logo-atrem
PL / EN

Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. przez ENEA Operator sp. z o.o. na realizację zamówienia pn. „Przebudowa stacji 110/15 kV Międzyrzecz (projekt + wykonawstwo)”

29.08.2019

Raport bieżący nr 56/2019

Temat: Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. przez ENEA Operator sp. z o.o. na realizację zamówienia pn. „Przebudowa stacji 110/15 kV Międzyrzecz (projekt + wykonawstwo)”

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 29 sierpnia 2019 r. powziął informację o wyborze w dniu 29 sierpnia 2019 r. oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. (Wykonawca)  przez ENEA OPERATOR sp. z o. o.  z siedzibą w Poznaniu (Zamawiający) w postępowaniu na realizację zamówienia pn. „Przebudowa stacji 110/15 kV Międzyrzecz (projekt + wykonawstwo)”.

Wartość oferty Contrast sp. z o. o. wynosi 16.800.000,00 zł netto (słownie: szesnaście milionów osiemset tysięcy złotych 00/100).

Wykonawca udzieli 60 miesięcznej gwarancji na roboty budowlane oraz dostarczone materiały i zamontowane urządzenia oraz 96 miesięcznej gwarancji na zabezpieczenia antykorozyjne dostarczonych konstrukcji wsporczych linii WN oraz na przewody fazowe i odgromowe

Emitent poinformuje niezwłocznie osobnym raportem o podpisaniu przez Contrast sp. z o.o. umowy z Zamawiającym, określającej szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close