logo-atrem
PL / EN

Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta na realizację zamówienia pn. Rozbudowa stacji elektroenergetycznej

10.07.2018

Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. przez ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku na realizację zamówienia pn. Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV Ostrów Północ (GPZ)

2018.07.10 13:41

Raport bieżący nr  21/2018

Temat: Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. przez ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku na realizację zamówienia pn. Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV Ostrów Północ (GPZ)

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 10 lipca  2018 r. powziął informację o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. (Wykonawca) przez ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Kaliszu (Zamawiający) w postępowaniu na realizację zamówienia pn. Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV Ostrów Północ (GPZ).

Wartość oferty spółki Contrast sp. z o. o. wynosi 9.477.000,00 zł netto (słownie: dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy 00/100), tj. 11.656.710,00 zł brutto.

Emitent poinformuje niezwłocznie osobnym raportem o podpisaniu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o.o. umowy z Zamawiającym, określającej szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close