką decyzję na podstawie art. 428 § 2 lub § 3 Kodeksu spółek handlowych. Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki : W zakresie żądania udzielenia informacji na temat spółki skierowanych do Zarządu, Spółka przestrzega zobowiązań nałożonych na Zarząd zgodnie z art. 428 § 1 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. W ocenie Spółki wskazane powyżej przepisy w sposób wyczerpujący określają zakres zobowiązań Spółki zapewniający akcjonariuszom dostęp do informacji na temat spółki. Spółka dba o należytą komunikację z inwestorami prowadząc przejrzystą politykę informacyjną, poprzez zapewnienie łatwego i niedyskryminacyjnego dostępu do ujawnianych informacji. Wszelkie informacje dotyczące Spółki, jej sytuacji finansowej, realizowanych kontraktów i innych istotnych kwestii pozwalających na ocenę jej sytuacji, udostępniane są w raportach bieżących i okresowych publikowanych przez Spółkę, w tym opiniach biegłego rewidenta oraz pozostałych materiałach dostępnych na stronie internetowej Emitenta.

IV.Z.14.Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne, a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych. Zasada jest stosowana.

IV.Z.15.Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia, bądź zobowiązywać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej. Zasada jest stosowana.

IV.Z.16.Dzień dywidendy oraz terminy wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby okres przypadający pomiędzy nimi był nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga uzasadnienia. Zasada jest stosowana.

IV.Z.17.Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem dywidendy. Zasada jest stosowana.

IV.Z.18.Uchwała walnego zgromadzenia o podziale wartości nominalnej akcji nie powinna ustalać nowej wartości nominalnej akcji na poziomie niższym niż 0,50 zł, który mógłby skutkować bardzo niską jednostkową wartością rynkową tych akcji, co w konsekwencji mogłoby stanowić zagrożenie dla prawidłowości i wiarygodności wyceny spółki notowanej na giełdzie. Zasada jest stosowana.

V. Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi

Na potrzeby niniejszego rozdziału przyjmuje się definicję podmiotu powiązanego określoną w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości. Spółka powinna posiadać przejrzyste procedury zapobiegania konfliktom interesów i zawieraniu transakcji z podmiotami powiązanymi w warunkach możliwości wystąpienia konfliktu interesów. Procedury powinny przewidywać sposoby identyfikacji takich sytuacji, ich ujawniania oraz zarządzania nimi.

Rekomendacje


V.R.1. Członek zarządu lub rady nadzorczej powinien unikać podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na jego reputację jako członka organu spółki, a w przypadku powstania konfliktu interesów powinien niezwłocznie go ujawnić. Zasada jest stosowana.
Zasady szczegółowe

V.Z.1. Żaden akcjonariusz nie powinien być uprzywilejowany w stosunku do pozostałych akcjonariuszy w zakresie transakcji zawieranych przez spółkę z akcjonariuszami lub podmiotami z nimi powiązanymi. Zasada jest stosowana.

V.Z.2. Członek zarządu lub rady nadzorczej informuje odpowiednio zarząd lub radę nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz nie bierze udziału w głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów. Zasada jest stosowana.

V.Z.3. Członek zarządu lub rady nadzorczej nie może przyjmować korzyści, które mogłyby mieć wpływ na bezstronność i obiektywizm przy podejmowaniu przez niego decyzji lub rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów. Zasada jest stosowana.

V.Z.4. W przypadku uznania przez członka zarządu lub rady nadzorczej, że decyzja, odpowiednio zarządu lub rady nadzorczej, stoi w sprzeczności z interesem spółki, może on zażądać zamieszczenia w protokole posiedzenia zarządu lub rady nadzorczej jego stanowiska na ten temat. Zasada jest stosowana.

V.Z.5. Przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem powiązanym zarząd zwraca się do rady nadzorczej o wyrażenie zgody na taką transakcję. Rada nadzorcza przed wyrażeniem zgody dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes spółki. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej spółki. W przypadku, gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym podejmuje walne zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji spółka zapewnia wszystkim akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do dokonania oceny wpływu tej transakcji na interes spółki. Zasada jest stosowana.

V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów. Zasada nie jest stosowana. Komentarz spółki: Spółka stoi na stanowisku, iż stworzenie odrębnych regulacji wewnętrznych we wskazanym powyżej zakresie nie jest uzasadnione z uwagi na rozmiar Emitenta. Niemniej Emitent deklaruje dokonywanie okresowych przeglądów procedur wewnętrznych Spółki pod kątem identyfikacji ewentualnych konfliktów interesów oraz reaguje na każde podejrzenie ich wystąpienia. Ponadto Członek Zarządu lub Rady Nadzorczej jest wyłączany od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów. Wszelkie transakcje z podmiotem powiązanym zawierane są na warunkach rynkowych, a ich charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej prowadzonej przez Emitenta i jednostkę od niego zależną.

VI. Wynagrodzenia
Spółka posiada politykę wynagrodzeń co najmniej dla członków organów spółki i kluczowych menedżerów. Polityka wynagrodzeń określa w szczególności formę, strukturę i sposób ustalania wynagrodzeń członków organów spółki i jej kluczowych menedżerów.

Rekomendacje

VI.R.1. Wynagrodzenie członków organów spółki i kluczowych menedżerów powinno wynikać z przyjętej polityki wynagrodzeń. Zasada nie jest stosowana. Komentarz spółki : Spółka stoi na stanowisku, iż niewielki stopień skomplikowania struktury korporacyjnej zarówno samego Emitenta, jak i całej Grupy Kapitałowej, nie wymaga obecnie budowy własnego, szczególnego modelu wynagradzania osób wchodzących w skład organów spółki oraz kluczowych menedżerów. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż wynagrodzenia członków Zarządu dostępne są w raportach okresowych a ich wysokość jest wynikową zakresu odpowiedzialności poszczególnych osób oraz wyników finansowych Spółki. Zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia Atrem S.A. zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej określone są uchwałą Walnego Zgromadzenia. Wartość wynagrodzenia uzależniona jest od indywidualnych obowiązków oraz obszarów odpowiedzialności powierzonych poszczególnym członkom Rady. Wynagrodzenia te nie stanowią istotnej pozycji kosztów działalności Spółki. Łączna wysokość wynagrodzeń członków organów oraz wysokość indywidualnego wynagrodzenia każdego z członków organów jest ujawniana w raporcie rocznym.

VI.R.2. Polityka wynagrodzeń powinna być ściśle powiązana ze strategią spółki, jej celami krótko- i długoterminowymi, długoterminowymi interesami i wynikami, a także powinna uwzględniać rozwiązania służące unikaniu dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn. Zasada jest stosowana. Komentarz spółki: Spółka stoi na stanowisku, iż niewielki stopień skomplikowania struktury korporacyjnej zarówno samego Emitenta, jak i całej Grupy Kapitałowej, nie wymaga obecnie budowy własnego, szczególnego modelu wynagradzania osób wchodzących w skład organów spółki oraz kluczowych menedżerów, w związku z czym nie stworzyła dokumentu polityka wynagrodzeń. Niemniej Spółka, w zakresie określania wysokości wynagrodzeń, uwzględnia strategię Spółki,cele krótko- i długoterminowe, długoterminowe interesy i wyniki, a także uwzględnia rozwiązania służące unikaniu dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn.

VI.R.3. Jeżeli w radzie nadzorczej funkcjonuje komitet do spraw wynagrodzeń, w zakresie jego funkcjonowania ma zastosowanie zasada II.Z.7. Zasada nie dotyczy spółki. Komentarz spółki : W Radzie Nadzorczej spółki Atrem S.A. nie funkcjonuje komitet do spraw wynagrodzeń. VI.R.4. Poziom wynagrodzenia członków zarządu i rady nadzorczej oraz kluczowych menedżerów powinien być wystarczający dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania spółką i sprawowania nad nią nadzoru. Wynagrodzenie powinno być adekwatne do powierzonego poszczególnym
osobom zakresu zadań i uwzględniać pełnienie dodatkowych funkcji, jak np. praca w komitetach rady nadzorczej. Zasada jest stosowana.

Zasady szczegółowe
VI.Z.1. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniać poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji finansowej spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zasada jest stosowana.

VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata. Zasada jest stosowana.

VI.Z.3. Wynagrodzenie członków rady nadzorczej nie powinno być uzależnione od opcji i innych instrumentów pochodnych, ani jakichkolwiek innych zmiennych składników, oraz nie powinno być uzależnione od wyników spółki. Zasada jest stosowana.

VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:

1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,

2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,

3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,

4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,

5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zasada nie jest stosowana. Komentarz spółki : Spółka stoi na stanowisku, iż niewielki stopień skomplikowania struktury korporacyjnej zarówno samego Emitenta, jak i całej Grupy Kapitałowej, nie wymaga obecnie budowy własnego, szczególnego modelu wynagradzania osób wchodzących w skład organów spółki oraz kluczowych menedżerów. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż wynagrodzenia członków Zarządu dostępne są w raportach okresowych a ich wysokość jest wynikową zakresu odpowiedzialności poszczególnych osób oraz wyników finansowych Spółki. Zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia Atrem S.A. zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej określone są uchwałą Walnego Zgromadzenia. Wartość wynagrodzenia uzależniona jest od indywidualnych obowiązków oraz obszarów odpowiedzialności powierzonych poszczególnym członkom Rady. Wynagrodzenia te nie stanowią istotnej pozycji kosztów działalności Spółki. Łączna wysokość wynagrodzeń członków organów oraz wysokość indywidualnego wynagrodzenia każdego z członków organów jest ujawniana w raporcie rocznym.


Informacja o obowiązującej w Spółce regule dotyczącej zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zgodnie z § 24 ust. 2 j) pkt 9 Statutu Atrem S.A. (dalej „Spółka”), wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badanie sprawozdania finansowego Spółki należy do kompetencji Rady Nadzorczej. Wybór dokonany zostaje z uwzględnieniem rekomendacji Komitetu Audytu oraz z poszanowaniem opracowanej przez Komitet Audytu polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania.

W przypadku, gdy wybór firmy audytorskiej nie dotyczy przedłużenia umowy o badanie sprawozdania finansowego, rekomendacja Komitetu Audytu zawierać będzie przynajmniej dwie możliwości wyboru firmy audytorskiej wraz z uzasadnieniem oraz wskazanie uzasadnionej preferencji Komitetu Audytu wobec jednej z nich.

W sytuacji gdy decyzja Rady Nadzorczej w zakresie wyboru firmy audytorskiej odbiega od rekomendacji Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza zobowiązana jest do uzasadnienia przyczyny niezastosowania się do rekomendacji Komitetu Audytu oraz przekazania takiego uzasadnienia do wiadomości organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe.

Komitet Audytu winien zapewnić by wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania był zgodny z Ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089) z późn. zm., w tym by
uwzględniał następujące warunki:

a) Pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego winna zostać zawarta z podmiotem uprawnionym do badania na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy.

b) Maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE, przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską lub firmę audytorską powiązaną z tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci działającej w państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie, nie może przekraczać 5 lat.

c) Kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać badania ustawowego w Spółce przez okres dłuższy niż 5 lat.

d) Kluczowy biegły rewident może ponownie przeprowadzać badanie ustawowe w Spółce, w sytuacji o której mowa w pkt c, po upływie co najmniej 3 lat od zakończenia ostatniego badania ustawowego.


Raporty EBI

25.03
2016
2/2016 Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk - Raport EBI 2-2016

04.01
2016
1/2016 - Atrem Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

24.12
2012
3/2012 - CG: 3/2012 Oświadczenie Atrem S.A. o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego

20.11
2012
2/2012 - CG: 2/2012 Raport o niestosowaniu Zasady 2 Działu II Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

12.01
2012
1/2012 - Oświadczenie Atrem SA o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego

12.01
2012
1/2011 - Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Atrem S.A.

12.01
2012
1/2010 - Oświadczenie Atrem SA o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego