logo-atrem
PL / EN

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

Dobre Praktyki obejmują normy, których celem jest utrzymywanie przez stosujące je podmioty wysokich standardów zarządzania.

Grupa Kapitałowa Atrem dbając o relacje z inwestorami oraz klientami dokłada starań by budować je w sposób partnerski i satysfakcjonujący dla obu stron. Kluczowym celem wdrażania ładu korporacyjnego w Grupie Kapitałowej Atrem było zapewnienie transparentności, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, utrzymania zaufania interesariuszy, w tym akcjonariuszy, właścicieli większościowych, kontrahentów jak i pracowników spółek Grupy.

Działając zgodnie z § 70 ust. 6 pkt 5  w związku z § 71 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) („Rozporządzenie”), Zarząd Atrem S.A. przedstawia oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

1. Zbiór zasad ładu korporacyjnego.

Zarząd Atrem S.A. oświadcza, iż:

Spółka podlega zasadom ładu korporacyjnego przyjętym w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016″, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 13 października 2015 r.

Zbiór zasad został opublikowany na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych. Emitent dobrowolnie zdecydował się na stosowanie zasad, o których mowa powyżej, a zbiór zasad, którym Spółka podlega, wraz z informacją o zasadach i rekomendacjach niestosowanych przez Spółkę, został opublikowany na stronie internetowej Emitenta.

Zarząd Atrem S.A. dba o relacje z inwestorami i dokłada starań by budować je w sposób partnerski
i satysfakcjonujący dla obu stron. Spółka, mając świadomość, że zasady ładu korporacyjnego stanowią instrument podnoszący jej wiarygodność, podejmuje działania by przekazywane uczestnikom rynku kapitałowego informacje były jednoznaczne i rzetelne, a polityka informacyjna efektywna. Emitent dąży do prezentowania inwestorom rzetelnego i przejrzystego obrazu działalności Spółki, jej strategii i sytuacji finansowej, z zachowaniem reguły dostępności i równego traktowania wszystkich inwestorów.

2. Odstąpienie od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego.

Zarząd Atrem S.A. oświadcza, że w okresie do dnia 31 grudnia 2018 r. Spółka stosowała zasady ładu korporacyjnego przyjęte uchwałą nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 13 października 2015 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”. Zarząd Atrem S.A., doceniając znaczenie zasad ładu korporacyjnego dla zapewnienia jak największej transparentności swoich działań, należytej jakości komunikacji z obecnymi oraz przyszłymi akcjonariuszami, informuje, że w okresie sprawozdawczym rozpoczynającym się od dnia 01 stycznia 2018 r. stosował wszystkie zasady i rekomendacje ładu korporacyjnego zgodnie z dokumentem Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016, poza następującymi:

 1. Rekomendacją I.R.2. zobowiązującą Spółkę do zamieszczania w rocznym sprawozdaniu
  z działalności informacji na temat prowadzonej polityki sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze. Spółka prowadzi działalność sponsoringową oraz charytatywną, przy czym działania Spółki w tym zakresie mają charakter incydentalny i nie stanowią misji biznesowej i strategii rozwoju. Kwoty przeznaczone na tego typu działalność nie mają znaczącego charakteru. W związku z powyższym Spółka nie określiła zasad prowadzenia przez nią działalności w tym zakresie.
 2. Zasadą I.Z.1.3 oraz zasadą II.Z.1. zobowiązującą do opracowania i zamieszczenia na korporacyjnej stronie internetowej schematu podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu. Spółka stoi na stanowisku, iż niewielki stopień skomplikowania struktury korporacyjnej Emitenta nie wymaga obecnie tworzenia schematu wewnętrznego podziału odpowiedzialności i zadań pomiędzy Członków Zarządu. Członkowie Zarządu na bieżąco ustalają podział zadań, z uwzględnieniem posiadanego wykształcenia i doświadczenia. Wszelkie decyzje, których ranga tego wymaga, podejmowane są wspólnie.
 3. Zasadą I.Z.1.19. zobowiązującą Spółkę do zamieszczania na korporacyjnej stronie internetowej pytań akcjonariuszy skierowanych do Zarządu w trybie art. 428 § 1 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych, wraz z odpowiedziami Zarządu na zadane pytania, bądź też szczegółowym wskazaniem przyczyn nieudzielenia odpowiedzi, zgodnie z zasadą IV.Z.13. W zakresie pytań skierowanych do Zarządu, Spółka przestrzega zobowiązań nałożonych na Zarząd zgodnie z art. 428 § 1 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. W ocenie Spółki wskazane powyżej przepisy w sposób wyczerpujący określają zakres zobowiązań Spółki zapewniający akcjonariuszom dostęp do informacji na temat spółki. Wszelkie informacje dotyczące Spółki, jej sytuacji finansowej, realizowanych kontraktów i innych istotnych kwestii pozwalających na ocenę jej sytuacji, udostępniane są w raportach bieżących i okresowych publikowanych przez Spółkę, w tym opiniach firm audytorskich oraz pozostałych materiałach dostępnych na stronie internetowej Emitenta.
 4. Zasadą I.Z.I.20 zobowiązującą Spółkę do zapisu i zamieszczenia na korporacyjnej stronie internetowej, przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo. Spółka nie zapewnia zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub W ocenie Spółki zapewnienie zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo skutkowałoby znacznym zwiększeniem kosztów prowadzonej działalności. Jednocześnie Emitent zaznacza, że akcjonariusze mają możliwość zapoznania się z rezultatem obrad walnego zgromadzenia za pośrednictwem dostępnych na stronie internetowej Emitenta raportów bieżących zawierających treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie wraz z informacją o liczbie akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczby ważnie oddanych głosów, w tym liczby głosów „za”, „przeciw”
  i „wstrzymujących się”.
 5. Zasadą IV.Z.13., zgodnie z którą, w przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza żądania udzielenia informacji na temat Spółki, nie później niż w terminie 30 dni, Zarząd Spółki jest obowiązany udzielić odpowiedzi na żądanie akcjonariusza lub poinformować go o odmowie udzielenia takiej informacji, jeżeli Zarząd podjął taką decyzję na podstawie art. 428 § 2 lub § 3 Kodeksu spółek handlowych. Spółka nie stosuje powyższej zasady. W zakresie żądania udzielenia informacji na temat spółki skierowanych do Zarządu, Spółka przestrzega zobowiązań nałożonych na Zarząd zgodnie z art. 428 § 1 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. W ocenie Spółki wskazane powyżej przepisy w sposób wyczerpujący określają zakres zobowiązań Spółki zapewniający akcjonariuszom dostęp do informacji na temat Spółki. Spółka dba o należytą komunikację z inwestorami prowadząc przejrzystą politykę informacyjną, poprzez zapewnienie łatwego i niedyskryminacyjnego dostępu do ujawnianych informacji. Wszelkie informacje dotyczące Spółki, jej sytuacji finansowej, realizowanych kontraktów i innych istotnych kwestii pozwalających na ocenę jej sytuacji, udostępniane są w raportach bieżących i okresowych publikowanych przez Spółkę, w tym opiniach biegłego rewidenta oraz pozostałych materiałach dostępnych na stronie internetowej Emitenta.
 6. Zasadą V.Z.6. zobowiązującą Spółkę do określenia w regulacjach wewnętrznych kryteriów i okoliczności, w których może dojść w Spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Spółka stoi na stanowisku, iż stworzenie odrębnych regulacji wewnętrznych we wskazanym powyżej zakresie nie jest uzasadnione z uwagi na rozmiar Emitenta. Niemniej Emitent deklaruje dokonywanie okresowych przeglądów procedur wewnętrznych Spółki pod kątem identyfikacji ewentualnych konfliktów interesów oraz reaguje na każde podejrzenie ich wystąpienia. Ponadto Członek Zarządu lub Rady Nadzorczej jest wyłączany od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów. Wszelkie transakcje z podmiotem powiązanym zawierane są na warunkach rynkowych, a ich charakter i zasady realizacji wynikają z bieżącej działalności operacyjnej prowadzonej przez Emitenta i jednostkę od niego zależną. Członkowie Zarządu
  i Rady Nadzorczej zobowiązali się do stałego dokonywania oceny sytuacji pod kątem tego, czy znajdują się w konflikcie interesów lub czy zachodzi możliwość powstania takiego konfliktu.
  W przypadku stwierdzenia, że konflikt interesów już zaistniał lub zachodzi możliwość jego powstania, Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej zadeklarowali gotowość niezwłocznie poinformowania o tym organu Spółki, w skład którego wchodzą.
 7. Zasadą VI.Z.4 oraz Rekomendacjami VI.R.1-VI.R.2, zobowiązującymi Spółkę do posiadania polityki wynagrodzeń oraz przedstawiania, w sprawozdaniu z działalności, raportu na jej temat. Spółka stoi na stanowisku, iż niewielki stopień skomplikowania struktury korporacyjnej zarówno samego Emitenta, jak i całej Grupy Kapitałowej, nie wymaga obecnie budowy własnego, szczególnego modelu wynagradzania osób wchodzących w skład organów spółki oraz kluczowych menedżerów. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż wynagrodzenia członków Zarządu dostępne są w raportach okresowych a ich wysokość jest wynikową zakresu odpowiedzialności poszczególnych osób oraz wyników finansowych Spółki. Zgodnie
  z Regulaminem Walnego Zgromadzenia Atrem S.A. zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej określone są uchwałą Walnego Zgromadzenia. Wartość wynagrodzenia uzależniona jest od indywidualnych obowiązków oraz obszarów odpowiedzialności powierzonych poszczególnym członkom Rady. Wynagrodzenia te nie stanowią istotnej pozycji kosztów działalności Spółki. Łączna wysokość wynagrodzeń członków organów oraz wysokość indywidualnego wynagrodzenia każdego z członków organów jest ujawniana w raporcie rocznym.

Emitent nie wyklucza możliwości stosowania ww. zasad i rekomendacji w przyszłości.

Poniżej wykaz rekomendacji i zasad objętych dokumentem Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016, które nie mają zastosowania w przypadku Emitenta:

 1. Zasada I.Z.1.10. zobowiązująca Spółkę do zamieszczenia na korporacyjnej stronie internetowej prognoz finansowych, jeżeli Spółka podjęła decyzję o ich publikacji, wraz z informacją o stopniu ich realizacji.
  Spółka w okresie ostatnich 5 lat nie podjęła decyzji o publikacji prognoz finansowych. W sytuacji podjęcia decyzji o publikacji prognoz finansowych, Emitent zamieści informacje na ten temat na korporacyjnej stronie internetowej wraz z informacją o stopniu ich realizacji.
 2. Zasada I.Z.2., zgodnie z którą spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub WIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1.
  Akcje spółki Atrem S.A. nie są zakwalifikowane do indeksów giełdowych WIG20 lub WIG40,
  a struktura akcjonariatu, charakter i zakres prowadzonej działalności nie powoduje konieczności prowadzenia strony internetowej w języku angielskim.
 3. Akcje spółki Atrem S.A. nie są zakwalifikowane do indeksów giełdowych WIG20 lub WIG40, a struktura akcjonariatu, charakter i zakres prowadzonej działalności nie powoduje konieczności prowadzenia strony internetowej w języku angielskim.
 4. Zasada IV.Z.2. zgodnie z którą, jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
  Spółka nie zapewnia powszechnie dostępnej transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. W ocenie Spółki zapewnienie powszechnie dostępnej transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym nie jest uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu. Spółka stoi na stanowisku, iż stosowanie wyżej wymienionej zasady skutkowałoby znacznym zwiększeniem kosztów prowadzonej działalności. Jednocześnie Emitent zaznacza, że akcjonariusze mają możliwość zapoznania się z rezultatem obrad walnego zgromadzenia za pośrednictwem dostępnych na stronie internetowej Emitenta raportów bieżących zawierających treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie wraz z informacją o liczbie akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczbie ważnie oddanych głosów, w tym liczby głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

3. Opis głównych cech stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Zarząd spółki Atrem S.A. odpowiedzialny jest za system kontroli wewnętrznej w Spółce, w jej podmiocie zależnym oraz jego skuteczność w procesie sporządzania sprawozdań finansowych
i raportów okresowych, przygotowywanych i publikowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Uchwałą nr 03/03/2018 z dnia 09 marca 2018 r. Zarząd Atrem S.A. przyjął dokument pn. „System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem”, w którym określono podstawowe zasady i procedury, którymi Zarząd Spółki oraz poszczególni pracownicy zobowiązani są się kierować.

System kontroli wewnętrznej obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne Spółki oraz podmiot zależny, wraz z wyodrębnionymi w nim jednostkami organizacyjnymi. Zarząd dąży by system kontroli wewnętrznej był stale dostosowywany do charakteru oraz profilu ryzyka i skali działalności Grupy.
Za prawidłowe zaprojektowanie, wprowadzenie i funkcjonowanie adekwatnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej, dostosowanego do wielkości i profilu ryzyka wiążącego się
z działalnością Spółki odpowiada Zarząd Spółki. W zakresie zaprojektowania, wprowadzenia i funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w ramach spółki zależnej od Emitenta, dostosowanego do wielkości i profilu ryzyka wiążącego się z działalnością Contrast sp. z o. o. odpowiada Zarząd spółki zależnej. Rada Nadzorcza Emitenta oraz Rada Nadzorcza spółki zależnej od Emitenta sprawują nadzór nad wprowadzeniem i zapewnianiem funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej. Rada Nadzorcza Emitenta dokonuje corocznej oceny jego adekwatności i skuteczności – w tym corocznej oceny adekwatności i skuteczności funkcji kontroli, zarządzania ryzykiem, complience i audytu wewnętrznego (w tym w zakresie oceny potrzeby jego wprowadzenia). W wykonywaniu obowiązków nadzorczych w odniesieniu do systemu kontroli wewnętrznej, Rada Nadzorcza Spółki jest wspomagana przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej, który monitoruje skuteczność systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej.  Co najmniej raz do roku, Zarząd Emitenta przedstawia Radzie Nadzorczej Spółki własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.

Zarządy Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta ponoszą odpowiedzialność za zdefiniowanie, wdrożenie oraz skuteczność systemu kontroli wewnętrznej, realizowane poprzez wprowadzanie niezbędnych korekt i udoskonaleń, w razie zmiany poziomu ryzyka w działalności każdej ze spółek Grupy, czynników otoczenia gospodarczego oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemów
i procesów. Zarządy spółek Grupy podejmują działania mające na celu zapewnienie ciągłości monitorowania efektywności wewnętrznych mechanizmów kontrolnych oraz identyfikują obszary działalności spółek, w tym procesy, operacje, transakcje oraz inne czynności przeznaczone do stałego monitorowania pod kątem, w szczególności przyjętych w spółkach Grupy procedur oraz obowiązujących przepisów, a także wskazują te, które będą podlegały okresowej weryfikacji. Pracownikom spółek Grupy, w ramach obowiązków służbowych, przypisane są odpowiednie zadania związane z zapewnianiem realizacji celów systemu kontroli wewnętrznej. Zarządy spółek Grupy zapewniają by zakres wykonywanych czynności kontrolnych przez pracowników był adekwatny do funkcji pełnionej w spółce przez tego pracownika, posiadanego przez niego doświadczenia, kwalifikacji, a także powierzonego mu zakresu obowiązków oraz odpowiedzialności. Ponadto Zarządy spółek Grupy dbają by podział obowiązków i odpowiedzialności pomiędzy pracowników spółek Grupy nie powodował ewentualnych konfliktów interesów i nie stwarzał możliwości dokonywania manipulacji i zatajania niewłaściwych działań. Obszary potencjalnego konfliktu są na bieżąco identyfikowane, minimalizowane i poddawane starannemu monitorowaniu przez Zarządy spółek Grupy. Dodatkowo, obowiązki i zadania kluczowych pracowników poddawane są okresowym przeglądom, w celu zapewnienia wykluczenia możliwości niewłaściwych działań.

System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do sporządzania sprawozdań finansowych realizowany jest w oparciu o przyjęte w spółkach Grupy procedury. W odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych, uchwałą nr 03/03/2018 z dnia 09 marca 2018 r. Zarząd Emitenta przyjął Procedurę sporządzania sprawozdań finansowych i raportów okresowych, stanowiącą załącznik do dokumentu pn. „System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem”. Dokument ten ma na celu zapewnienie, w szczególności, skuteczności i efektywności działalności Spółki, wiarygodności sprawozdawczości finansowej oraz zgodności działań z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i przepisami wewnętrznymi. Za sporządzanie sprawozdań finansowych odpowiedzialny jest Pion Ekonomiczny, w szczególności Dział Głównego Księgowego Grupy Kapitałowej, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Spółki oraz spółki zależnej od Emitenta, merytorycznie odpowiedzialnymi za dane, stanowiące część sprawozdania finansowego. Proces sporządzania sprawozdań finansowych jest oparty na istniejących w Spółce zasadach organizacyjnych i podlega szczególnemu nadzorowi ze strony Zarządu. W trakcie sporządzania sprawozdań finansowych dokonywane są, w szczególności, następujące czynności kontrolne: ocena istotnych, nietypowych transakcji pod kątem ich wpływu na sytuację finansową Spółki oraz Grupy, sposób ich prezentacji w sprawozdaniu finansowym, weryfikacja adekwatności przyjętych założeń do wyceny wartości szacunkowych, analiza porównawcza i merytoryczna danych finansowych, analiza kompletności ujawnień. Sporządzanie sprawozdań finansowych jest zaplanowanym procesem, uwzględniającym odpowiedni podział zadań pomiędzy pracowników Pionu Ekonomicznego Atrem S.A., adekwatny do ich kompetencji i kwalifikacji. Za całość procesu sporządzenia sprawozdań finansowych odpowiedzialność ponosi Główny Księgowy Grupy Kapitałowej, odpowiedzialny za koordynację całości prac składających się na proces, terminowe sporządzanie sprawozdań oraz prawidłowość danych ujmowanych w sprawozdaniach. Główny Księgowy Grupy Kapitałowej zobowiązany jest na wniosek Zarządu do współpracy z biegłym rewidentem oraz Komitetem Audytu. Spółki Grupy winny stale monitorować
i wdrażać zmiany wprowadzane w powszechnie obowiązujących przepisach i innych regulacjach odnoszących się do wymogów sprawozdawczości finansowej.

W Grupie Kapitałowej Atrem działa system kontroli wewnętrznej, stanowiący element systemu zarządzania spółkami Grupy, na który składają się: mechanizmy kontroli, zarządzania ryzykiem oraz badanie zgodności działania z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi Spółki. Spółka wdrożyła i stosuje odpowiednie metody zabezpieczenia dostępu do danych i komputerowego systemu ich przetwarzania, w tym przechowywania oraz ochrony ksiąg rachunkowych i dokumentacji księgowej.

Wdrożony przez Grupę system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem opracowany został
z uwzględnieniem okoliczności dyktowanych wielkością Spółki oraz rodzajem i skalą prowadzonej działalności.

Celem systemu kontroli wewnętrznej jest wspomaganie zarządzania spółkami Grupy, w tym procesów decyzyjnych, przyczyniające się do zapewnienia, w szczególności, skuteczności
i efektywności działania Grupy, wiarygodności sprawozdawczości finansowej oraz zgodności działania z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i przepisami wewnętrznymi. W ramach systemu kontroli wewnętrznej Zarządy spółek Grupy identyfikują ryzyko: związane z każdą operacją, transakcją, produktem i procesem oraz ryzyka wynikające ze struktury organizacyjnej Emitenta
i Grupy Kapitałowej Atrem.

Istotną rolę w procesie kontrolnym w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej pełni zintegrowany system finansowo-księgowy. Nie tylko umożliwia on kontrolę prawidłowości zaewidencjonowanych operacji, ale także pozwala na identyfikację osób wprowadzających
i akceptujących poszczególne transakcje.

Spółki Grupy prowadzą księgi rachunkowe w zintegrowanym systemie informatycznym. Grupa na bieżąco dostosowuje system informatyczny do zmieniających się zasad rachunkowości lub innych norm prawnych. Dostęp do zasobów systemu ewidencji finansowo-księgowej oraz sprawozdawczości finansowej jednostkowej i skonsolidowanej ograniczony jest przez system uprawnień. Uprawnienia dostępu do systemu są nadawane w zakresie zależnym od przypisanej roli i zakresu odpowiedzialności danej osoby i podlegają ścisłej kontroli.  Kontrola dostępu prowadzona jest na każdym etapie sporządzania sprawozdania finansowego, począwszy od wprowadzania danych źródłowych, poprzez przetwarzanie danych, aż do generowania informacji wyjściowych. Funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych opiera się na wbudowanych w funkcjonalność systemów sprawozdawczych, mechanizmach kontroli oraz na stosowaniu w sposób ciągły weryfikacji zgodności z księgami rachunkowymi i innymi dokumentami będącymi podstawą sprawozdań finansowych oraz obowiązującymi przepisami w zakresie zasad rachunkowości i sporządzania sprawozdań finansowych. W przypadku Grupy kontrola wewnętrzna stanowi proces realizowany przez Zarządy spółek Grupy z udziałem kadry kierowniczej i ogółu pracowników, zmierzający do uzyskania rozsądnego zapewnienia dotyczącego osiągania celów organizacji w jednej lub więcej kategorii: efektywności i wydajności operacyjnej, wiarygodności sprawozdań finansowych oraz zgodności z przepisami prawa i innymi regulacjami.

Grupa dążąc do minimalizowania ryzyk w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych dokonuje szczegółowej analizy realizowanych przez Grupę kontraktów. Przyjmowane budżety są na bieżąco aktualizowane w oparciu o dane przedstawiane przez nadzorujących dane zadanie, w szczególności przez dyrektorów poszczególnych jednostek organizacyjnych Grupy. Grupa stale monitoruje i wdraża zmiany wprowadzane w powszechnie obowiązujących przepisach
i innych regulacjach odnoszących się do wymogów sprawozdawczości finansowej.

Podstawową zasadą przyjętą przez Grupę w zakresie kontroli wewnętrznej jest zachowanie obiektywizmu, poufności i należytego poziomu kompetencji. Kontrola wewnętrzna w Grupie jest procesem ciągłym, realizowanym przez Zarządy spółek Grupy na wszystkich szczeblach zarządzania.

W procesie sporządzania sprawozdań finansowych Grupy, jednym z podstawowych elementów kontroli jest weryfikacja sprawozdania finansowego przez niezależnego biegłego rewidenta.
Do zadań firmy audytorskiej należy, w szczególności, przegląd sprawozdania półrocznego Emitenta oraz badanie sprawozdania rocznego (jednostkowego i skonsolidowanego).

 

Stosowane przez spółki Grupy procedury wyboru firmy audytorskiej zapewniają jego niezależność przy realizacji powierzonych zadań i wysoki standard usług.

Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Emitenta i Grupy Kapitałowej Atrem za rok obrotowy 2018 r. dokonany został przez Radę Nadzorczą w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty, z grona renomowanych firm audytorskich, gwarantujących wysokie standardy usług i wymaganą niezależność. Obecna umowa na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego przez firmę audytorską została zawarta w dniu 14 czerwca 2018 r.
i dotyczy badania jednostkowego sprawozdania finansowego Atrem S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Atrem za 2018 r., za rok 2019 oraz za rok 2020. Umowa o badanie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za wskazane powyżej roczne okresy zawarta została ze spółką B-Think Audit sp. z o. o.

Wybór firmy audytorskiej dokonany jest zgodnie z przyjętą przez Komitet Audytu uchwałą nr 03/09/2017 z dnia 21 września 2017 r., Polityką w zakresie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania oraz przyjętą przez Komitet Audytu uchwałą nr 05/09/2017 z dnia 21 września 2017 r.: Procedurą wyboru firmy audytorskiej.  Zgodnie z regulacjami obowiązującymi Atrem S.A., w tym §20 ust. 1 j) Regulaminu Rady Nadzorczej Atrem S.A., wyboru firmy audytorskiej dokonuje Rada Nadzorcza. Wybór firmy audytorskiej dokonywany jest zgodnie z art. 130 ust. 1 pkt 8 Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu. Rekomendacja Komitetu Audytu powinna zawierać przynajmniej dwie możliwości realizacji zlecenia badania oraz należycie uzasadnioną preferencję w stosunku do jednej z nich, tak aby możliwe było dokonanie rzeczywistego wyboru.

 

W dniu 23 grudnia 2008 r. Zarząd Atrem S.A. podjął uchwałę w przedmiocie wprowadzenia polityki zarządzania ryzykiem walutowym. Celem wprowadzenia strategii zarządzania ryzykiem walutowym było zapewnienie, by wszelkie ryzyka związane ze zmianami kursów walut, na jakie narażona jest Spółka, zostały zidentyfikowane oraz były na bieżąco oceniane, monitorowane oraz raportowane.

Przyjęta polityka określa sposoby zarządzania ryzykiem zmian kursów walut przy wykorzystaniu instrumentów zabezpieczających, w tym instrumentów pochodnych.

W przedsiębiorstwie Emitenta funkcjonuje komitet audytu. Komitet Audytu pełni szczególnie ważną rolę w procesie kontroli wewnętrznej w odniesieniu do sprawozdań finansowych. W dniu 4 września 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w przedmiocie powołania Członków Komitetu Audytu, wybierając do jego składu ze swojego grona następujące osoby: Panią Barbarę Będowską- Sójkę, Pana Radosława Mrowińskiego oraz Pana Mikołaja Śniatałę. Następnie Komitet Audytu w dniu 21 września 2017 r. dokonał wyboru Pani Barbary Będowskiej-Sójki na Przewodniczącego Komitetu Audytu.

Podstawowymi zadaniami Komitetu Audytu jest doradzanie i wspieranie Rady Nadzorczej w wykonywaniu jej statutowych obowiązków kontrolnych i nadzorczych w zakresie: monitorowania procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce i Grupie, monitorowania skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, compliance i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego (w tym w zakresie wydawania opinii co do konieczności wydzielenia audytu wewnętrznego lub jej braku), w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej, monitorowania wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, monitorowania relacji Spółki z podmiotami powiązanymi, zapewnienia niezależności audytorów, właściwej współpracy z biegłymi rewidentami.

 

Do zadań Komitetu Audytu w zakresie działalności biegłych rewidentów i firmy audytorskiej należą w szczególności: kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie, weryfikowanie efektywności pracy osoby (podmiotu) pełniącej funkcję biegłego rewidenta, w szczególności przez kontakt z biegłym rewidentem w trakcie przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki oraz spółek powiązanych ze Spółką, w celu omówienia postępu prac, wyjaśnienia wątpliwych kwestii i zastrzeżeń biegłego rewidenta co do stosowanej polityki rachunkowości lub systemów kontroli wewnętrznej, omawianie z biegłymi rewidentami Spółki, charakteru i zakresu badania rocznego oraz przeglądów okresowych sprawozdań finansowych, przegląd zbadanych przez audytorów okresowych sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych), ze skoncentrowaniem się w szczególności na:  wszelkich zmianach norm, zasad i praktyk księgowych, głównych obszarach podlegających badaniu, znaczących korektach wynikających z badania, zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości. Ponadto do zadań Komitetu Audytu należy informowanie Rady Nadzorczej Spółki o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej Spółki, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania, dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem Spółki, opracowywanie polityki
i procedury wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania, opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem, przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji w sprawach dotyczących powołania biegłych rewidentów lub firm audytorskich, przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce, badanie przyczyn rezygnacji osoby (podmiotu) pełniącej funkcję biegłego rewidenta. Ponadto w zakresie Komitetu Audytu jest także przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji, w której: wskazana zostaje firma audytorska, której Komitet Audytu proponuje powierzyć badanie ustawowe, wraz z oświadczeniem,
że rekomendacja jest wolna od wpływów stron trzecich oraz stwierdzeniem, że Spółka nie zawarła umów zawierających klauzule, o których mowa w art. 66 ust. 5a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Uwzględniając zasady i rekomendacje objęte dokumentem Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016, który wszedł w życie z dniem 01 stycznia 2016 r., Zarząd, co najmniej raz do roku, przedstawia Radzie Nadzorczej Emitenta własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz compliance wraz z odpowiednim sprawozdaniem. Rada Nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa powyżej, w oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane jej przez Zarząd, jak również dokonuje rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji. Rada Nadzorcza sporządza
i przedstawia walnemu zgromadzeniu ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego. Ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej. Ponadto, Rada Nadzorcza w ww. dokumencie dokonuje oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.

 

W ocenie Emitenta wdrożony system kontroli wewnętrznej funkcjonujący w przedsiębiorstwie Emitenta i spółki zależnej, wieloletnie doświadczenie w zakresie identyfikacji, dokumentowania, ewidencji i kontroli operacji gospodarczych, jak i ustalone procedury kontrolno-rewizyjne wsparte nowoczesną technologią informatyczną stosowaną do rejestracji, przetwarzania i prezentacji danych ekonomiczno-finansowych, zapewniają efektywność prowadzonych przez Grupę i z jej udziałem procesów gospodarczych w stosunku do zamierzonych celów i w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Wprowadzone przez Grupę systemy i funkcje wewnętrzne są odpowiednie dla jej wielkości, a także rodzaju i skali prowadzonej przez nie działalności.

 

4. Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji.

Wykaz akcjonariuszy posiadających znaczne pakiety akcji na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz na dzień zatwierdzenia do publikacji niniejszego sprawozdania:

Akcjonariusz Liczba akcji % udział w kapitale zakładowym % udział w liczbie głosów na WZA Liczba głosów na WZA
Konrad Śniatała 4 117 838 44,61% 55,62% 7 722 676
Nationale-Nederlanden OFE(*) 820 000 8,88% 5,91% 820 000
Quercus Absolute Return FIZ(**) 694 823 7,53% 5,00% 694 823
Marek Korytowski 631 905 6,85% 8,66% 1 201 810
Gabriela Maria Śniatała 480 857 5,21% 6,93% 961 714

(*) Stan posiadania Nationale-Nederlanden OFE na dzień 03 czerwca 2018 r., zgodnie z wygenerowanym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wykazem akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu z tytułu posiadanych akcji zdematerializowanych w dniu rejestracji na WZA (tzw. record date) zgodnie z art. 406[3] ust. 6 ksh.
(**)  Stan posiadania QUERCUS Absolute Return FIZ na dzień 30 maja 2018 r., zgodnie z zawiadomieniem z dnia 05 czerwca 2018 r. otrzymanym na podstawie art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i wprowadzaniu instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Struktura akcjonariatu uaktualniana jest na podstawie formalnych zawiadomień od akcjonariuszy

posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a także na podstawie generowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wykazów akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu z tytułu posiadanych akcji zdematerializowanych w dniu rejestracji na WZA (tzw. record date) zgodnie z art. 4063 ust 6. Kodeksu spółek handlowych.

Zmiany w stanie posiadania akcji i praw do akcji przez członków Zarządu Atrem S.A. w 2018 r.:

Akcje Stan na 01.01.2018 Zwiększenie Zmniejszenie Stan na
31.12.2018
Konrad Śniatała 4 117 838 4 117 838
Marek Korytowski 631 905 631 905
Łukasz Kalupa 7 000 7 000
Przemysław Szmyt 4 700 4 700

 

Akcje Stan na 31.12.2018 Zwiększenie Zmniejszenie 16.03.2019
Konrad Śniatała 4 117 838 4 117 838
Marek Korytowski 631 905 631 905
Łukasz Kalupa 7 000 7 000
Przemysław Szmyt 4 700 4 700

Zmiany w stanie posiadania akcji i praw do nich (opcji) przez członków Rady Nadzorczej Atrem S.A. w 2018 r:

Akcje Stan na 01.01.2018 Zwiększenie Zmniejszenie Stan na 31.12.2018
Dariusz Grzybek 3 032 3 032
Gabriela Śniatała 480 857 480 857
Mikołaj Śniatała
Barbara Będowska-Sójka
Radosław Mrowiński
Piotr Tański

 

Akcje Stan na 31.12.2018 Zwiększenie Zmniejszenie Stan na 16.03.2019
Dariusz Grzybek 3 032 3 032
Gabriela Śniatała 480 857 480 857
Mikołaj Śniatała
Barbara Będowska-Sójka
Radosław Mrowiński
Piotr Tański

Członkowie Rady Nadzorczej nie posiadają praw do akcji (warrantów).

 

5. Uprawnienia akcjonariuszy wynikające z posiadanych papierów wartościowych.

Spółka nie emitowała papierów wartościowych dających specjalne uprawnienia kontrolne.

Statut Emitenta przewiduje jednak, jako specjalne uprawnienie, uprzywilejowanie akcji imiennych, co do głosu w taki sposób, że:

 • Pan Konrad Śniatała posiada 3.604.838 akcji imiennych uprzywilejowanych w zakresie wykonywania prawa głosu, w stosunku dwa głosy na jednej akcji.
 • Pan Marek Korytowski posiada 569.905 akcji imiennych uprzywilejowanych w zakresie wykonywania prawa głosu, w stosunku dwa głosy na jednej akcji.
 • Pani Gabriela Śniatała posiada 480.857 akcji imiennych uprzywilejowanych w zakresie wykonywania prawa głosu, w stosunku dwa głosy na jednej akcji.

W przypadku zbycia akcji serii A przysługujące tym akcjom, uprzywilejowanie, co do głosu wygasa, chyba, że nabywcą akcji serii A jest jeden z dotychczasowych akcjonariuszy założycieli wskazanych powyżej.

 

6. Ograniczenia odnośnie wykonywania prawa głosu.

Prawa i obowiązki związane z akcjami Emitenta są określone w przepisach ustawy Kodeks spółek handlowych, w Statucie Emitenta oraz innych przepisach prawa.

Zgodnie z § 16 ust. 11 Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki Atrem S.A., akcjonariusze nie mogą głosować ani osobiście, ani przez swoich pełnomocników, ani jako pełnomocnicy innych osób, przy podejmowaniu uchwał dotyczących:

 1. ich odpowiedzialności wobec Spółki, z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium;
 2. sporu pomiędzy nimi a Spółką;
 3. zwolnienia ze zobowiązania wobec Spółki.

 

7. Ograniczenia w zakresie przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Emitenta.

Statut Emitenta przewiduje niżej wymienione ograniczania w zakresie przenoszenia prawa własności akcji imiennych.

Zbycie akcji imiennych serii A wymaga, co najmniej, formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym oraz zgody Spółki, udzielonej przez Zarząd, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Uchwałę w tym przedmiocie Zarząd podejmuje w przypadku niewykonania prawa wykupu w stosunku do przynajmniej jednej zbywanej akcji imiennej serii A, w terminie trzydziestu dni od ostatecznego wygaśnięcia prawa wykupu do tych zbywanych akcji. W przypadku zamiaru zbycia akcji imiennych serii A, pozostałym akcjonariuszom założycielom przysługuje prawo wykupu zbywanych akcji. W przypadku zbycia akcji serii A przysługujące tym akcjom, uprzywilejowanie, co do głosu wygasa, chyba, że nabywcą akcji serii A jest jeden z dotychczasowych akcjonariuszy założycieli wskazanych w pkt 5 powyżej.

Akcjonariusz zbywający akcje imienne serii A zobowiązany jest zawrzeć umowę zbycia pod dwoma warunkami zawieszającymi: niewykonania prawa wykupu przez uprawnionych akcjonariuszy oraz pod warunkiem uzyskania zgody Zarządu na ich zbycie. O zawarciu warunkowej umowy zbycia akcji imiennych serii A akcjonariusz zbywający te akcje winien powiadomić listem poleconym Zarząd Spółki przesyłając zarazem oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię tej umowy. W tej sytuacji Zarząd zobowiązany jest do rozesłania kopii tej umowy, wraz z informacją o jej zawarciu, uprawnionym akcjonariuszom jednocześnie.

Prawo wykupu akcji imiennych serii A będzie mogło zostać zrealizowane proporcjonalnie do ilości dotychczas przysługujących uprawnionym akcjonariuszom akcji imiennych serii A w stosunku do ilości wszystkich akcji imiennych serii A wszystkich uprawnionych akcjonariuszy.

W przypadku nieskorzystania z prawa wykupu przez jednego z uprawnionych akcjonariuszy, prawo wykupu przypadających mu akcji imiennych serii A przejdzie na pozostałych uprawnionych akcjonariuszy, z których każdy uprawniony będzie do skorzystania z tego prawa proporcjonalnie do przysługujących mu akcji imiennych serii A w stosunku do akcji imiennych serii A przysługujących wszystkim pozostałym uprawnionym akcjonariuszom (z wyłączeniem akcji rezygnującego z prawa wykupu akcjonariusza). Na tej samej zasadzie prawo wykupu przejdzie na pozostałych uprawnionych akcjonariuszy w przypadku nieskorzystania z prawa wykupu przez każdego kolejnego uprawnionego akcjonariusza lub w przypadku nieskorzystania z prawa ich wykupu przez jednego lub kilku z uprawnionych akcjonariuszy, co do wszystkich akcji w ilości ustalonej we wskazanym wyżej stosunku.

Prawo wykupu akcji przeznaczonych do zbycia pozostali uprawnieni akcjonariusze mogą wykonać w terminie 30 (trzydziestu) dni od powiadomienia ich przez Zarząd Spółki o zamiarze zbycia akcji przez zamierzającego je zbyć akcjonariusza.

Prawo wykupu akcji wykonuje się za cenę ustaloną według ostatniego bilansu Spółki zatwierdzonego uchwałą Walnego Zgromadzenia. Akcje, co do których żaden z akcjonariuszy nie złożył oświadczenia o skorzystaniu z prawa wykupu, mogą być zbyte za zgodą Zarządu.
W przypadku, gdy akcje imienne serii A nie zostaną nabyte przez akcjonariuszy uprawnionych do wykonania prawa wykupu, odmawiając udzielenia zgody na zbycie akcji osobie wskazanej w zawiadomieniu, Spółka uprawniona jest do wskazania innego nabywcy akcji imiennych serii A.
W takiej sytuacji wskazany nabywca wykonuje prawo wykupu akcji imiennych serii A w miejsce uprawnionych akcjonariuszy. Zbycie akcji z naruszeniem postanowień Statutu jest nieważne.

 

8. Zasady powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień,
w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.

Zarząd Spółki jest wieloosobowy i składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków powoływanych
i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Zgodnie ze Statutem Emitenta, Zarząd jest powoływany na okres czteroletniej wspólnej kadencji. Zarząd powoływany jest w ten sposób, że Rada Nadzorcza powołuje najpierw Prezesa Zarządu, a następnie, na jego wniosek, pozostałych Wiceprezesów oraz Członków Zarządu. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie w skład Zarządu na następne kadencje. Mandaty Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członków Zarządu.

W roku 2018 r. nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu Atrem S.A.

Zarząd Emitenta kieruje całokształtem działalności Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd kierując się interesem Spółki, określa strategie oraz główne cele działania Spółki, dba
o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką oraz o prowadzenie Spółki zgodnie
z przepisami prawa i Dobrymi Praktykami. Wszyscy Członkowie Zarządu są zobowiązani
i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki. Sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką wymagają uchwały Zarządu.

Kompetencja Zarządu w zakresie decyzji o emisji akcji ograniczona jest statutowo. Zgodnie z treścią Statutu Spółki, podwyższenie kapitału zakładowego oraz emisja akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

 

9. Opis zasad zmiany Statutu Emitenta.

Zmiany statutu Emitenta dla swej ważności wymagają uchwały podjętej przez walne zgromadzenie bezwzględną większością głosów oddanych. Istotna zmiana przedmiotu działalności może nastąpić bez wykupu akcji, jednakże zmiana ta wymaga uchwały walnego zgromadzenia powziętej większością dwóch trzecich głosów oddanych w obecności osób reprezentujących, co najmniej połowę kapitału zakładowego. Emitent korzysta z instytucji, o której mowa w art. 430 § 5 ksh udzielając upoważnienia Radzie Nadzorczej Atrem S.A. do podjęcia uchwały w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego statutu Atrem S.A.

W 2018 r. Statut Spółki nie uległ zmianie.

 

10. Sposób działania walnego zgromadzenia i uprawnienia Akcjonariuszy.

Obrady walnego zgromadzenia Atrem S.A. odbywają się zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie
z postanowieniami Statutu, zasadami ładu korporacyjnego zawartymi w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia.

Zwołanie walnego zgromadzenia odbywa się zgodnie z zapisami kodeksu spółek handlowych. Zwyczajne walne zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu 6 (słownie: sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie podejmie uchwały zwołującej Zwyczajne Walne Zgromadzenie przed upływem 5 (słownie: piątego) miesiąca od zakończenia roku obrotowego albo zwoła je na dzień niemieszczący się w terminie 6 (słownie: sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego, prawo do zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia przysługuje także Radzie Nadzorczej. Walne zgromadzenie może odbyć się i powziąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia walnego zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Uchwały powzięte w taki sposób, z wyjątkiem uchwał podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców, powinny być ogłoszone w terminie tygodnia na stronie internetowej Spółki.

Walne zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane, co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia.

Walne zgromadzenie może być również zwołane w sposób przewidziany Kodeksem spółek handlowych w trybie art. 405 ksh, przy spełnieniu określonych ustawą wymogów.

Walne zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. Poza siedzibą Spółki walne zgromadzenia mogą odbywać się także w Poznaniu lub w Warszawie, w miejscu oznaczonym w zaproszeniu lub ogłoszeniu.

Porządek walnego zgromadzenia ustala Zarząd bądź akcjonariusze dokonujący zwołania walnego zgromadzenia w trybie art. 399 § 3 ksh. Zarząd ma obowiązek umieścić w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia sprawy zgłoszone na piśmie przez choćby jednego członka Rady Nadzorczej. Akcjonariusz bądź Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie, o którym mowa powyżej, a także wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej już w porządku obrad, uprawnieni Akcjonariusze składają pisemnie na ręce Zarządu wraz z uzasadnieniem umożliwiającym podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem.

Uchwały walnego zgromadzenia poza innymi sprawami wymienionymi w obowiązujących przepisach wymagają m.in.:

 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,
 • powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,
 • udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 • określenie dnia dywidendy,
 • zmiana Statutu,
 • podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 • zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 • umorzenie akcji,
 • emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,
 • emisja warrantów subskrypcyjnych,
 • tworzenie, wykorzystanie i likwidacja kapitałów rezerwowych i funduszy,
 • powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia.

Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji. Zmiana ta wymaga uchwały walnego zgromadzenia powziętej większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących, co najmniej połowę kapitału zakładowego.

W przypadku uchwały zmieniającej postanowienia Statutu, zwiększających świadczenia lub uszczuplających prawa Akcjonariuszy przyznane osobiście, dla podjęcia uchwały konieczna jest zgoda wszystkich Akcjonariuszy, których zmiana dotyczy.

W przypadku przewidzianym w art. 397 ksh do ważności uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest bezwzględna większość głosów.

Projekty uchwał walnego zgromadzenia powinny być uzasadniane, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną oraz mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.

Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa Akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.

Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, nie dłuższy jednak niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.

Akcjonariusze podczas walnego zgromadzenia mogą głosować osobiście lub przez ustanowionych przez siebie pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres wza@atrem.pl, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. W tym celu pełnomocnictwo przesyłane w postaci elektronicznej do Spółki powinno być zeskanowane do formatu PDF. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia [imion], nazwiska [firmy, nazwy], serii i numeru dowodu osobistego [numeru wpisu do właściwego rejestru], adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę walnego zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane. Akcjonariusze podczas walnego zgromadzenia mogą głosować odmiennie
z każdej posiadanej akcji.

W obradach walnego zgromadzenia mają prawo uczestniczyć uprawnieni z akcji na okaziciela, uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy akcji.
W walnym zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby będące Akcjonariuszami na 16 (słownie: szesnaście) dni przed datą walnego zgromadzenia – tzw. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, który jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeśli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Walne zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Osoba otwierająca walne zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego walnego zgromadzenia, powstrzymując się od innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych, z wyjątkiem decyzji porządkowych, niezbędnych do rozpoczęcia obrad. Osoba dokonująca otwarcia walnego zgromadzenia informuje o obecności notariusza, który będzie protokołował przebieg obrad walnego zgromadzenia.

Na walnym zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia. Zarząd prezentuje uczestnikom zwyczajnego walnego zgromadzenia wyniki finansowe spółki oraz inne istotne informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie. Na walnym zgromadzeniu mogą być obecni:

 • notariusz sporządzający protokół walnego zgromadzenia – w czasie całych obrad walnego zgromadzenia;
 • dyrektorzy, kierownicy i inni pracownicy Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki zaproszeni przez Zarząd – w czasie rozpatrywania punktu porządku obrad dotyczącego aspektów leżących w zakresie odpowiedzialności tych osób;
 • eksperci zaproszeni przez organ zwołujący walne zgromadzenie – w czasie rozpatrywania punktu porządku obrad dotyczącego aspektów będących przedmiotem oceny ekspertów, bądź po wyrażeniu zgody przez Akcjonariuszy reprezentujących zwykłą większość głosów – w czasie rozpatrywania innych punktów porządku obrad,
 • inne osoby – po wyrażeniu zgody przez Akcjonariuszy reprezentujących bezwzględną większość głosów obecnych na walnym zgromadzeniu – w czasie rozpatrywania określonych punktów porządku obrad bądź w czasie całych obrad walnego zgromadzenia,
 • przedstawiciele mediów zaproszeni przez organ zwołujący walne zgromadzenie,
 • osoby wyspecjalizowane w obsłudze przebiegu walnego zgromadzenia,
 • pracownicy Spółki zapewniający wsparcie przy obsłudze przebiegu walnego zgromadzenia zaproszeni przez Zarząd,
 • prawnicy obsługujący Spółkę, zaproszeni przez Zarząd.

Każdy z Uczestników walnego zgromadzenia ma prawo kandydować na Przewodniczącego walnego zgromadzenia. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu do protokołu oświadczenia, że wyraża zgodę na kandydowanie. Po przeprowadzeniu głosowania otwierający walne zgromadzenie ogłasza wyniki głosowania.

Przewodniczącym walnego zgromadzenia zostaje ten spośród zgłoszonych kandydatów, który wyraził zgodę na kandydowanie i w głosowaniu uzyskał największą ilość głosów. W przypadku, gdy kilku kandydatów otrzyma taką samą, największą ilość głosów, głosowanie powtarza się. W powtórzonym głosowaniu biorą udział tylko ci kandydaci, którzy uzyskali taką samą największą ilość głosów. Przewodniczący walnego zgromadzenia winien umożliwić każdemu z uczestników walnego zgromadzenia wypowiedzenie się w sprawach objętych porządkiem obrad, według kolejności zgłoszeń. Walne zgromadzenie Emitenta wybiera Komisję Skrutacyjną. Kandydatów zgłasza Przewodniczący spośród uczestników walnego zgromadzenia. Do głównych zadań Komisji należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowań, ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu walnego zgromadzenia. Walne zgromadzenie w wyniku podjętej uchwały może odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej.

Podczas głosowania każda akcja daje prawo do jednego głosu, z wyjątkiem akcji imiennych serii A, na które przypadają dwa głosy. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie przeprowadza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, w sprawach osobowych oraz w każdym przypadku, gdy żądanie takie zgłosi choćby jeden Akcjonariusz obecny lub reprezentowany na walnym zgromadzeniu. Walne zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania
w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanych przez walne zgromadzenie. Głosowanie jawne i tajne odbywa się przy użyciu kart do głosowania, które wydawane są każdej uprawnionej osobie przy podpisywaniu listy obecności. Głosowanie odbywa się poprzez wypełnienie karty do głosowania i złożenie jej u członka Komisji Skrutacyjnej. Karta do głosowania umożliwia głosowanie odmiennie z każdej akcji, zgodnie z art. 4113 ksh. Głosowania jawne i tajne mogą być przeprowadzone przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych, za zgodą walnego zgromadzenia.
W każdym głosowaniu Akcjonariusz obecny lub reprezentowany na walnym zgromadzeniu bierze udział tylko raz. Uczestnik walnego zgromadzenia opuszczający salę obrad zobowiązany jest odnotować ten fakt na liście obecności, a po powrocie na salę ponownie dokonać wpisu.

Walne zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej Emitenta. Akcjonariusze powinni podjąć niezbędne działania w celu zapewnienia, aby przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej spełniało kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. Dokumentacja walnego zgromadzenia jest przechowywana przez Zarząd. Każdy Akcjonariusz oraz organy Spółki mają prawo przeglądać księgę protokołów i żądać wydania przez Zarząd odpisów uchwał.

 

11. Skład osobowy i zasady działania organów zarządzających i nadzorczych Spółki.

Zarząd

W skład Zarządu spółki wchodzi od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) osób powoływanych na wspólną kadencje.

Kadencja Zarządu trwa cztery kolejne lata. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu składa oświadczenia w imieniu spółki samodzielnie. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego Prezes Zarządu składa oświadczenia w imieniu Spółki samodzielnie lub do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu (innych niż Prezes Zarządu) albo jednego Członka Zarządu (innego niż Prezes Zarządu) łącznie z prokurentem.

Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględna większością głosów, z tym że w razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Uchwały Zarządu podejmowane są na posiedzeniach Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być również podejmowane poza posiedzeniem Zarządu w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem, że wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzednim może zarządzić Prezes Zarządu z własnej inicjatywy bądź na wniosek któregokolwiek z pozostałych Członków Zarządu. Członkowie Zarządu nie mogą uczestniczyć w posiedzeniach i głosować przez pełnomocników.

Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką, w tym w szczególności:

 1. inicjowanie nowych lub zamykanie dotychczasowych obszarów działalności gospodarczej Spółki;
 2. zbywanie i nabywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału
  w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym;
 3. udzielanie przez Spółkę innym podmiotom wszelkiego rodzaju poręczeń lub innych zabezpieczeń oraz udzielanie im pożyczek, z wyłączeniem podmiotów z Grupy Kapitałowej Atrem;
 4. przyjęcie rocznego lub wieloletniego planu działalności Spółki i budżetu;
 5. zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego walnego zgromadzenia;
 6. przygotowanie projektu podziału zysku lub sposobu pokrycia strat.

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania skład Zarządu Emitenta przedstawiał się następująco:

Konrad Śniatała Prezes Zarządu
Marek Korytowski Wiceprezes Zarządu
Łukasz Kalupa Członek Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomicznych
Przemysław Szmyt Członek Zarządu, Dyrektor ds. Technicznych

W okresie od 01 stycznia 2018 r. do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu Emitenta.

 

Rada Nadzorcza Emitenta

Rada Nadzorcza Emitenta jest stałym organem nadzoru we wszystkich dziedzinach działalności Spółki. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych
i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną kadencje, która trwa trzy lata. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności, określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.

Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona członków pełniących funkcje Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza. Pracami Rady kieruje Przewodniczący. Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta wykonują swoje uprawnienia osobiście. Członkowie Rady Nadzorczej mogą jednak brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 ksh.

Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustala walne zgromadzenie Emitenta. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej raz na kwartał.

Rada Nadzorcza Emitenta podejmuje decyzje w formie uchwał, dla jej ważności wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków oraz obecność na posiedzeniu, co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

Z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 ksh Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

Treść uchwał podjętych na tak odbytym posiedzeniu powinna zostać podpisana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub inną osobę w razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały podjąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały. Członek Rady Nadzorczej informuje pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym lub mogącym powstać konflikcie interesów oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

 1. ocena sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania Zarządu, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, z oceny swojej pracy, a także zwięzłej oceny sytuacji Spółki, uwzględniającej ocenę kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;
 2. rozpatrywanie i opiniowanie istotnych spraw mających być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia,
 3. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,
 4. ustalanie liczby członków Zarządu, powoływanie, odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
 5. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
 6. wyrażanie zgody na przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji imiennej,
 7. zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżetów) przedłożonych przez Zarząd,
 8. uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
 9. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,
 10. wybór oraz zmiana biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki,
 11. wyrażanie zgody na świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu,
 12. wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, Członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy.

W Spółce działa komitet do spraw audytu, zwany dalej Komitetem Audytu. Członkowie Komitetu Audytu są powoływani przez Radę Nadzorczą, spośród członków Rady Nadzorczej, na okres kadencji Rady Nadzorczej. W skład Komitetu Audytu wchodzi przynajmniej 3 (słownie: trzech) członków, przy czym liczba członków Komitetu Audytu w granicach określonych powyżej, określana jest przez Radę Nadzorczą poprzez powołanie odpowiedniej liczby członków Komitetu Audytu. Przewodniczący Komitetu Audytu wybierany jest przez członków Komitetu Audytu. Większość członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu, jest niezależna od Spółki. Kryteria niezależności określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Przynajmniej 1 (słownie: jeden) członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Członkowie Komitetu Audytu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej 1 (słownie: jeden) członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej wybranego do Komitetu Audytu przed upływem kadencji całej Rady Nadzorczej, bądź złożenia przez niego rezygnacji
z pełnienia funkcji w Komitecie Audytu, Rada Nadzorcza uzupełnia skład Komitetu przez dokonanie wyboru nowego członka Komitetu Audytu na okres do upływu kadencji Rady Nadzorczej. W sytuacji, gdy wraz z wygaśnięciem mandatu Członka Rady Nadzorczej wybranego do Komitetu Audytu,
w skład Komitetu Audytu nie będzie wchodził żaden członek, spełniający wymogi, w zakresie wiedzy i doświadczenia wskazane powyżej, wybór takiej osoby nastąpi niezwłocznie po odbyciu się walnego zgromadzenia Spółki odpowiednio zmieniającego skład Rady Nadzorczej. Niezależnie od sytuacji określonej w zdaniu poprzednim, Członek Komitetu Audytu może być w każdym czasie, uchwałą Rady Nadzorczej, odwołany ze składu Komitetu Audytu.

Zadania Komitetu Audytu określają powszechnie obowiązujące przepisu prawa oraz Regulamin Komitetu Audytu. Komitet Audytu jest ciałem doradczym i opiniotwórczym działającym kolegialnie w ramach struktury Rady Nadzorczej. Komitet Audytu pełni stałe funkcje konsultacyjno-doradcze dla Rady Nadzorczej. Zadania Komitetu Audytu są realizowane w szczególności poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej wniosków, opinii i sprawozdań dotyczących zakresu jego zadań, w formie uchwał podjętych przez Komitet Audytu. Komitet Audytu może żądać przedłożenia przez Spółkę ATREM S.A. lub spółki powiązane ze Spółką wszelkich informacji, wyjaśnień i przekazania dokumentów koniecznych do wykonania zadań Komitetu Audytu, w tym w szczególności informacji z zakresu księgowości, finansów i zarządzania ryzykiem. Komitet Audytu powinien być informowany
o metodzie księgowania istotnych i nietypowych transakcji w przypadku możliwości zastosowania różnych rozwiązań. Komitet Audytu może żądać omówienia przez kluczowego biegłego rewidenta
z Komitetem Audytu, Zarządem, Radą Nadzorczą Spółki kluczowych kwestii wynikających
z badania, które zostały wymienione w sprawozdaniu dodatkowym, o którym mowa w art. 11 Rozporządzenia nr 537/2014. Biegli rewidenci mają zagwarantowany dostęp do Członków Komitetu Audytu. Komitetowi Audytu powinny być przedkładane na jego żądanie harmonogramy pracy audytorów wewnętrznych i biegłych rewidentów. Rekomendacje i oceny Komitetu Audytu są przyjmowane w drodze uchwały i mogą być podejmowane w trybie obiegowym. Rekomendacje
i oceny prezentowane są Radzie Nadzorczej przez Przewodniczącego Komitetu Audytu.
O przedkładanych przez Komitet Audytu Radzie Nadzorczej rekomendacjach i ocenach informowany jest Zarząd Spółki. Posiedzenia Komitetu Audytu powinny odbywać się nie rzadziej niż dwa razy do roku, przed opublikowaniem przez Spółkę sprawozdań finansowych (półrocznych i rocznych).

Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący Komitetu Audytu. Sprawuje on również nadzór nad przygotowywaniem porządku obrad, organizowaniem dystrybucji dokumentów i sporządzaniem protokołów z posiedzeń Komitetu Audytu. Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący Komitetu Audytu, który zaprasza na posiedzenia członków Komitetu Audytu oraz zawiadamia o posiedzeniu wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki (zawiadomienie dokonywane jest przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub listem poleconym lub do rąk własnych). Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu Audytu. Uchwały są ważne, gdy wszyscy członkowie Komitetu Audytu zostali powiadomieni o posiedzeniu. W porządku obrad należy umieścić sprawy zgłoszone przez poszczególnych członków Komitetu Audytu, jeżeli wniosek taki został zgłoszony na co najmniej 3 (trzy) dni przed terminem posiedzenia. Zmiana porządku obrad może nastąpić, jeśli na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Komitetu Audytu i zostanie podjęta w tej sprawie odpowiednia uchwała. Posiedzenia Komitetu Audytu odbywają się w siedzibie Spółki, a wyjątkowo w miejscu według wyboru osoby upoważnionej do zwołania posiedzenia. Członek Komitetu Audytu, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu powinien zawiadomić e – mailem o tym Przewodniczącego Komitetu Audytu, podając przyczyny nieobecności. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia należy przekazać członkom Komitetu Audytu oraz pozostałym członkom Rady Nadzorczej nie później niż na 7 dni przed posiedzeniem Komitetu Audytu, a w sprawach nagłych nie później niż na 2 dni przed posiedzeniem Komitetu Audytu. Przewodniczący Komitetu Audytu może zapraszać na posiedzenia Komitetu Audytu członków Zarządu Spółki ATREM S.A., jak również członków zarządów spółek powiązanych ze Spółką oraz w uzgodnieniu z Prezesem Zarządu Spółki, innych pracowników i współpracowników Spółki jak również osoby postronne, których udział w posiedzeniu jest przydatny dla realizacji zadań Komitetu Audytu.

Komitet Audytu działa kolegialnie. Wszelkie wnioski wymagają uchwał Komitetu. Głosowanie nad uchwałami jest jawne. Wyłączenie jawności może nastąpić na wniosek jednego z członków Komitetu Audytu. Uchwały Komitetu Audytu są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych.
W przypadku głosowania, w którym oddano równą liczbę głosów „za” oraz „przeciw”, głos rozstrzygający przysługuje Przewodniczącemu Komitetu Audytu. Aby uchwała była ważna,
w posiedzeniu Komitetu musi uczestniczyć minimum połowa Członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczący. Członkowie Komitetu Audytu mogą głosować nad podjęciem uchwał wyłącznie osobiście, poprzez udział w posiedzeniu Komitetu. W wyjątkowych przypadkach Komitet Audytu może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Posiedzenia Komitetu Audytu są protokołowane przez jednego z członków Komitetu Audytu. Protokoły powinny zawierać datę, porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Komitetu Audytu i osób zaproszonych, treść podjętych uchwał, tryb podjęcia uchwał, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokół powinien być sporządzony
i podpisany przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Komitetu Audytu bez zbędnej zwłoki.  Komitet Audytu na swoich posiedzeniach podejmuje postanowienia w formie:

 1. wniosków do walnego zgromadzenia wynikających z przeprowadzenia czynności nadzorczych i kontrolnych,
 2. opinii dla walnego zgromadzenia w przedmiocie sprawozdań i wniosków Zarządu,
 3. uchwał w pozostałych sprawach.

Komitet Audytu jest zobowiązany składać Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie ze swojej działalności, obejmujące w szczególności informacje konieczne do opracowania przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, zgodnie z zasadą II.Z.10.2 Dobrych Praktyk spółek notowanych na GPW 2016.

 

W okresie od 01 stycznia 2018 roku do dnia publikacji niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej Emitenta przedstawiał się następująco:

Dariusz Grzybek Przewodniczący Rady Nadzorczej
Gabriela Śniatała Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Mikołaj Śniatała Sekretarz Rady Nadzorczej
Barbara Będowska-Sójka Członek Rady Nadzorczej
Radosław Mrowiński Członek Rady Nadzorczej
Piotr Tański Członek Rady Nadzorczej

W okresie od 01 stycznia 2018 r. do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 r. do publikacji nie nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej jednostki dominującej.

KOMITET AUDYTU

W okresie od 01 stycznia 2018 roku do dnia publikacji niniejszego sprawozdania finansowego skład Komitetu Audytu Emitenta nie uległ zmianie i przedstawiał się następująco:

Barbara Będowska-Sójka Przewodnicząca Komitetu Audytu
Mikołaj Śniatała Członek Komitetu Audytu
Radosław Mrowiński Członek Komitetu Audytu

Informacje wymagane zgodnie z art. 70 ust. 6 pkt 5l) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

 

Wykaz członków Komitetu Audytu spełniających ustawowe kryteria niezależności:

Barbara Będowska-Sójka Przewodnicząca Komitetu Audytu
Radosław Mrowiński Członek Komitetu Audytu

Wykaz członków Komitetu Audytu posiadających wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, ze wskazaniem sposobu ich nabycia:

– Barbara Będowska- Sójka: Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydziału Prawa i Administracji na kierunku Zarządzanie i Marketing. W roku 2005 uzyskała na Wydziale Ekonomii, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu dyplom doktora nauk ekonomicznych, a w roku 2015 stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse.

Od 2005r. jest zatrudniona na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w Katedrze Ekonometrii, aktualnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 

Wykaz członków Komitetu Audytu posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, ze wskazaniem sposobu ich nabycia:

– Mikołaj Śniatała: adwokat wpisany na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej, w latach  2009 r. – 2017 r. był zatrudniony w Spółce w pionie ekonomicznym, ostatnio na stanowisku specjalisty ds. prawnych. W tym okresie uzyskał doświadczenie oraz wiedzę z zakresu branż w której Spółka działa, począwszy od rynku, specyfiki realizowanych zadań, poprzez zawierane kontrakty, sposób wyceny zadań, strategię Spółki, występujące ryzyka oraz konkurencję. Zakres działalności Społki jest szeroki, obejmujący zarówno prace projektowe i roboty budowlane z zakresu branży teletechnicznej, automatyki, sanitarnej jak i projektowanie informatyczne. Spółka w wymienionych branżach uczestniczy w przetargach oraz realizuje wysoko specjalistyczne zadania, których powodzenie zależy od odpowiedniego stosowania prawa i podejmowania odpowiednich decyzji formalno-prawnych właściwych dla branży zadania.

 

Usługi dozwolone świadczone przez firmę audytorską badającą jego sprawozdanie finansowe:

W okresie 12 miesięcy zakończonych w dniu 31 grudnia 2018 r. na rzecz Emitenta nie były świadczone przez firmę audytorską badającą jego sprawozdanie finansowe żadne dozwolone usługi niebędące badaniem.

 

Główne założenia opracowanej polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania oraz polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem:

 

Wybór firmy audytorskiej dokonany jest zgodnie z przyjętą przez Komitet Audytu uchwałą nr 03/09/2017 z dnia 21 września 2017 r., Polityką w zakresie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania oraz przyjętą przez Komitet Audytu uchwałą nr 05/09/2017 z dnia 21 września 2017 r.: Procedurą wyboru firmy audytorskiej.  Zgodnie z regulacjami obowiązującymi Atrem S.A., w tym §20 ust. 1 j) Regulaminu Rady Nadzorczej Atrem S.A., wyboru firmy audytorskiej dokonuje Rada Nadzorcza. Wybór firmy audytorskiej dokonywany jest zgodnie z art. 130 ust. 1 pkt 8 Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu. Rekomendacja Komitetu Audytu powinna zawierać przynajmniej dwie możliwości realizacji zlecenia badania oraz należycie uzasadnioną preferencję w stosunku do jednej z nich, tak aby możliwe było dokonanie rzeczywistego wyboru.

W celu przedstawienia uczciwego i odpowiedniego uzasadnienia dla swojego zalecenia, Komitet Audytu powinien posłużyć się wynikami procedury wyboru zorganizowanej przez Spółkę. W ramach tej procedury wyboru Spółka nie powinna ograniczać biegłym rewidentom lub firmom audytorskim posiadającym mały udział w rynku możliwości przedstawiania ofert dotyczących zlecenia badania. Dokumentacja postępowania (zapytanie ofertowe) powinna zawierać przejrzyste i niedyskryminujące kryteria wyboru stosowane do oceny ofert. Spółka mając swobodę określenia procedury wyboru, ma prawo dokonać wyboru po przeprowadzeniu bezpośrednich negocjacji z zainteresowanymi oferentami. Spółka przygotowuje sprawozdanie zawierające wnioski z procedury wyboru, które jest zatwierdzane przez Komitet Audytu. Spółka oraz Komitet Audytu zobowiązane są do zapewnienia, że procedura wyboru została przeprowadzona w sposób uczciwy. Spółka zobowiązana jest zapewnić by:

 1. Pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego została zawarta z podmiotem uprawnionym do badania na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy.
 2. Maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską lub firmę audytorską powiązaną z tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci działającej w państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie, nie może przekraczać 5 lat.
 3. Kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać badania ustawowego w Spółce przez okres dłuższy niż 5 lat.
 4. Kluczowy biegły rewident może ponownie przeprowadzać badanie ustawowe, w sytuacji, o której mowa w pkt b, po upływie co najmniej 3 lat od zakończenia ostatniego badania ustawowego.
 5. Wyeliminowane zostały wszelkie klauzule w umowach zawartych przez Spółkę, które ograniczałyby możliwość wyboru firmy audytorskiej przez organ dokonujący wyboru firmy audytorskiej, na potrzeby przeprowadzenia badania ustawowego sprawozdań finansowych, do określonych kategorii lub wykazów firm audytorskich, by różnice poglądów w zakresie stosowania zasad rachunkowości lub standardów badania nie stanowiły uzasadnionej podstawy rozwiązania umowy o badanie sprawozdania finansowego.

Kryteria wyboru podmiotu uprawnionego do badania powinny być możliwie jak najbardziej przejrzyste. W zakresie kryteriów wyboru podmiotów uprawnionych do badania Spółka bierze pod uwagę w szczególności:

 1. cenę (tj. stawki): wykonanie usług rewizji finansowej powinno zostać zlecone firmie audytorskiej składającej najkorzystniejszą ofertę, adekwatną do zakresu zlecanych usług, celem uniknięcia obniżenia jakości badania;
 2. możliwość zapewnienia świadczenia pełnego zakresu usług określonych przez Atrem S.A. w zapytaniu ofertowym (badanie sprawozdań jednostkowych, badania sprawozdań skonsolidowanych, przeglądy etc.);
 3. dotychczasowe doświadczenie podmiotu w badaniu sprawozdań jednostek o podobnym do Grupy profilu działalności;
 4. dotychczasowe doświadczenie podmiotu w badaniu sprawozdań jednostek zainteresowania publicznego;
 5. kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób bezpośrednio zaangażowanych w prowadzone w Spółce badanie;
 6. ilość osób dostępnych do prowadzenia badania w Spółce;
 7. zapewnienie przeprowadzenia badania zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej;
 8. możliwość przeprowadzenia badania w terminach określonych przez Spółkę;
 9. reputację podmiotu uprawnionego do badania na rynkach finansowych.

Wynagrodzenie za przeprowadzenie badania uzyskiwane przez podmiot uprawniony do badania oraz podwykonawców działających w jego imieniu i na jego rzecz nie może być:

 • uzależnione od żadnych warunków, w tym od wyniku badania;
 • kształtowane lub uzależnione od świadczenia na rzecz Spółki lub jednostek z nią powiązanych dodatkowych usług niebędących badaniem przez firmę audytorską lub jakikolwiek podmiot powiązany z firmą audytorską lub należący do sieci.

Wynagrodzenie za przeprowadzenie badania odzwierciedla pracochłonność oraz stopień złożoności prac i wymagane kwalifikacje.

Rada Nadzorcza zobowiązana jest do poinformowania Zarządu Spółki o wyborze firmy autorskiej do badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy lub badania rocznego sprawozdania finansowego, zgodnie z art. 133 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, który zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym Komisji Nadzoru Finansowego, w trybie określonym w odrębnych regulacjach.

Celem zapewnienia rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych Spółki, Zarząd Emitenta, podjął uchwałę o stosowaniu Polityki Rachunkowości. Uchwała weszła w życie z dniem 01 stycznia 2008 r. Podjęta przez Zarząd uchwała wynika z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach, nakłada obowiązek stosowania wymogów wynikających z Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. 2016r. poz 1047 z późn. zm.).

 

Rekomendacja dotycząca wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania:

Rekomendacja dotycząca wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania spełniała obowiązujące warunki. Ponadto rekomendacja ta została sporządzona w następstwie zorganizowanej przez Emitenta procedury wyboru spełniającej obowiązujące kryteria.

 

Liczba odbytych posiedzeń komitetu audytu albo posiedzeń rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego lub kontrolującego poświęconych wykonywaniu obowiązków komitetu audytu, przedstawia się następująco:

– liczba posiedzeń Rady Nadzorczej, poświęconych wykonywaniu obowiązków komitetu audytu – 5

– liczba posiedzeń komitetu audytu – 2

W związku z uchwałą nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 13 października 2015 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, Zarząd Atrem S.A.,  informuje, że Spółka nie opracowała wymaganego zasadą I.Z.1.15 dokumentu: polityka różnorodności. Spółka stoi na stanowisku, iż stworzenie odrębnych regulacji wewnętrznych we wskazanym powyżej zakresie nie jest uzasadnione z uwagi na rozmiar Emitenta. Spółka, mając świadomość, iż zróżnicowanie kompetencji i poglądów członków organów Spółki i jej kluczowych menedżerów sprzyja dobremu zrozumieniu rynku oraz ma pozytywny wpływ na proces decyzyjny i działalność przedsiębiorstwa, podejmuje działania zmierzające do uwzględniania takich kryteriów jak kierunek studiów, wykształcenie, wiek, doświadczenie zawodowe i płeć, niemniej jako kryterium wyboru władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów kieruje się przede wszystkim kwalifikacjami osoby powołanej do pełnienia powierzonej funkcji, w tym doświadczeniem, profesjonalizmem oraz kompetencjami kandydata.

Zgodnie z § 24 ust. 2 j) pkt 9 Statutu Atrem S.A. (dalej „Spółka”), wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badanie sprawozdania finansowego Spółki należy do kompetencji Rady Nadzorczej. Wybór dokonany zostaje z uwzględnieniem rekomendacji Komitetu Audytu oraz z poszanowaniem opracowanej przez Komitet Audytu polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania.

W przypadku, gdy wybór firmy audytorskiej nie dotyczy przedłużenia umowy o badanie sprawozdania finansowego, rekomendacja Komitetu Audytu zawierać będzie przynajmniej dwie możliwości wyboru firmy audytorskiej wraz z uzasadnieniem oraz wskazanie uzasadnionej preferencji Komitetu Audytu wobec jednej z nich.

W sytuacji gdy decyzja Rady Nadzorczej w zakresie wyboru firmy audytorskiej odbiega od rekomendacji Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza zobowiązana jest do uzasadnienia przyczyny niezastosowania się do rekomendacji Komitetu Audytu oraz przekazania takiego uzasadnienia do wiadomości organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe.

Komitet Audytu winien zapewnić by wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania był zgodny z Ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089) z późn. zm., w tym by
uwzględniał następujące warunki:

a) Pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego winna zostać zawarta z podmiotem uprawnionym do badania na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy.

b) Maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE, przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską lub firmę audytorską powiązaną z tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci działającej w państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie, nie może przekraczać 5 lat.

c) Kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać badania ustawowego w Spółce przez okres dłuższy niż 5 lat.

d) Kluczowy biegły rewident może ponownie przeprowadzać badanie ustawowe w Spółce, w sytuacji o której mowa w pkt c, po upływie co najmniej 3 lat od zakończenia ostatniego badania ustawowego.

Raporty EBI

Raport EBI 2-2016

2016.03.25

Spółka: Atrem Spółka Akcyjna
Numer: 2/2016
Data: 2016-03-25 13:06:18
Typy rynków: CORPORATE GOVERNANCE – rynek regulowany
Tytuł: Atrem Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
Treść:

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Atrem Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”

Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka stoi na stanowisku, iż niewielki stopień skomplikowania struktury korporacyjnej Emitenta, nie wymaga obecnie tworzenia schematu wewnętrznego podziału odpowiedzialności i zadań pomiędzy Członków Zarządu. Członkowie Zarządu na bieżąco ustalają podział zadań, z uwzględnieniem posiadanego wykształcenia i doświadczenia. Wszelkie decyzje, których ranga tego wymaga, podejmowane są wspólnie.

I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji – opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,
Nie ma zastosowania.
Spółka w okresie ostatnich 5 lat nie podjęła decyzji o publikacji prognoz finansowych. W sytuacji podjęcia decyzji o publikacji prognoz finansowych, Emitent zamieści informacje na ten temat na korporacyjnej stronie internetowej wraz z informacją o stopniu ich realizacji.

I.Z.1.19. pytania akcjonariuszy skierowane do zarządu w trybie art. 428 § 1 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych, wraz z odpowiedziami zarządu na zadane pytania, bądź też szczegółowe wskazanie przyczyn nieudzielenia odpowiedzi, zgodnie z zasadą IV.Z.13,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W zakresie pytań skierowanych do Zarządu, Spółka przestrzega zobowiązań nałożonych na Zarząd zgodnie z art. 428 § 1 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. W ocenie Spółki wskazane powyżej przepisy w sposób wyczerpujący określają zakres zobowiązań Spółki zapewniający akcjonariuszom dostęp do informacji na temat spółki. Wszelkie informacje dotyczące Spółki, jej sytuacji finansowej, realizowanych kontraktów i innych istotnych kwestii pozwalających na ocenę jej sytuacji, udostępniane są w raportach bieżących i okresowych publikowanych przez Spółkę, w tym opiniach biegłego rewidenta oraz pozostałych materiałach dostępnych na stronie internetowej Emitenta.

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie zapewnia zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo. W ocenie Spółki zapewnienie zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo skutkowałoby znacznym zwiększeniem kosztów prowadzonej działalności. Jednocześnie Emitent zaznacza, że akcjonariusze mają możliwość zapoznania się z rezultatem obrad walnego zgromadzenia za pośrednictwem dostępnych na stronie internetowej Emitenta raportów bieżących zawierających treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie wraz z informacją o liczbie akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczby ważnie oddanych głosów, w tym liczby głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”. Emitent nie wyklucza możliwości stosowania wyżej wymienionej zasady w przyszłości.

I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.
Nie ma zastosowania.
Akcje spółki Atrem S.A. nie są zakwalifikowane do indeksów giełdowych WIG20 lub WIG40.

Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka stoi na stanowisku, iż niewielki stopień skomplikowania struktury korporacyjnej Emitenta, nie wymaga obecnie tworzenia schematu wewnętrznego podziału odpowiedzialności i zadań pomiędzy Członków Zarządu. Członkowie Zarządu na bieżąco ustalają podział zadań, z uwzględnieniem posiadanego wykształcenia i doświadczenia. Wszelkie decyzje, których ranga tego wymaga, podejmowane są wspólnie.

II.Z.8. Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4.
Nie ma zastosowania.
W spółce Atrem S.A. nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego

Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Nie ma zastosowania.
Spółka nie zapewnia powszechnie dostępnej transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. W ocenie Spółki zapewnienie powszechnie dostępnej transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym nie jest uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu. Spółka stoi na stanowisku, iż stosowanie wyżej wymienionej zasady skutkowałoby znacznym zwiększeniem kosztów prowadzonej działalności. Jednocześnie Emitent zaznacza, że akcjonariusze mają możliwość zapoznania się z rezultatem obrad walnego zgromadzenia za pośrednictwem dostępnych na stronie internetowej Emitenta raportów bieżących zawierających treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie wraz z informacją o liczbie akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczby ważnie oddanych głosów, w tym liczby głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”. Emitent nie wyklucza możliwości stosowania wyżej wymienionej zasady w przyszłości

IV.Z.13. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza żądania udzielenia informacji na temat spółki, nie później niż w terminie 30 dni zarząd spółki jest obowiązany udzielić odpowiedzi na żądanie akcjonariusza lub poinformować go o odmowie udzielenia takiej informacji, jeżeli zarząd podjął taką decyzję na podstawie art. 428 § 2 lub § 3 Kodeksu spółek handlowych.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W zakresie żądania udzielenia informacji na temat spółki skierowanych do Zarządu, Spółka przestrzega zobowiązań nałożonych na Zarząd zgodnie z art. 428 § 1 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. W ocenie Spółki wskazane powyżej przepisy w sposób wyczerpujący określają zakres zobowiązań Spółki zapewniający akcjonariuszom dostęp do informacji na temat spółki. Spółka dba o należytą komunikację z inwestorami prowadząc przejrzystą politykę informacyjną, poprzez zapewnienie łatwego i niedyskryminacyjnego dostępu do ujawnianych informacji. Wszelkie informacje dotyczące Spółki, jej sytuacji finansowej, realizowanych kontraktów i innych istotnych kwestii pozwalających na ocenę jej sytuacji, udostępniane są w raportach bieżących i okresowych publikowanych przez Spółkę, w tym opiniach biegłego rewidenta oraz pozostałych materiałach dostępnych na stronie internetowej Emitenta.

Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi

V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka stoi na stanowisku, iż stworzenie odrębnych regulacji wewnętrznych we wskazanym powyżej zakresie nie jest uzasadnione z uwagi na rozmiar Emitenta. Niemniej Emitent deklaruje dokonywanie okresowych przeglądów procedur wewnętrznych Spółki pod kątem identyfikacji ewentualnych konfliktów interesów oraz reaguje na każde podejrzenie ich wystąpienia. Ponadto Członek Zarządu lub Rady Nadzorczej jest wyłączany od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów. Wszelkie transakcje z podmiotem powiązanym zawierane są na warunkach rynkowych, a ich charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej prowadzonej przez Emitenta i jednostkę od niego zależną.

Wynagrodzenia

VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:

 1. ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,
 2. informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,
 3. informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,
 4. wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,
 5. ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka stoi na stanowisku, iż niewielki stopień skomplikowania struktury korporacyjnej zarówno samego Emitenta, jak i całej Grupy Kapitałowej, nie wymaga obecnie budowy własnego, szczególnego modelu wynagradzania osób wchodzących w skład organów spółki oraz kluczowych menedżerów. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż wynagrodzenia członków Zarządu dostępne są w raportach okresowych a ich wysokość jest wynikową zakresu odpowiedzialności poszczególnych osób oraz wyników finansowych Spółki. Zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia Atrem S.A. zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej określone są uchwałą Walnego Zgromadzenia. Wartość wynagrodzenia uzależniona jest od indywidualnych obowiązków oraz obszarów odpowiedzialności powierzonych poszczególnym członkom Rady. Wynagrodzenia te nie stanowią istotnej pozycji kosztów działalności Spółki. Łączna wysokość wynagrodzeń członków organów oraz wysokość indywidualnego wynagrodzenia każdego z członków organów jest ujawniana w raporcie rocznym.

Atrem Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

2016.01.04

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Atrem Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”

Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka stoi na stanowisku, iż niewielki stopień skomplikowania struktury korporacyjnej Emitenta, nie wymaga obecnie tworzenia schematu wewnętrznego podziału odpowiedzialności i zadań pomiędzy Członków Zarządu. Członkowie Zarządu na bieżąco ustalają podział zadań, z uwzględnieniem posiadanego wykształcenia i doświadczenia. Wszelkie decyzje, których ranga tego wymaga, podejmowane są wspólnie.

I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji – opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,
Nie ma zastosowania.
Spółka w okresie ostatnich 5 lat nie podjęła decyzji o publikacji prognoz finansowych. W sytuacji podjęcia decyzji o publikacji prognoz finansowych, Emitent zamieści informacje na ten temat na korporacyjnej stronie internetowej wraz z informacją o stopniu ich realizacji.

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie zapewnia zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo. W ocenie Spółki zapewnienie zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo skutkowałoby znacznym zwiększeniem kosztów prowadzonej działalności. Jednocześnie Emitent zaznacza, że akcjonariusze mają możliwość zapoznania się z rezultatem obrad walnego zgromadzenia za pośrednictwem dostępnych na stronie internetowej Emitenta raportów bieżących zawierających treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie wraz z informacją o liczbie akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczby ważnie oddanych głosów, w tym liczby głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”. Emitent nie wyklucza możliwości stosowania wyżej wymienionej zasady w przyszłości.

I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.
Nie ma zastosowania.
Akcje spółki Atrem S.A. nie są zakwalifikowane do indeksów giełdowych WIG20 lub WIG40.

Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka stoi na stanowisku, iż niewielki stopień skomplikowania struktury korporacyjnej Emitenta, nie wymaga obecnie tworzenia schematu wewnętrznego podziału odpowiedzialności i zadań pomiędzy Członków Zarządu. Członkowie Zarządu na bieżąco ustalają podział zadań, z uwzględnieniem posiadanego wykształcenia i doświadczenia. Wszelkie decyzje, których ranga tego wymaga, podejmowane są wspólnie.

II.Z.8. Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4.
Nie ma zastosowania.
W spółce Atrem S.A. nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego

Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Nie ma zastosowania.
Spółka nie zapewnia powszechnie dostępnej transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. W ocenie Spółki zapewnienie powszechnie dostępnej transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym nie jest uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu. Spółka stoi na stanowisku, iż stosowanie wyżej wymienionej zasady skutkowałoby znacznym zwiększeniem kosztów prowadzonej działalności. Jednocześnie Emitent zaznacza, że akcjonariusze mają możliwość zapoznania się z rezultatem obrad walnego zgromadzenia za pośrednictwem dostępnych na stronie internetowej Emitenta raportów bieżących zawierających treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie wraz z informacją o liczbie akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczby ważnie oddanych głosów, w tym liczby głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”. Emitent nie wyklucza możliwości stosowania wyżej wymienionej zasady w przyszłości

Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi

V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka stoi na stanowisku, iż stworzenie odrębnych regulacji wewnętrznych we wskazanym powyżej zakresie nie jest uzasadnione z uwagi na rozmiar Emitenta. Niemniej Emitent deklaruje dokonywanie okresowych przeglądów procedur wewnętrznych Spółki pod kątem identyfikacji ewentualnych konfliktów interesów oraz reaguje na każde podejrzenie ich wystąpienia. Ponadto Członek Zarządu lub Rady Nadzorczej jest wyłączany od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów. Wszelkie transakcje z podmiotem powiązanym zawierane są na warunkach rynkowych, a ich charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej prowadzonej przez Emitenta i jednostkę od niego zależną.

Wynagrodzenia

VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:

1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,

2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,

3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,

4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,

5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka stoi na stanowisku, iż niewielki stopień skomplikowania struktury korporacyjnej zarówno samego Emitenta, jak i całej Grupy Kapitałowej, nie wymaga obecnie budowy własnego, szczególnego modelu wynagradzania osób wchodzących w skład organów spółki oraz kluczowych menedżerów. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż wynagrodzenia członków Zarządu dostępne są w raportach okresowych a ich wysokość jest wynikową zakresu odpowiedzialności poszczególnych osób oraz wyników finansowych Spółki. Zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia Atrem S.A. zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej określone są uchwałą Walnego Zgromadzenia. Wartość wynagrodzenia uzależniona jest od indywidualnych obowiązków oraz obszarów odpowiedzialności powierzonych poszczególnym członkom Rady. Wynagrodzenia te nie stanowią istotnej pozycji kosztów działalności Spółki. Łączna wysokość wynagrodzeń członków organów oraz wysokość indywidualnego wynagrodzenia każdego z członków organów jest ujawniana w raporcie rocznym.

Osoby reprezentujące spółkę:
Konrad Śniatała
Prezes Zarządu

Pliki do pobrania:

Raport EBI 1-2016 Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

CG: 3/2012 Oświadczenie Atrem S.A. o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego

2012.12.24
W związku uchwałą nr 19/1307/2012 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia zmian „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, Zarząd Atrem S.A. informuje, iż Spółka podjęła decyzję o niestosowaniu zasady 1 działu II Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 r. w części dotyczącej zamieszczenia na stronie internetowej zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo oraz zasady 10 działu IV Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 r., dotyczącej konieczności zapewnienia akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:

1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,

2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.

Emitent wyjaśnia, iż stosowanie wyżej wymienionych zasad skutkowałoby znacznym zwiększeniem kosztów prowadzonej działalności.

Jednocześnie Emitent zaznacza, że akcjonariusze mają możliwość zapoznania się z rezultatem obrad walnego zgromadzenia za pośrednictwem dostępnych na stronie internetowej Emitenta raportów bieżących zawierających treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie wraz z informacją o liczbie akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczby ważnie oddanych głosów, w tym liczby głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Emitent nie wyklucza możliwości stosowania wyżej wymienionych zasad w przyszłości.

Zbiór zasad ładu korporacyjnego dostępny jest na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie pod adresem: http://www.corp-gov.gpw.pl

Podstawa prawna raportu: § 29 pkt. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

Osoby reprezentujące spółkę:
Konrad Śniatała
Prezes Zarządu

Pliki do pobrania:

CG: 3/2012 Oświadczenie Atrem S.A. o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego

CG: 2/2012 Raport o niestosowaniu Zasady 2 Działu II Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

2012.11.20
Zarząd Atrem S.A. informuje, iż Spółka podjęła decyzję o zawieszeniu stosowania zasady 2 działu II Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Zasada ta dotyczy zapewnienia przez Spółkę funkcjonowania strony internetowej również w języku angielskim.

Emitent stoi na stanowisku, że zapewnienie funkcjonowania strony internetowej w języku angielskim skutkuje znacznym zwiększeniem kosztów prowadzonej działalności. W efekcie dokonanej analizy, celem optymalizacji kosztów, Spółka podjęła decyzję o zawieszeniu prowadzenia strony internetowej w języku angielskim.

Emitent nie wyklucza możliwości stosowania niniejszej zasady w przyszłości i stosownego dostosowania treści strony internetowej Spółki.

Zbiór zasad ładu korporacyjnego dostępny jest na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie pod adresem: http://www.corp-gov.gpw.pl

Podstawa prawna raportu: § 29 pkt. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

Osoby reprezentujące spółkę:
Konrad Śniatała-Prezes Zarządu

Pliki do pobrania:

CG: 2/2012 Raport o niestosowaniu Zasady 2 Działu II Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 

Oświadczenie Atrem SA o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego

2012.01.12

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż Spółka nie będzie przestrzegała niżej wymienionych zasad corporate governance zawartych w dokumencie pn. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW w brzmieniu nadanym przez Uchwałę Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 roku:

1. Zasady nr IV.10 – Spółka nie będzie stosować niniejszej zasady. Wprowadzenie możliwości przeprowadzenia tzw. elektronicznego walnego zgromadzenia oznaczałoby bowiem obecnie wysokie koszty organizacji zgromadzenia akcjonariuszy.

2. Zasady nr II. 1.7- Spółka nie będzie zamieszczać na stronie internetowej pytań akcjonariuszy dotyczących spraw objętych porządkiem obrad, zadawanych przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania. Spółka stoi na stanowisku, że w związku z faktem, iż przebieg walnego zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza, to nie ma potrzeby prowadzenia takich zapisów. Pytania i odpowiedzi oraz wypowiedzi akcjonariuszy uczestniczących w Zgromadzeniu mogą być zapisywane w protokole z obrad Walnego Zgromadzenia, o czym decyduje każdorazowo Przewodniczący obrad, kierując się przepisami prawa oraz wagą podnoszonej przez akcjonariusza kwestii. Treść Uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie oraz treść załączników do tych Uchwał Atrem S.A. przekazuje raportem bieżącym na podstawie § 38 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009.131.1080). Wszystkie uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie publikowane są na stronie internetowej Spółki. Spółka uznaje zatem, że takie postępowanie zapewnia transparentność obrad walnych zgromadzeń.

Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Atrem S.A.

2012.01.12

Oświadczenie Atrem SA o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego

2012.01.12
Zarząd Atrem S.A. informuje, iż Spółka będzie przestrzegała wszystkich zasad corporate governance zawartych w dokumencie pn. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW w brzmieniu nadanym przez Uchwałę Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 roku za wyjątkiem:

1. zasady nr I.1 tiret 2 i 3 – Spółka stoi na stanowisku, iż dotychczas wykorzystywane kanały komunikacji pomiędzy Emitentem, akcjonariuszami oraz analitykami dobrze spełniają swoją rolę a poziom funkcjonalności tych rozwiązań jest w odpowiednim stopniu dostosowany do potrzeb wszystkich interesariuszy.

2. zasady nr I.5 – Spółka stoi na stanowisku, iż niewielki stopień skomplikowania struktury korporacyjnej zarówno samego Emitenta jak i całej grupy kapitałowej Emitenta, nie wymaga obecnie budowy własnego, szczególnego modelu wynagradzania kadry menedżerskiej. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż wynagrodzenia członków zarządu dostępne są w raportach okresowych a ich wysokość jest wynikową zakresu odpowiedzialności poszczególnych funkcji oraz wyników finansowych Spółki.

3. Zasady nr IV.10 – Spółka nie będzie stosować niniejszej zasady przed 1 styczniem 2012 roku. Wprowadzenie możliwości przeprowadzenia tzw. elektronicznego walnego zgromadzenia oznaczałoby bowiem obecnie wysokie koszty organizacji takiego zgromadzenia akcjonariuszy.

Pliki do pobrania:

Oświadczenie Atrem SA o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close