logo-atrem
PL / EN

Informacja, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie, o zbyciu znacznego pakietu akcji Spółki

09.05.2019

Raport bieżący  23/2019

Temat: Informacja, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie, o zbyciu znacznego pakietu akcji Spółki

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A., działając zgodnie z postanowieniami art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (zwanej dalej Ustawą), niniejszym informuje, iż w dniu 9 maja 2019 roku, Emitent otrzymał zawiadomienie od Pana Konrada Śniatały, w oparciu o postanowienia art. 69 Ustawy, zgodnie z którym, Pan Konrad Śniatała powiadomił, że w dniu 6 maja 2019 r., dokonał zbycia wszystkich tj. 3.604.838 posiadanych akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w ramach wezwania ogłoszonego w dniu 11 lutego 2019 r. przez spółkę Grupa Kapitałowa Immobile S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.

 

Przed transakcją sprzedaży akcji Pan Konrad Śniatała był w posiadaniu 3.604.838 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu oraz 513.000 akcji na okaziciela. Stanowiło to odpowiednio z akcji imiennych w 39,06 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz dawało 7.209.676 głosów z akcji imiennych, co stanowiło 51,92% udziału w ogólnej liczbie głosów. Akcje na okaziciela stanowiły 5,56 % udziału w kapitale zakładowym spółki co stanowiło 3,69 % udziału tych akcji w ogólnej liczbie głosów.

Łącznie Pan Konrad Śniatała posiadał 4.117.838 akcji stanowiących 44,61 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta, co dawało łącznie 7.722.676 głosów z akcji stanowiących 55,62% udziału w ogólnej liczbie głosów.

 

W związku z odpowiedzią na wezwanie do sprzedaży akcji, na dzień 7 maja 2019 r. Pan Konrad Śniatała nie posiada żadnych imiennych uprzywilejowanych co do głosu akcji Atrem S.A.

Na dzień 7 maja 2019 r. Pan Konrad Śniatała jest w posiadaniu 513.000 akcji na okaziciela Atrem S.A., które po utracie uprzywilejowania przez akcje imienne spółki ATREM S.A. stanowią  5,56 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i odpowiadają 5,56 % udziału tych akcji w ogólnej liczbie głosów, a tym samym liczba posiadanych akcji spadła poniżej 10% liczby głosów o których mowa w art. 69 pkt 1 ust. 2 Ustawy.

 

Zgodnie z oświadczeniem Pana Konrada Śniatały, że nie występują podmioty zależne od Pana Konrada Śniatały, posiadające akcje spółki Atrem S.A. jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy.

Zgodnie z oświadczeniem Pana Konrada Śniatały, liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia Pan Konrad Śniatała byłyby uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosiła 0 a liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, wynosiła 0.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close