logo-atrem
PL / EN

Ogłoszenie zamiaru połączenia ze spółką zależną

18.06.2019

Raport bieżący 37/2019

 

Temat: Ogłoszenie zamiaru połączenia ze spółką zależną

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:

 

ATREM S.A. z siedzibą w Złotnikach („Spółka”) informuje, że Zarząd Spółki podjął w dniu dzisiejszym uchwałę o zatwierdzeniu koncepcji połączenia i przedłożeniu do publicznego wglądu Planu połączenia Spółki ze swoją spółką zależną CONTRAST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim.

Podstawowym celem połączenia Spółek jest uproszczenie organizacji Grupy Kapitałowej ATREM S.A. Dzięki połączeniu spółek, osiągnięte zostaną między innymi następujące cele długookresowe:

a) obniżenie kosztów zarządzania i administracji (jeden zarząd, controling, księgowość, marketing itp.),

b) poszerzona oferta usług,

c) synergie kosztowe (wspólne zakupy materiałów, usług podwykonawców),

d) lepsze zarządzanie płynnością finansową,

e) eliminacja kosztów związanych z konsolidacja sprawozdań finansowych,

f) ograniczenie ryzyka podatkowego (brak cen transferowych).

g) lepszy nadzór właścicielski, uproszczona struktura zarządzania,

W związku z posiadaniem przez Spółkę 100 % udziałów w CONTRAST sp. z o.o. połączenie spółek nastąpi poprzez przejęcie w trybie uproszczonym, o którym mowa w art. 516 § 6 k.s.h., którego zastosowanie w konsekwencji wyłączy stosowanie art. 494 § 4, art. 499 § 1 pkt 2-4, art. 501-503, 505 § 1 pkt 4-5, art. 512 i 513 k.s.h.

Połączenie nastąpi poprzez przejęcie przez Spółkę całego majątku spółki CONTRAST sp. z o.o. bez równoczesnego podwyższania kapitału zakładowego Spółki co jest zgodne z treścią art. 515 §1 k.s.h.

Dla potrzeb określenia warunków połączenia nie będzie wymagana opinia biegłego rewidenta.

Zgodnie z przepisem art. 500 § 2 i 2(1) na stronach internetowych spółek umieszczony zostanie plan połączenia począwszy od dnia 18 czerwca 2019 r.

 

Niniejsza informacja uznana została przez Spółkę za informację poufną podlegającą publikacji na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/We Parlamentu Europejskiego i Rady I Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE.

 

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close