logo-atrem
PL / EN

Otrzymanie informacji o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta przez spółkę Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie sp. z o. o….

02.01.2019

Raport bieżący nr  1/2019

Temat: Otrzymanie informacji o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta przez spółkę Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie sp. z o. o. na realizację zamówienia na wykonanie robót budowlanych objętych Kontraktem V:„Centralny System Sterowania procesem produkcji wody stacji wodociągowych MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie”, wchodzącym w zakres Projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie – Etap III” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 2 stycznia 2019 r. powziął informację o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta w składzie Inżynieria Rzeszów S.A. (Lider Konsorcjum), Atrem S.A. (Partner Konsorcjum)przez spółkę Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie sp. z o. o. (Zamawiający) w postępowaniu publicznym na realizację zamówienia na wykonanie robót budowlanych objętych Kontraktem V:„Centralny System Sterowania procesem produkcji wody stacji wodociągowych MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie”, wchodzącym w zakres Projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie – Etap III” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wartość oferty Konsorcjum wynosi 39.884.909,00 zł netto (słownie: trzydzieści dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięć złotych 00/100), tj. 49.058.438,07 zł brutto.

Szacowany udział wynagrodzenia spółki Atrem S.A. w wynagrodzeniu należnym całemu Konsorcjum wynosi około 50 %.

Termin wykonania całości zamówienia określono do 30.10.2021 r.

Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.

Emitent poinformuje niezwłocznie osobnym raportem o podpisaniu przez Konsorcjum. umowy z Zamawiającym, określającej szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

Raport bieżący 1/2019

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close