logo-atrem
PL / EN

Otrzymanie informacji o wyborze oferty konsorcjum z udziałem spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. przez ENEA Operator sp. z o.o. na realizację zamówienia pn. zamówienia pn: „Budowa sieci inteligentnej na terenie południowej Wielkopolski (Oddział Poznań płd.) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych”

05.03.2019

Raport bieżący nr 6/2019

Temat: Otrzymanie informacji o wyborze oferty konsorcjum z udziałem spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. przez ENEA Operator sp. z o.o. na realizację zamówienia pn. zamówienia pn: „Budowa sieci inteligentnej na terenie południowej Wielkopolski (Oddział Poznań płd.) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych”

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 5 marca 2019 r. powziął informację o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. (Wykonawca), w składzie: Przedsiębiorstwu Budownictwa Energetycznego ELBUD Poznań S.A. (Lider Konsorcjum), Contrast sp. z o. o. (Partner Konsorcjum) oraz ELFEKO S.A. (Partner Konsorcjum) przez ENEA OPERATOR sp. z o. o.  z siedzibą w Poznaniu (Zamawiający) w postępowaniu na realizację zamówienia pn. zamówienia pn: „Budowa sieci inteligentnej na terenie południowej Wielkopolski (Oddział Poznań płd.) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych”.

Wartość oferty Konsorcjum wynosi 37.284.552,85 zł netto (słownie: trzydzieści siedem milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt dwa złote 85/100).

Szacowany udział prac przypisanych spółce zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. w łącznej wartości prac realizowanych przez Konsorcjum wynosi około 35%.

Wykonawca udzieli 60 miesięcznej gwarancji na roboty budowlane oraz dostarczone materiały i zamontowane urządzenia oraz 96 miesięcznej gwarancji na zabezpieczenia antykorozyjne dostarczonych konstrukcji wsporczych linii napowietrznych oraz na przewody fazowe.

Emitent poinformuje niezwłocznie osobnym raportem o podpisaniu przez Konsorcjum z udziałem spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o.o. umowy z Zamawiającym, określającej szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close