Raporty okresowe

09.11
08:31
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień oraz za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 r.

25.08
08:07
Skrócony śródroczny skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2017 r.

12.05
08:31
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień oraz za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2017 r.

17.03
21:40
Sprawozdanie jednostkowe Atrem SA za rok 2016

17.03
21:39
Sprawozdanie skonsolidowane za rok 2016