logo-atrem
PL / EN

Decyzja Zarządu Emitenta o odwróceniu odpisu aktualizacyjnego i rozwiązaniu rezerwy

22.12.2021

ATREM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej zwana także „Spółką”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 58/2019 z dnia 04 września 2019r w związku z informacją ujawnioną w raporcie nr 13/2021 z dnia 21 grudnia 2021r. informuje, że w dniu 22 grudnia 2021r., postanowił o dokonaniu odwrócenia odpisu aktualizującego wartość wykazywanej w księgach Spółki należności od spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwany Zamawiającym) w wysokości 1.058.800,00 zł z tytułu zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia na skutek dokonania wypłaty wskazanej powyżej kwoty przez spółkę InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group na rzecz Zamawiającego, z ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania umowy na realizację inwestycji (zwana dalej Inwestycją) pn. Budowę Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy przy ciśnieniu roboczym na terenie TJE Hołowczyce w ramach realizacji Projektu pn: „Opracowanie i wdrożenie technologii wzorcowania gazomierzy na średnim i wysokim ciśnieniu w systemie otwarto- zamkniętym” i usunięcia wad i usterek (dalej zwana Umową).

Ponadto Zarząd Spółki postanowił o rozwiązaniu rezerwy na kwotę 3.336.200,00 zł, zawiązanej w związku z karą umowną nałożoną przez Zamawiającego w związku z realizacją Umowy.

Uzasadnieniem powyższych decyzji Zarządu jest fakt, że Spółka zawarła ugodę sądową w sprawach przeciwko Zamawiającemu, o czym poinformowała w raporcie nr 13/2021 z dnia 21 grudnia 2021r. zakładającą m.in. zapłatę na rzecz Spółki ze strony Zamawiającego należności, której dotyczył powyższy odpis aktualizacyjny oraz zakładającą zrzeczenie się roszczeń ze strony Zamawiającego m.in. będących podstawą wyżej wskazanej rezerwy. Zatem pojawiła się podstawa do odwrócenia powyższego odpisu oraz ustały przyczyny utrzymania powyżej wskazanej rezerwy.

Niniejsza informacja uznana została za informację poufną podlegającą publikacji na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 Kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/We Parlamentu Europejskiego i Rady I Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close