logo-atrem
PL / EN

Zarząd spółki ATREM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej Spółka) informuje, że zgodnie z podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 13.06.2022 r. uchwałą w sprawie wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty, postanowiono dokonać wypłaty dywidendy z zysku za rok 2021, w kwocie 6.091.852,14 zł, tj. 0,66 zł na jedną akcję.

Dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 13.09.2022 r.

Termin wypłaty przez Spółkę dywidendy ustala się na dzień 21.09.2022 r.

Dywidendą objęte są akcje Spółki w liczbie 9.230.079 sztuk.

Podstawa prawna:
Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757).

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close