Systemy informatyczne

Pion Informatyki firmy Atrem zajmuje się tworzeniem oraz wdrażaniem systemów informatycznych. Dwa flagowe produkty to system telemetrii Telexus oraz system paszportyzacji Ewista, które od 2012 roku tworzą platformę ENTIA dedykowaną dla sektora infrastrukturalnego oraz przemysłu. Oba produkty po raz pierwszy pojawiły się na rynku w 2004 roku i od tamtego czasu są systematycznie rozbudowywane i udoskonalane. W 2008 wprowadziliśmy do naszych systemów moduł GIS (Geographic Information System), który łączy opis przestrzenny z opisem atrybutowym (paszportyzacja).

W chwili obecnej platforma ENTIA (w skład której wchodzą Telexus i Ewista) stanowi połączenie świata telemetrii (i SCADA) z paszportyzacją i informacją przestrzenną (GIS), stając się tym samym bardzo silnym narzędziem wsparcia w procesach codziennego utrzymywania i monitorowania różnego rodzaju infrastruktury (gazowej, wodnej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej czy wewnątrzzakładowej). Od 2012 roku platformę ENTIA wzbogaciliśmy o możliwość współpracy z urządzeniami mobilnymi (tablety, smartfony), co zaowocowało kolejnymi optymalizacjami w procesach eksploatacyjnych u naszych klientów.

Osoby zainteresowane współpracą w tworzeniu naszych rozwiązań zapraszamy tutaj.

Czym się zajmujemy

Poniżej zaprezentowane są główne obszary, w których się specjalizujemy. Dla każdego z nich przedstawiamy kluczowe zagadnienia oraz korzyści, jakie ze sobą niosą.

 • Telemetria
 • SCADA
 • Paszportyzacja i GIS
 • Praca terenowa

Telemetria

Telemetria służy automatycznemu i zdalnemu zbieraniu informacji pomiarowych dotyczących różnych czynników (przepływów, temperatur, ciśnień, mocy, stanów i innych fizycznych wartości, które da się zmierzyć i przedstawić w formie liczbowej). Obszary, w których stosuje się lub można zastosować systemy telemetrii to:

 • Rozliczanie klientów – automatyczne zbieranie danych z liczników (gazu, energii, wody) i wystawianie na tej podstawie rachunków. Ten obszar działania systemów telemetrii zwany jest także pod nazwą AMR (Automatic Meter Reading).
 • Monitorowanie pracy – rejestrowanie parametrów pracy sieci (gazowej, wodociągowej, ciepłowniczej) lub zakładu produkcyjnego celem weryfikacji poprawności funkcjonowania oraz wykrywania obszarów do optymalizacji.
 • Nadzorowanie – rejestrowanie parametrów pracy oraz otaczającego środowiska celem dokumentowania poprawności warunków, w jakich realizowany jest proces produkcyjny/transportowy/badawczy.
 • Analiza kosztów – zbieranie danych o zużyciu poszczególnych mediów (woda, prąd, gaz) w procesie produkcji i na tej podstawie wyznaczanie efektywności poszczególnych fragmentów linii produkcyjnej lub obszaru infrastruktury.
 • Analiza zużycia mediów – analiza zużycia prądu, wody, gazu z rozbiciem na budnki/piętra/pomieszczenia. W tym obszarze systemy telemetrii znajdują coraz szersze zastosowanie, zwłacza w obliczu wolnego rynku energii oraz coraz wyższych cen energii i jej nośników.

SCADA

Systemy SCADA służą bieżącej wizualizacji i nadzorowaniu procesów (produkcji, transportu, dystrybucji). Główne zastosowania systemów SCADA to:

 • nadzorowanie pracy infrastruktury sieciowej (wizualizacja pracy sieci gazowej, wodociągowej, ciepłowniczej) wraz z możliwością zmiany parametrów jej pracy (zdalne zamykanie zaworów, zdalna zmiana nastaw urządzeń regulujących temperaturę/ciśnienie/przepływ);
 • nadzorowanie obiektów infrastrukturalnych (węzły gazowe, stacje gazowe);
 • nadzorowanie procesów produkcyjnych (wizualizacja pracy linii produkcyjnej z możliwością sterowania). 

Paszportyzacja i GIS

Głównym przeznaczeniem systemów paszportyzacji jest inwentaryzacja i opis powiązań pomiędzy poszczególnymi elementami infrastruktury (wyposażenia). Paszportyzacja może dotyczyć zarówno dużych obiektów infrastrukturalnych (sieci gazowe, wodociągowe), jak i mniejszych obiektów, jak fabryki czy budynki użyteczności publicznej. Obecnie systemy paszportyzacji występują w powiązaniu z systemami klasy GIS (Geographic Information System – systemy informacji geograficznej), dzięki czemu ewidencjonowana infrastruktura może być zwizualizowana na mapach cyfrowych. Główne zastosowania systemów paszportyzacji to:

 • ewidencja posiadanej infrastruktury wraz z odniesieniem do mapy;
 • raportowanie dot. stanu posiadania (z uwzględnieniem aspektu przestrzennego – map);
 • planowanie i rozliczanie prac eksploatacyjnych – dzięki rejestracji zdarzeń, które mają miejsce w odniesieniu do ewidencjonowanych elementów (urządzeń), możliwe jest planowanie i rozliczanie;
 • raportowanie dot. zdarzeń i awarii;
 • budowanie repozytorium wiedzy technicznej o posiadanej infrastrukturze;
 • analizy techniczne i marketingowe (planowanie przyszłego rozwoju, analizy inwestycyjno-remontowe).

Praca terenowa

Dzisiejsze technologie informatyczne dostarczyły narzędzi w postaci tabletów i smartfonów (technologie mobilne), które umożliwiają wspomaganie pracy ekip wykonawczych w terenie. Wsparcie to polega na możliwości wypełniania dokumentacji z przeprowadzonych czynności bezpośrednio w terenie oraz na dostępie w terenie do danych o infrastrukturze zawartych w systemach biurowych. Główne korzyści z wykorzystania technologii mobilnych do prac terenowych to:

 • zmniejszenie nakładów na prace biurowe związane z procesem dokumentowania prac;
 • skrócenie czasu pomiędzy fizycznym wykonaniem czynności a rejestracją jej w systemach informatycznych;
 • bardziej szczegółowa i zgodna ze stanem faktycznym dokumentacja infrastruktury (np. uzupełniana o zdjęcia).

Praca / Współpraca

Jeżeli masz doświadczenie w informatyce, elektronice lub automatyce, albo powyższe dziedziny są Twoją pasją, może warto byś dołączył do naszego zespołu.

Jeżeli chcesz do nas dołączyć lub masz pytania, jak to zrobić – zajrzyj tutaj.

Kim jesteśmy:

Jesteśmy blisko czterdziestoosobowym zespołem ludzi, których łączą zawodowe wyzwania, wiedza inżynierska (i nie tylko) oraz chęć tworzenia użytecznych i nowoczesnych narzędzi wspierających polski przemysł. Wewnętrznie składamy się z mniejszych zespołów programistów, wdrożeniowców i administratorów systemów informatycznych.

Jak działamy

Obserwujemy rynek i rozmawiamy z naszymi klientami. Zbieramy informacje o aktualnych potrzebach i kierunkach, w których zmierza gospodarka oraz o dostępnych na świecie technologiach. Na tej podstawie opracowujemy nowe rozwiązania, które wspierają naszych klientów w ich codziennych działaniach i pozwalają nie zwalniać tempa w coraz szybciej pędzącej gospodarce.

W codziennej pracy wykorzystujemy metody zwinne (SCRUM) w procesie zarządzania realizacją projektów. Zajmujemy się zarówno wytwarzaniem, jak i wdrażaniem i późniejszym utrzymaniem systemów informatycznych. Narzędziem wspierającym nas w tym obszarze jest JIRA.

W procesie wytwarzania oprogramowania stosujemy mechanizmy wersjonowania kodu źródłowego, mechanizmy ciągłej integracji oraz mechanizmy testów automatycznych. Całość oprogramowania tworzona jest w języku Java (Standard Edition oraz Enterprise Edition).

Główne technologie, które wykorzystujemy przy tworzeniu naszego oprogramowania to:

 • w zakresie składowania danych: Oracle i MS SQL Server,
 • w zakresie danych GIS: ESRI ArcGIS, QuantumGIS,
 • w zakresie funkcjonalności serwerowych: Java EE.

Ze względu na ciągle rozwijające się technologii informatyczne cały czas jesteśmy otwarci na nowe rozwiązania. Zachęcamy naszych pracowników do poszukiwania nowych ścieżek i generowania nowych pomysłów.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o naszej pracy – napisz do nas.

Rekrutacja

Rekrutacja w firmie Atrem prowadzona jest w kilku etapach:

 • rozmowa telefoniczna / wypełnienie ankiety,
 • rozmowa techniczna / sprawdzenie wiedzy i kompetencji technicznych,
 • rozmowa końcowa.

Dla kandydatów bez doświadczenia zawodowego

W procesie rekrutacji jesteśmy otwarci na kandydatów nie posiadających doświadczenia zawodowego lub w wykorzystywanych przez nas technologiach. Mamy dla nich przygotowany program wdrożeniowy (1 lub 2 miesięczny), w trakcie którego są oni zaznajamiani z technikami i technologiami potrzebnymi w codziennej pracy. To, czego oczekujemy od kandydatów bez doświadczenia zawodowego, to:

 • chęć do nauki,
 • umiejętność logicznego myślenia,
 • podstawy teoretyczne z zakresu informatyki.

Telexus

System Telexus wychodzi naprzeciw wyzwaniom stawianym przed nowoczesnymi systemami telemetrycznymi. Pozwala nie tylko na zbieranie i gromadzenie danych zbieranych z urządzeń pomiarowych, ale również na ich swobodne zestawianie, przeliczanie i prezentację w formie pozwalającej na szybkie zorientowanie się w sytuacji. Główne cechy wyróżniające nasz system telemetrii to:

 • architektura chmury obliczeniowej, prywatnej (na serwerach klienckich) lub publicznej (chmura Atrem);
 • dostęp do systemu z wykorzystaniem przeglądarki WWW;
 • możliwość pracy na różnego rodzaju urządzeniach dostępowych (komputery, laptopy, smartfony, tablety);
 • duża skalowalność rozwiązania – od systemu opartego na pojedynczym komputerze po wieloserwerowe instalacje;
 • możliwość rozbudowy o nowe moduły – otwarte interfejsy programistyczne;
 • współpraca z innymi systemami z wykorzystaniem protokołów WebServices oraz protokołów dedykowanych;
 • współpraca z mechanizmami domenowymi (SSO, zarządzanie uprawnieniami);
 • elastyczny model danych – pod względem informacyjnym system jest dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta.

Telexus stanowi również rozbudowany system SCADA, pozwalający na szybkie i sprawne sterowanie procesem w odpowiedzi na zmieniającą się sytuację. Jest wyposażony w kluczowe dla tego typu systemów funkcje, takie jak:

 • możliwość bieżącej prezentacji stanu procesu w oparciu o czytelny diagram/schemat (ekran synoptyczny);
 • możliwość wpływania na przebieg procesu poprzez wysyłanie odpowiednich sterowań do urządzeń;
 • możliwość komunikowania się z różnymi urządzeniami przy pomocy różnego rodzaju protokołów;
 • generowanie alarmów w przypadku przekroczenia zadanych parametrów procesu (wzrost/spadek temperatury, ciśnienia itp.).

EwistaGIS

Aplikacja EwistaGIS powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów na program umożliwiający gromadzenie rzetelnych i szczegółowych informacji na temat posiadanej infrastruktury. Umożliwia nie tylko katalogowanie elementów sieci, ale również ustalanie powiązań między nimi, rejestrację i planowanie zdarzeń i czynności związanych z ich eksploatacją, a także prowadzenie rozbudowanej dokumentacji ich dotyczącej.

EwistaGIS wyposażona jest również w rozbudowany moduł mapowy, pozwalający na swobodne konfigurowanie i przetwarzanie danych geograficznych sieci. Dzięki umieszczeniu na mapie reprezentacji obiektów i zdarzeń EwistaGIS może stać się kompletną bazą informacji dotyczących nawet najbardziej rozbudowanej infrastruktury.

Aplikację cechują funkcjonalności kluczowe w systemach paszportyzacji:

 • zdefiniowana struktura opisowa (czyli zakres informacji, jaki ma być zbierany), dostosowana do infrastruktury, którą system ma opisywać;
 • możliwość dołączania dokumentacji stowarzyszonej do ewidencjonowanych elementów (zdjęcia, dokumentacja formalna, opisy, instrukcje itp.);
 • możliwość rejestracji zdarzeń (planowanych i nieplanowanych), które miały miejsce (przeglądy, naprawy, wymiany itp.);
 • możliwość odniesienia ewidencjonowanych elementów do miejsca w terenie, gdzie infrastruktura ta się znajduje (powiązanie informacji opisowej z modułem GIS).

EwistaWWW

EwistaWWW to lżejsza, szybsza i bardziej przejrzysta aplikacja siostrzana EwistyGIS, przeznaczona dla użytkowników nie korzystających z zaawansowanych funkcji zawartych w bardziej rozbudowanym systemie. Posiada wszystkie najważniejsze funkcje swojej starszej „siostry”: umożliwia tworzenie szczegółowych paszportów dla elementów infrastruktury, zarządzanie ich reprezentacjami na mapie, prowadzenie harmonogramów związanych z eksploatacją tych obiektów i gromadzenie dokumentacji elektronicznej. Dostęp do aplikacji za pomocą przeglądarki uwalnia od konieczności instalacji aplikacji na komputerach użytkowników i pozwala na korzystanie z niej również na tabletach.


Ewista Mobile

W obszarze pracy terenowej oferujemy rozwiązania na platformy mobilne wyposażone w system Android. Oferowane oprogramowanie uzupełnia możliwości systemu paszportyzacji o mechanizmy pracy terenowej (wypełnianie dokumentacji eksploatacyjnej w terenie, wsparcie w procesie wykonywania czynności eksploatacyjnych, takich jak naprawy, przeglądy czy wymiany). Aplikacja wykorzystuje szerokie spektrum możliwości urządzeń mobilnych, takie jak GPS, skaner kodów kreskowych, kamera, akcelerometr czy czytnik NFC. Dzięki Ewiście Mobile pracownicy terenowi mogą przesyłać dane do systemów informatycznych bezpośrednio z miejsca wykonywania zadań, co pozwala zaoszczędzić czas poświęcony na wypełnianie dokumentów w biurze.


Inne produkty

Zajmujemy się również produkcją urządzeń związanych z telemetrią i ochroną antykorozyjną. Więcej informacji na ich temat znaleźć można w dziale Automatyka przemysłowa.