logo-atrem
PL / EN

Informacja, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie, o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Atrem S.A.

14.05.2019

Raport bieżący  26/2019

Temat: Informacja, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie, o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Atrem S.A.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A., działając zgodnie z postanowieniami art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (zwanej dalej Ustawą), niniejszym informuje, iż w dniu 14 maja 2019 roku, Emitent otrzymał zawiadomienie od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działającego w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych: QUERCUS Parasolowy SFIO, QUERCUS Absolute Return FIZ, Acer Aggressive FIZ, w oparciu o postanowienia art. 69 w zw. z art. 87 Ustawy, zgodnie z którym, Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. powiadomił, że na skutek obniżenia ogólnej liczby głosów Spółki, w związku ze zniesieniem w dniu 9 maja 2019 r. uprzywilejowania co do głosu akcji serii A, Fundusze zwiększyły wspólnie udział w ogólnej liczbie głosów w spółce Atrem S.A. oraz przekroczyły prób 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Emitenta oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów, Fundusze posiadały 502 688 akcji Atrem S.A, które stanowiły 5,45 % udziału w kapitale zakładowym Spółki Atrem S.A. oraz dawały 502 688 głosów, które stanowiły 3,62 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

Liczba akcji posiadanych po zmianie, na dzień 10 maja 2019 r., i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Emitenta oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Po zmianie, na dzień 10 maja 2019 r., Fundusze posiadały 502 688 akcji Atrem S.A, które stanowiły 5,45 % udziału w kapitale zakładowym Spółki Atrem S.A. oraz dawały 502 688 głosów, które stanowiły 5,45 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

 

Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. nie występują podmioty zależne od Funduszy, posiadające akcje spółki Atrem S.A. jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy.

 

Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia ww. Fundusz byłyby uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosiła 0.

 

Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, wynosiła 0.

 

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close