Polityka prywatności

Zapoznaj się z podstawowymi informacjami odnośnie przetwarzania danych osobowych w Atrem S.A.

Jednym z nieodzownych aspektów działalności gospodarczej jest konieczność przetwarzania danych osobowych. Dane, pozwalające na identyfikację osób fizycznych, używane są w ramach naszej codziennej pracy i dotyczą m.in.: potencjalnych i aktualnych pracowników, klientów oraz  kontrahentów Atrem S.A. Ze względu na duży wpływ naruszenia bezpieczeństwa tychże danych na dobra osobiste osób prywatnych, Spółka Atrem przywiązuje szczególną wagę by podejmowane działania związane z przetwarzaniem danych odbywały się w zgodności z prawem oraz zasadami wewnętrznej polityki bezpieczeństwa informacji.

Zasady przetwarzania danych osobowych reguluje, w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, którego podstawowym celem było, by każda osoba miała większą kontrolę nad własnymi danymi osobowymi.

Atrem S.A. z powagą i starannością podchodzi do ochrony danych osobowych oraz zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa procesów ich przetwarzania. Nadrzędnym celem wprowadzonych w Spółce regulacji wewnętrznych jest zapewnienie przetwarzania danych osobowych w Atrem S.A. w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo, w szczególności ochronę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje odnoszące się do przetwarzania i ochrony danych osób fizycznych wykorzystywanych przez Atrem S.A. w swojej działalności gospodarczej.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest ATREM Spółka akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy (adres: Plac Kościeleckich 3, 85-033 Bydgoszcz), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000295677 (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 777-242-80-84, kapitał zakładowy: 4.615.039,50 zł – w całości wpłacony.

W sprawach związanych z danymi, w tym realizacji swoich praw, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: iod@atrem.pl

Gromadzenia danych osobowych

Atrem S.A. zbiera dane osób fizycznych poprzez wchodzenie z nimi w interakcje, w szczególności, w ramach dostarczania swoich usług i produktów, a także w ramach stosunku pracy. Większość danych jest przekazywana Spółce bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą (podmiot danych) a także od innych przedsiębiorców współpracujących ze Spółką, np. jako dane kontaktowe pracowników podwykonawców.

Spółka przetwarza dane osobowe m.in. niżej wymienionych osób:

 • Osób wchodzących na teren siedziby spółki Atrem S.A. (monitoring wizyjny);
 • Kandydatów do pracy;
 • Pracowników lub współpracowników swoich kontrahentów;
 • Swoich dostawców (będących osobami fizycznymi oraz reprezentantów osób prawnych) zarejestrowanych w portalu zakupowym;
 • Osób składających zapytanie handlowe, będących osobami fizycznymi oraz reprezentantów osób prawnych.

 

Zawiadamiamy również, że w zakładce „Kariera” umożliwiamy Państwu złożenie aplikacji na prowadzone przez nas rekrutacje, jak również złożenie aplikacji tzw. spontanicznej, a więc nie nawiązującej do konkretnej rekrutacji. W celu złożenia aplikacji przetwarzane są Państwa dane osobowe. Zostaniecie Państwo przekierowani na stronę naszego partnera. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się poza niniejszą stroną, a jego zasady określają uregulowania naszego partnera. Politykę „cookies” naszego partnera znajdziecie Państwo tu: https://erecruiter.pl/polityka-cookies/.

W przypadku złożenia aplikacji w naszych postępowaniach rekrutacyjnych, administratorem Państwa danych osobowych stanie się Atrem S.A.

Zgody oraz informacja o szczegółowym zakresie przetwarzania Państwa danych zawartych w aplikacji, zlokalizowane są pod samym formularzem aplikacji. Prosimy o zapoznanie się z ich treścią.

W związku z wykorzystywaniem w naszym serwisie plików cookies, w czasie odwiedzania naszego serwisu, na Państwa urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, smartphonie), zapisywane są informacje pozwalające algorytmowi powiązać wszystkie Państwa działania z Państwa przeglądarką internetową. W ten sposób możemy zorientować się, jak Państwo nawigujecie po naszej stronie i ją udoskonalać. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.). Nie zawierają one żadnych danych osobowych. Po naszej stronie dochodzi natomiast do zapisu informacji o Państwa aktywności w następującym zakresie:
a) data i godzina wejścia na stronę oraz podstrony;
b) czas spędzony na każdej podstronie;
c) fakt kliknięcia elementów aktywnych strony (przycisków, linków);
d) relacje i następstwa czasowe pomiędzy ww. zdarzeniami;
e) częstotliwość odwiedzania strony i podstron.

Podkreślamy, że zbierane przez nas dane nie służą do określenia Państwa tożsamości, a raporty, które otrzymujemy, nie pozwalają nawet na wyróżnienie aktywności pojedynczego użytkownika – mają bowiem charakter statystyczny.

Podstawa prawna przetwarzania

W Atrem S.A. dane osobowe gromadzone i przetwarzane są głównie na podstawie przesłanek wynikających z:

 • dobrowolnej zgody,
 • faktu realizacji umowy,
 • konieczności wykonania obowiązków prawnych,
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów np. dochodzenia roszczeń czy realizacji działań marketingowych własnych produktów i usług.

Cele przetwarzania danych osobowych

Atrem S.A. wykorzystuje dane osobowe w celu:

 • realizacji umów wiążących Spółkę;
 • zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynku oraz na terenie zarządzanym przez administratora danych, w tym zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz zapewnienia bezpieczeństwa mienia administratora, pracowników i gości,
 • kontaktowania się z Panem/ Panią w ramach wykonywania umów, których nie są państwo stroną, a w związku z realizacją których uzyskaliśmy Państwa dane osobowe,
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • kontroli i poprawiania jakości świadczonych usług w tym obsługi reklamacji,
 • wypełnienia przez nas obowiązku prawnego (przestrzegania przepisów), w tym dla celów rozliczeniowych, podatkowych oraz w związku z prowadzoną rachunkowością, tj. w oparciu o art. 6.1.c. RODO,
 • wykonania umowy, której Państwo są stroną, lub do podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem takiej umowy, w tym świadczenia przez nas na Państwa rzecz usług, tj. w oparciu o art. 6.1.b. RODO.

Państwa dane zamierzamy przechowywać w wyżej wymienionych celach nie dłużej niż jest to niezbędne dla ich realizacji.

Zabezpieczenia danych osobowych

Atrem S.A., mając na względzie wagę ochrony danych osobowych, podjęła decyzję o powołaniu Inspektora Ochrony Danych, do kierowania i nadzorowania procesów przetwarzania danych osobowych.

Podstawą, na jakiej budowane są zabezpieczenia ochrony danych osobowych w Atrem S.A. jest Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Atrem S.A.

W ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Atrem S.A. obejmującego także normy EN-ISO 9001:2015; PN-EN ISO 14001:2015, PN-N 18001:2004; PN-EN ISO 27001, został utworzony system zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Wskazane powyżej działania mają na celu regulację zasad dostępu do danych osobowych a tym samym zapewnienie ich bezpieczeństwa.

Komu będą przekazywane dane osobowe?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące ze Spółką w  zakresie świadczonych na rzecz Spółki usług (np. podwykonawcy) oraz wspierania bieżących procesów biznesowych Spółki, usługobiorcy i inne podmioty działające na nasze zlecenie, a także banki, firmy windykacyjne – zawsze w zakresie odpowiednim dla celu przetwarzania, w szczególności wykonania umowy, której są Państwo stroną, lub na mocy której Spółka świadczy usługi.

W żadnym razie nie będziemy wykorzystywać Państwa danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na Państwa sytuację prawną.

Prawa podmiotu danych

Przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • dostępu do własnych danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych,
 • przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i  przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany oraz w celu wykonania umowy lub na podstawie wyrażonej zgody),
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie Spółki).

Obsługa wniosków dotyczących danych osobowych

Wszelkie wnioski i zapytania dotyczące ochrony danych osobowych należy kierować na adresy email: iod@atrem.pl