logo-atrem
PL / EN

Informacja o ogłoszeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ATREM S.A.

08.12.2021

Zarząd Spółki ATREM S.A., dalej: „Emitent” lub „Spółka”, działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), informuje, że powziął informację o ogłoszeniu w dniu 8 grudnia 2021 r. przez spółkę Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Wzywający”), wezwania do zapisywania się na sprzedaż 3.138.227 (słownie: trzy miliony sto trzydzieści osiem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 3.138.227 (słownie: trzy miliony sto trzydzieści osiem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 34% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i 34% kapitału zakładowego Spółki („Akcje”). Akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela, zdematerializowanymi, dopuszczonymi i wprowadzonymi do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zarejestrowanymi w depozycie papierów wartościowych, prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczonymi kodem ISIN PLATREM00017, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda.

Każda Akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

Wezwanie zostało ogłoszone na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 2080) („Ustawa”) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz. U. z 2020 r. poz. 2114) („Rozporządzenie”).

Jedynym podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Wzywający.

Wzywający w Wezwaniu zaproponował cenę 2,30 zł (słownie: dwa złote 30/100) za jedną Akcję.

Zamiarem Wzywającego jest uzyskanie 100% Akcji Spółki oraz 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close