logo-atrem
PL / EN

Informacja, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie, o nabyciu znacznego pakietu akcji Spółki

09.05.2019

Raport bieżący  22/2019

Temat: Informacja, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie, o nabyciu znacznego pakietu akcji Spółki

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A., działając zgodnie z postanowieniami art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (zwanej dalej Ustawą), niniejszym informuje, iż w dniu 9 maja 2019 roku, Emitent otrzymał zawiadomienie od spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A., w oparciu o postanowienia art. 77 ust. 1 w związku z art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy, zgodnie z którym, spółka Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. powiadomiła, że w związku z zakończeniem wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Atrem S.A. z dnia 11.02.2019 r. i w wyniku nabycia przez spółkę Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. w dniu 9 maja 2019 r. od akcjonariuszy, którzy odpowiedzieli na wezwanie, łącznie 6.091.852 akcji spółki Atrem S.A. z siedzibą w Złotnikach, w tym 4.655.600 akcji imiennych które w wyniku nabycia utraciły uprzywilejowanie oraz 1.436.252 akcji zwykłych na okaziciela, stan posiadania przez spółkę Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. akcji spółki Atrem S.A. wynosi 66% w kapitale zakładowym Atrem S.A., co odpowiada 66% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A.

Tym samym w wyniku wezwania spółka Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. przekroczyła progi 33%, 33⅓% oraz 50% liczby posiadanych głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Atrem S.A.

Przed dokonaniem transakcji spółka Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. nie posiadała akcji Atrem S.A.

 

Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. nie występują podmioty zależne od spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A., posiadające akcje spółki Atrem S.A. jak również Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. nie zawarła i nie jest stroną umowy, w tym z osobą trzecią, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy, a której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji spółki Atrem S.A.

 

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close