logo-atrem
PL / EN

Informacja, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie, o zbyciu znacznego pakietu akcji Spółki

09.05.2019

Raport bieżący  24/2019

Temat: Informacja, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie, o zbyciu znacznego pakietu akcji Spółki

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A., działając zgodnie z postanowieniami art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (zwanej dalej Ustawą), niniejszym informuje, iż w dniu 9 maja 2019 roku, Emitent otrzymał zawiadomienie od Pani Gabrieli Śniatała, w oparciu o postanowienia art. 69 Ustawy, zgodnie z którym, Pani Gabriela Śniatała powiadomiła, że w dniu 6 maja 2019 r., dokonała zbycia wszystkich tj. 480.857 posiadanych akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w ramach wezwania ogłoszonego w dniu 11 lutego 2019 r. przez spółkę Grupa Kapitałowa Immobile S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.

 

Przed transakcją sprzedaży akcji, Pani Gabriela Śniatała była w posiadaniu 480.857 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu. Stanowiło to 5,21 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz dawało 961.714 głosów, co stanowiło 6,93% udziału w ogólnej liczbie głosów.

 

W związku z odpowiedzią na wezwanie do sprzedaży akcji, na dzień 7 maja 2019 r. Pani Gabriela Śniatała nie posiada żadnych akcji Atrem S.A., a tym samym liczba posiadanych akcji spadła poniżej 5% liczby głosów o których mowa w art. 69 pkt 1 ust. 2 Ustawy.

 

Zgodnie z oświadczeniem Pani Gabrieli Śniatała, że nie występują podmioty zależne od Pani Gabrieli Śniatała, posiadające akcje spółki Atrem S.A. jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy.

Zgodnie z oświadczeniem Pani Gabrieli Śniatała, liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia Pani Gabriela Śniatała byłaby uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosiła 0 a liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, wynosiła 0.

 

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close