logo-atrem
PL / EN

Informacja, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie, o zbyciu znacznego pakietu akcji Spółki

09.05.2019

Raport bieżący  25/2019

Temat: Informacja, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie, o zbyciu znacznego pakietu akcji Spółki

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A., działając zgodnie z postanowieniami art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (zwanej dalej Ustawą), niniejszym informuje, iż w dniu 9 maja 2019 roku, Emitent otrzymał zawiadomienie od Pana Marka Korytowskiego, w oparciu o postanowienia art. 69 Ustawy, zgodnie z którym, Pan Marek Korytowski powiadomił, że w dniu 6 maja 2019 r., dokonał zbycia wszystkich tj. 569.905 posiadanych akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w ramach wezwania ogłoszonego w dniu 11 lutego 2019 r. przez spółkę Grupa Kapitałowa Immobile S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.

 

Przed transakcją sprzedaży akcji Pan Marek Korytowski był w posiadaniu 569.905 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu oraz 62.000 akcji na okaziciela. Stanowiło to odpowiednio z akcji imiennych w 6,17 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz dawało 1.139.810 głosów z akcji imiennych, co stanowiło 8,21% udziału w ogólnej liczbie głosów. Akcje na okaziciela stanowiły 0,67% udziału w kapitale zakładowym spółki co stanowiło 0,45% udziału tych akcji w ogólnej liczbie głosów.

Łącznie Pan Marek Korytowski posiadał 631.905 akcji stanowiących 6,85 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta, co dawało łącznie 1.201.810 głosów z akcji stanowiących 8,66% udziału w ogólnej liczbie głosów.

 

W związku z odpowiedzią na wezwanie do sprzedaży akcji, na dzień 7 maja 2019 r. Pan Marek Korytowski posiada żadnych imiennych uprzywilejowanych co do głosu akcji Atrem S.A.

Na dzień 7 maja 2019 r. Pan Marek Korytowski jest w posiadaniu 62.000 akcji na okaziciela Atrem S.A., które po utracie uprzywilejowania przez akcje imienne spółki ATREM S.A. stanowią  0,67 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i odpowiadają 0,67% udziału tych akcji w ogólnej liczbie głosów, a tym samym liczba posiadanych akcji spadła poniżej 5% liczby głosów o których mowa w art. 69 pkt 1 ust. 2 Ustawy.

 

Zgodnie z oświadczeniem Pana Marka Korytowskiego że nie występują podmioty zależne od Pana Marka Korytowskiego, posiadające akcje spółki Atrem S.A. jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy.

 

Zgodnie z oświadczeniem Pana Marka Korytowskiego, liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia Pan Marek Korytowski byłyby uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosiła 0 a liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, wynosiła 0.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close