logo-atrem
PL / EN

Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta na realizację zamówienia pn. „Przebudowa i modernizacja stacji 110/6 kV SIEMIANOWICE”

19.06.2018

Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. przez Tauron Dystrybucja S.A. na realizację zamówienia pn. „Przebudowa i modernizacja stacji 110/6 kV SIEMIANOWICE” w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.01.0

2018.06.19 15:51

Raport bieżący nr  18/2018

Temat: Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. przez Tauron Dystrybucja S.A. na realizację zamówienia pn. „Przebudowa i modernizacja stacji 110/6 kV SIEMIANOWICE” w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.01.04.01-00-0022/17-00 projektu: „Budowa i wymiana rozdzielni SN w GPZ na obszarze aglomeracji śląskiej w celu realizacji koncepcji sieci inteligentnej” w ramach działania 1.4 Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 19 czerwca  2018 r. powziął informację o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. (Wykonawca) przez Tauron Dystrybucja S.A. (Zamawiający) w postępowaniu niepublicznym na realizację zamówienia pn. „Przebudowa i modernizacja stacji 110/6 kV SIEMIANOWICE” w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.01.04.01-00-0022/17-00 projektu: „Budowa i wymiana rozdzielni SN w GPZ na obszarze aglomeracji śląskiej w celu realizacji koncepcji sieci inteligentnej” w ramach działania 1.4 Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wartość oferty spółki Contrast Sp. z o. o. wynosi 9.270.000,00 zł netto (słownie: dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych  00/100), tj. 11.402.100,00 zł brutto.

Termin realizacji zamówienia: do 20 czerwca 2019 r.

Okres gwarancji i rękojmi wynosi 96 miesięcy od daty odbioru końcowego.

Emitent poinformuje niezwłocznie osobnym raportem o podpisaniu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o.o. umowy z Zamawiającym, określającej szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close