logo-atrem
PL / EN

Dokonanie odpisu i zawiązanie rezerwy w związku z toczącym się sporem sądowym

04.09.2019

Raport bieżący nr 58/2019

Temat: Dokonanie odpisu i zawiązanie rezerwy w związku z toczącym się sporem sądowym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. z siedzibą w Złotnikach (dalej zwanej Spółką) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 04 września 2019 r. podjął uchwałę, zgodnie z którą w związku z naliczeniem w 2016 roku kary umownej dla Konsorcjum w składzie: Techmadex S.A., Atrem S.A. oraz GP Energia sp. o. o.(dalej Konsorcjum) w wysokości  9.767.430,00 zł,  przez spółkę Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej GAZ-SYSTEM) którą to karę GAZ-SYSTEM uzasadnił nienależytym wykonaniem przez Konsorcjum zamówienia pn. „Budowa Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy przy ciśnieniu roboczym na terenie TJE Hołowczyce“ w ramach realizacji projektu pn.: „Opracowanie i wdrożenie technologii wzorcowania gazomierzy na średnim i wysokim ciśnieniu w systemie otwarto-zamkniętym”, Zarząd Spółki postanowił:

– dokonać odpisu aktualizującego wartość wykazywanej w księgach Spółki należności od GAZ-SYSTEM w wysokości 1.058.800,00 PLN z tytułu bezpodstawnie pobranej przez GAZ-SYSTEM gwarancji ubezpieczeniowej w wysokości 100% kwoty należności,

– zawiązać rezerwę na kwotę 3.336.200 PLN w związku z nałożoną przez GAZ-SYSTEM karą umowną w wysokości szacowanej straty ATREM S.A. w związku z jej udziałem w Konsorcjum (pomniejszoną o kwotę przypadającą na Spółkę z pobranej przez GAZ-SYSTEM gwarancji).

Powyższą decyzję Zarząd Spółki argumentuje m.in. przedłużającym się sporem, wznowieniem toczącego się postępowania sądowego oraz dokonania ponownej analizy stanu prawnego i faktycznego sporu. Jednakże przede wszystkim dogłębnie oszacowano ryzyka przegrania toczących się spraw sądowych z wykorzystaniem także doświadczeń biznesowych i branżowych aktualnego Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

Z uwagi na fakt, iż opisane powyżej roszczenie dotyczy zdarzeń, które zostały zapoczątkowane w roku 2016, w oparciu o wnioski wynikające z ponownej analizy stanu prawnego i faktycznego sporu, powyższy odpis i rezerwę należy dokonać poprzez korektę wyniku z lat ubiegłych oraz korekty bilansu otwarcia.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że proces zamknięcia sprawozdania finansowego za I półrocze 2019r. nie został zakończony i trwają uzgodnienia z audytorem, a ostateczne ujęcie utworzonego odpisu i rezerwy w sprawozdaniu finansowym może ulec ewentualnej zmianie.

Zarząd Spółki podkreśla także, iż dokonanie odpisu aktualizującego jak i zawiązanie rezerwy podyktowane jest wyłącznie celem zapewnienia obiektywnego, uwzględniającego konserwatywną ocenę ryzyka, przedstawienia w sprawozdaniach finansowych Spółki stanu należności i zobowiązań i nie zmienia stanowiska Zarządu Spółki co do pełnej zasadności wnoszonych przez ATREM S.A. w ramach Konsorcjum roszczeń wobec GAZ-SYSTEM i dalszego prowadzenia spraw sądowych.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close