Raporty bieżące

08.12
11:03
36/2017 - Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie umowy generalnej o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych

06.11
08:41
35/2017 - Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM szeregu umów ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

16.10
14:41
34/2017 - Zawarcie przez ATREM S.A. umowy ze spółką Dimark S.A. z siedzibą w Złotkowie na wykonanie systemu zasilania i automatyki dla systemu BHS na potrzeby nowego terminala na lotnisku Dalaman w Turcji.

06.10
15:00
33/2017 - Temat: Otrzymanie informacji o wypłacie przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group środków z gwarancji należytego wykonania wniesionej przez Lidera Konsorcjum z udziałem Emitenta

03.10
15:52
32-2017 - Zawarcie przez ATREM S.A. umowy ze spółką Dimark S.A. z siedzibą w Złotkowie na wykonanie prac na potrzeby inwestycji związanej z modernizacją Systemu Automatycznego Sortowania Bagażu Terminalu 1 na lotnisku Moskwa Domodiedowo

02.10
15:38
31/2017 - Wydanie przez Sąd Okręgowy w Warszawie postanowienia o oddaleniu wniosku Konsorcjum z udziałem Emitenta o zabezpieczenie roszczenia przed wytoczeniem powództwa

28.09
13:15
30/2017 - Zawarcie przez konsorcjum z udziałem Emitenta umowy z Aquanet S.A. na realizację Zamówienia pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy budynku pompowni wody czystej wyłączonej z eksploatacji na Centralną Dyspozytornię oraz remont budynku „na skarpi

05.09
13:14
Raport 29-2017 - Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. umowy z Enea Operator Sp. z o. o. na realizację zamówienia pn. Projekt i budowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV Recz wraz z powiązaniami sieci SN-15kV

31.08
12:17
Raport 28-2017 - Zawarcie przez konsorcjum z udziałem Emitenta umowy z POCZTA POLSKA S.A. na realizację zamówienia na zakup Maszyny do opracowywania (sortowania) przesyłek

24.08
15:22
Raport 27/2017 - Otrzymanie informacji o wyborze przez Aquanet S.A. oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta na realizację Zamówienia pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy budynku pompowni wody czystej wyłączonej z eksploatacji na Centralną Dyspozytornię

11.08
09:32
26/2017 - Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. przez ENEA Operator Sp. z o. o. na realizację zamówienia pn. Projekt i budowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV Recz wraz z powiązaniami sieci SN-15kV.

10.08
15:02
25-2017 - Otrzymanie informacji o wyborze przez POCZTA POLSKA S.A. oferty konsorcjum z udziałem Emitenta na realizację zamówienia na zakup Maszyny do opracowywania (sortowania) przesyłek

20.07
13:45
24-2017 - Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast Sp. z o.o. umowy z Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział w Słowacji na realizację prac w ramach zamówienia: Budowa zakładu produkcyjnego Gestamp w Nitrze na Słowacji

20.07
10:15
23-2017 - 23/2017: Ustanowienie hipoteki na nieruchomości

29.06
16:48
22/2017 - Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

29.06
16:42
21/2017 - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atrem S.A. w dniu 29 czerwca 2017 r.

29.06
16:20
20/2017 - Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A. w dniu 29.06.2017 r.

28.06
14:32
19/2017 - Cofnięcie pozwu dotyczącego wierzytelności Konsorcjum z udziałem Emitenta bez zrzeczenia się roszczenia

19.06
18:27
18/2017 - Złożenie przez Konsorcjum z udziałem Emitenta wniosku o zabezpieczenie roszczenia przed wytoczeniem powództwa

14.06
11:23
17/2017 - Zmiana postanowień umowy o kredyt w rachunku bieżącym Umbrella Facility

12.06
15:41
16/2017 - Zmiana postanowień umowy ramowej zawartej z mBank S.A. przedmiotem, której jest udostępnienie Atrem S.A. linii na gwarancje

12.06
15:35
15/2017 - Zmiana postanowień umowy ramowej zawartej z mBank S.A. przedmiotem, której jest udostępnienie Contrast Sp. z o. o. linii na gwarancje

12.06
14:28
14/2017 - Zmiana postanowień umowy zawartej z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych w ramach określonego limitu gwarancyjnego

08.06
11:00
13/2017 - Otrzymanie zgłoszenia kandydatury na członka Rady Nadzorczej Atrem S.A.

02.06
12:36
12/2017 - Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za I półrocze 2017 roku oraz wybór podmiotu uprawnionego do badania rocznych sprawozdań finansowych za rok 2017

01.06
15:32
11/2017 - Otrzymanie informacji o wpłynięciu do ubezpieczyciela (Gwaranta) żądania wypłaty środków z gwarancji należytego wykonania wniesionej przez lidera Konsorcjum z udziałem Emitenta

29.05
13:19
10/2017 - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2017 roku

29.05
13:01
9/2017 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

23.05
13:24
8/2017 - Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. umowy z Enea Operator Sp. z o. o. na realizację zamówienia pn. „Przebudowa stacji WN/SN Piła Południe”

11.05
13:03
7/2017 - Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM szeregu umów ze spółką PTB NICKEL Sp. z o.o.

09.05
10:13
6/2017 - Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. przez ENEA Operator Sp. z o. o. na realizację zamówienia pn. Przebudowa stacji WN/SN Piła Południe .

27.03
13:11
5/2017 - Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM szeregu umów ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

17.02
13:33
4/2017 - Zmiana postanowień umowy na wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w zakresie instalacji mechanicznych, elektrycznych, niskiego napięcia w ramach inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa fabryki Gestamp we Wrześni”

12.01
11:55
3/2017 - Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

02.01
15:36
2/2017 - Otrzymanie zawiadomienia z Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w sprawie wniosku spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. o zawezwanie do próby ugodowej w sprawie kar umownych nałożonych na konsorcjum z udziałem Emitenta

02.01
14:12
1/2017 - Zmiana postanowień umowy na wykonanie zamówienia pn: „Budowa „pod klucz” nowej stacji 110/20/6 kV KALINÓWKA wraz z dowiązaniami liniowymi 110 kV i 20 kV”.