logo-atrem
PL / EN

Założenia polityki dywidendowej zostały przedstawione w uchwale zarządu z 16 maja 2014 r. Podstawową zasadą, przyjętej przez zarząd Atremu polityki dywidendowej, jest realizowanie wypłat stosownie do możliwości finansowych spółki. Zarząd, podejmując decyzję o rekomendacji dotyczącej wypłaty dywidendy, kierować się będzie koniecznością zapewnienia płynności finansowej oraz kapitału niezbędnego do rozwoju Grupy Atrem.

Decyzje dotyczące dywidendy

  • Dnia 13 czerwca 2022 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atrem S.A. podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty, zgodnie z którą postanowiono dokonać wypłaty dywidendy z zysku za rok 2021, w kwocie 6.091.852,14 zł, tj. 0,66 zł na jedną akcję. Dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 13.09.2022 r., zaś termin wypłaty przez Spółkę dywidendy ustala się na dzień 21.09.2022 r.
  • W dniu 25 maja 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atrem S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku spółki za rok obrotowy 2015, w tym postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 461 503,95 zł (słownie złotych: czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzy 95/100). Kwota dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosić będzie 0,05 zł (słownie złotych: zero 05/100). Dzień dywidendy został ustalony na 30 czerwca 2016 roku. Termin wypłaty dywidendy wskazany został na dzień 14 lipca 2016 roku. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 9 230 079.
  • Z zysku za 2014 r. akcjonariusze Atremu na dywidendę przeznaczyli 0,74 mln zł, co dało 0,08 zł na jedną akcję. Dniem dywidendy był 30 czerwca 2015 r., a dniem jej wypłaty 17 lipca 2015 r. Pozostałą z 0,75 mln zł kwotę spółka przeznaczyła na kapitał zapasowy.
  • Z zysku za 2013 r. akcjonariusze Atremu na dywidendę przeznaczyli 1,48 mln zł, co dało 0,16 zł na jedną akcję. Dniem dywidendy był 30 czerwca 2014 r., a dniem jej wypłaty 17 lipca 2014 r. Pozostałą z 1,86 mln zł kwotę spółka przeznaczyła na kapitał zapasowy.
  • Za lata obrotowe 2008-2012 spółka nie wypłacała dywidendy. Najpierw ze względu na wzrost skali działalności i potrzeby kapitałowe Grupy Atrem, a następnie z uwagi na pogorszenie się sytuacji na rynku budowlanym.

2021 r.

Za lata 2016-2020 dywidenda nie była wypłacana

2015 r.

2014 r.

2013 r.

Za lata 2008-2012 dywidenda nie była wypłacana
Dzień dywidendy 13 września 2022 30 czerwca 2016 30 czerwca 2015 30 czerwca 2014
Dzień wypłaty dywidendy 21 września 2022 14 lipca 2016 17 lipca 2015 17 lipca 2014
Wartość dywidendy na akcję 0,66 zł 0,05 zł 0,08 zł 0,16 zł
Łączna wartość dywidendy 6,09 mln zł  0,46 mln zł 0,74 mln zł 1,48 mln zł

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close