logo-atrem
PL / EN

Informacja o wyroku Sądu Arbitrażowego stwierdzającego nieważność czynności wyboru przez spółkę Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. najkorzystniejszej oferty Konsorcjum z udziałem Atrem S.A.

17.11.2020

Raport bieżący nr 26/2020

Temat: Informacja o wyroku Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie stwierdzającego nieważność czynności wyboru przez spółkę Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. najkorzystniejszej oferty Konsorcjum z udziałem Atrem S.A. na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji w zakresie rozbudowy Tłoczni Gazu w Odolanowie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. (dalej także zwaną Emitentem lub Spółką), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2020 z dnia 08.10.2020 r., informuje, że na stronie internetowej spółki Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. (dalej zwanym Zamawiającym) widnieje informacja, że w dniu 16 listopada 2020 r., Zamawiający otrzymał wyrok Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stwierdzający nieważność czynności wyboru przez spółkę Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. najkorzystniejszej oferty Konsorcjum z udziałem Atrem S.A. jako Lidera Konsorcjum w składzie: Atrem S.A.- JT S.A. – PJP MAKRUM S.A. – Projprzem Budownictwo Sp. z o.o., na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji w zakresie rozbudowy Tłoczni Gazu w Odolanowie.

Spółka na chwilę obecną nie otrzymała, żadnej oficjalnej informacji ze strony Zamawiającego. Spółka opiera niniejszą informację jedynie w oparciu o informacje podane do publicznej wiadomości przez Zamawiającego na jego stronie internetowej.

Zamawiający poinformował ponadto, że podstawą wyroku w/w Sądu Arbitrażowego był zarzut dotyczący nie spełnienia przez Konsorcjum wymagań formalnych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w zakresie potwierdzenia doświadczenia. Zarząd Spółki nie zgadza się jakoby Konsorcjum nie spełniało warunków formalnych wskazanych w SIWZ w zakresie doświadczenia.

Zważywszy na informacje podaną przez Zamawiającego, że Zamawiający przeprowadzi nowe postępowanie dot. wyboru wykonawcy tłoczni Odolanów w trybie, który nie wpłynie na zakładany pierwotnie harmonogram realizacji tej inwestycji, Spółka informuje, że rozważy swój udział w tym postępowaniu.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close