logo-atrem
PL / EN

Informacja o zawarciu umowy przez Emitenta z Barlinek Inwestycje Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn.: „Budowa stacji elektroenergetycznej głównego punktu odbioru GPO 110kV wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną

15.12.2022

Zarząd Atrem S.A. (dalej także zwaną Emitentem) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, jako wykonawca, podpisał z Barlinek Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Barlinku (dalej zwanym Zamawiającym) umowę, której przedmiotem jest: „Budowa stacji elektroenergetycznej głównego punktu odbioru GPO 110kV wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną”.

Wynagrodzenie Emitenta za wykonanie w/w przedmiotu umowy wynosi 13.728.000,00 zł netto, powiększone o należny podatek VAT.

Zgodnie z umową, łączna wysokość naliczonych przez Zamawiającego kar umownych nie może przekroczyć 25% ceny kontraktowej (netto), zaś całkowita łączna odpowiedzialność kontraktowa Emitenta na podstawie umowy nie może przekroczyć 100% ceny (netto).

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close