logo-atrem
PL / EN

Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta szeregu umów ze spółką PCC Rokita S.A.

23.11.2018

Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta szeregu umów ze spółką PCC Rokita S.A.

Raport bieżący 38/2018

 

Temat: Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta szeregu umów ze spółką PCC Rokita S.A.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 23 listopada 2018 r. powziął informację, iż w okresie od dnia 15.01.2018 r. do dnia 23 listopada 2018 r., spółka zależna od Emitenta: Contrast Sp. z o.o. (Wykonawca) zawarła ze spółką PCC Rokita S.A. (Zamawiający) umowy na łączną wartość 6.524.000,00 (słownie: sześć milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące 00/100) zł netto.

 

Umową o największej wartości jest umowa datowana na dzień 07.09.2018 r., przedmiotem której jest „Budowa kontenerowej stacji elektroenergetycznej W-4” dla projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 współfinansowanego w ramach Działania 1.4: Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia, Poddziałanie 1.4.1 Wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym,  pn. „Budowa stacji elektroenergetycznych na terenie oczyszczalni ścieków PCC Rokita S.A.”

 

Przedmiot w.w. umowy wykonany zostanie w terminie nie dłuższym niż 360 dni od daty jej zawarcia.

 

Łączna wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 3.370.000,00 (słownie: trzy miliony trzysta siedemdziesiąt tysięcy 00/100) zł netto.

 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy na okres 36 miesięcy licząc od podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego.

 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy następujących kar umownych:

  1. za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 15 % wartości ryczałtowej wynagrodzenia Wykonawcy netto,
  2. za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji terminu końcowego Przedmiotu Umowy, w wysokości 0,5 % wartości ryczałtowej wynagrodzenia Wykonawcy netto, nie więcej jednak niż 20 % tego wynagrodzenia,
  3. za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad lub usterek Przedmiotu Umowy w wysokości 0,2 % wartości ryczałtowej wynagrodzenia Wykonawcy netto, nie więcej niż 20 % tego wynagrodzenia, licząc od ustalonego przez Strony dnia, w którym miało nastąpić usunięcie tych wad lub usterek, uszkodzenia lub awarii.

 

Maksymalna suma kar przysługujących Zamawiającemu z tytułu zwłoki w realizacji terminu końcowego Przedmiotu Umowy i z tytułu zwłoki w usunięciu wad lub usterek Przedmiotu Umowy nie może przekroczyć 35 % wartości ryczałtowej wynagrodzenia Wykonawcy netto.

 

Niezależnie od w.w. kar umownych, Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę:

  1. za każdorazową nieobecność branżowych kierowników robót ze strony Wykonawcy na cotygodniowych radach budowy, karę umowną w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100),
  2. za każdorazowe nieprzestrzeganie przepisów BHP i ppoż., w tym wynikających z przepisów prawa oraz obowiązujących u Zamawiającego na podstawie regulacji wewnętrznych, w tym za nieprzestrzeganie ich przez jego podwykonawców i inne osoby działające w jego imieniu, karę umowną w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100),
  3. za każdorazowe prowadzenie robót ziemnych niezgodnie warunkami prowadzenia robot ziemnych lub jednodniowym dopuszczeniem do robót ziemnych lub miejscowym dopuszczeniem do robót ziemnych, opisanych w obowiązującej u Zamawiającego Instrukcji prowadzenia robót ziemnych, karę umowną w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100),
  4. za każdy przypadek korzystania przy realizacji Umowy z Podwykonawcy bez zgody Zamawiającego, karę umowną w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

 

Wykonawca może żądać od Zamawiającego kary umownej za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający – w wysokości 15 % wartości ryczałtowej wynagrodzenia Wykonawcy netto.

 

 

Wykonawca ustanowi na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy netto.

 

Łączna wartość kontraktów zawartych ze spółką PCC Rokita S.A. w określonym przedziale czasu pozwala na określenie szacunkowego zakresu udziału tego podmiotu w zamówieniach otrzymywanych przez spółki z Grupy Kapitałowej ATREM.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta szeregu umów ze spółką PCC Rokita S.A.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close