Raporty bieżące

12.07
10:07
22/2018 - Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. przez ENEA Operator sp. z o.o. na realizację zamówienia pn. Budowa sieci inteligentnej na terenie zachodniej Polski (OD Gorzów Wlkp.) poprzez modernizację i prze

10.07
13:41
21/2018 - Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. przez ENERGA - OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku na realizację zamówienia pn. Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV Ostrów Północ (GPZ)

22.06
12:37
20/2018 - Otrzymanie informacji o wyborze oferty Emitenta przez spółkę ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku na realizację zamówienia pn. „Rozbudowa i modernizacja systemów zabezpieczenia technicznego w obiektach biurowych ENERGA-OPERATOR S.A.”

20.06
14:14
19/2018 - Otrzymanie informacji o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta przez spółkę AMW SINEVIA sp. z o. o. na realizację zamówienia pn. „Wykonanie robót branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej w ramach przebudowy budynku szkolne

19.06
15:51
18/2018 - Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. przez Tauron Dystrybucja S.A. na realizację zamówienia pn. „Przebudowa i modernizacja stacji 110/6 kV SIEMIANOWICE” w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.01.0

19.06
13:05
17/2018 - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atrem S.A. w dniu 19 czerwca 2018 r.

19.06
12:58
16/2018 - Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A. w dniu 19 czerwca 2018 r.

11.06
13:17
15/2018 - Zmiana postanowień umowy ramowej zawartej z mBank S.A. przedmiotem, której jest udostępnienie Atrem S.A. linii na gwarancje

11.06
13:10
14/2018 - Zmiana postanowień umowy ramowej zawartej z mBank S.A. przedmiotem, której jest udostępnienie Contrast Sp. z o. o. linii na gwarancje

11.06
13:00
13/2018 - Zmiana postanowień umowy o kredyt w rachunku bieżącym Umbrella Facility

08.06
14:03
12/2018 - Wystąpienie przez Emitenta z postępowania arbitrażowego objętego wnioskiem o arbitraż złożonym do sądu arbitrażowego przy Międzynarodowej Izby Handlowej (International Chamber of Commerce) z siedzibą w Paryżu (Francja) przeciwko Force Technology (Poz

05.06
16:33
11/2018 - Informacja, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie, o nabyciu znacznego pakietu akcji Spółki

22.05
15:44
10/2018 - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. zwołane na dzień 19 czerwca 2018 roku

22.05
15:42
9/2018 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Atrem S.A.

16.05
17:42
8/2018 - Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM szeregu umów ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

30.04
10:01
7/2018 - Otrzymanie informacji o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta przez spółkę Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na realizację zamówienia pn. „Przebudowa WRG Gustorzyn etap II automatyzacja procesu sterowania węzłem”

04.04
10:33
6/2018 - Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM szeregu umów ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

09.03
16:07
5/2018 - Złożenie wniosku o arbitraż do sądu arbitrażowego przy Międzynarodowej Izby Handlowej (International Chamber of Commerce) z siedzibą w Paryżu (Francja) przeciwko Force Technology (Pozwany) z siedzibą w Brøndby (Dania).

22.02
14:17
4/2018 - Wszczęcie przed sądem postępowania dotyczącego wierzytelności Konsorcjum z udziałem Emitenta

30.01
16:06
3/2018 - Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. umowy z Enea Operator Sp. z o. o. na realizację zamówienia pn. „Przebudowa stacji 110/15 kV Wronki w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej”

11.01
12:36
2/2018 - Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

05.01
19:47
1/2018 - Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. przez ENEA Operator Sp. z o. o. na realizację zamówienia pn. „Przebudowa stacji 110/15 kV Wronki w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej”