logo-atrem
PL / EN

Otrzymanie informacji o zawarciu przez Konsorcjum z udziałem Emitenta umowy ze spółką AMW SINEVIA sp. z o. o. na realizację zamówienia pn. „Wykonanie robót branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej w ramach przebudowy budynku szko

13.09.2018

Otrzymanie informacji o zawarciu przez Konsorcjum z udziałem Emitenta umowy ze spółką AMW SINEVIA sp. z o. o. na realizację zamówienia pn. „Wykonanie robót branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej w ramach przebudowy budynku szko

2018.09.13 15:07

Raport bieżący nr  31/2018

Temat: Otrzymanie informacji o zawarciu przez Konsorcjum z udziałem Emitenta umowy ze spółką AMW SINEVIA sp. z o. o. na realizację zamówienia pn. „Wykonanie robót branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej w ramach przebudowy budynku szkolnego nr 22 w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego”

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 13 września 2018 r. powziął informację o zawarciu przez  Konsorcjum z udziałem Emitenta w składzie: Atrem S.A. (Lider Konsorcjum), BUDLED spółka z o.o. z siedzibą w Wysogotowie (Partner Konsorcjum), Metrotech sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (Partner Konsorcjum) umowy ze spółką AMW SINEVIA sp. z o. o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim (Zamawiający) podpisywanej w trybie obiegowym, datowanej na 13 września 2018 r. na realizację umowy pn. „Wykonanie robót branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej w ramach przebudowy budynku szkolnego nr 22 w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego”.

O wyborze oferty Konsorcjum, Emitent informował raportem bieżącym nr 19/2018.

Wartość wynagrodzenia Konsorcjum wynosi 13.315.200,00 zł netto (słownie: trzynaście milionów trzysta piętnaście tysięcy dwieście złotych 00/100), z czego wartość wynagrodzenia przypadająca na zakres prac przypisanych spółce Atrem S.A. wynosi 6.129.599,61 zł netto. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter kosztorysowy

Konsorcjum zobowiązane jest do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 26 czerwca 2019 r.

Okres gwarancji i rękojmi na wykonane prace wynosi 36 miesięcy.

Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne w następujących przypadkach:

1)    za nieterminowe wykonanie Przedmiotu Umowy, w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego netto, za każdy dzień opóźnienia;

2)    za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego netto, za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad;

3)    za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% ogólnej wartości przedmiotu umowy brutto;

4)    za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto należnego podwykonawcy – bez względu na przyczyny jakie je spowodowały;

5)    za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany lub opóźnienie w przedłożeniu ww. dokumentów – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto należnego podwykonawcy – bez względu na przyczyny jakie je spowodowały;

6)    za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto należnego podwykonawcy – bez względu na przyczyny jakie je spowodowały;

7)    za brak zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia netto należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – bez względu na przyczyny jakie je spowodowały;

8)    za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – w wysokości odsetek ustawowych należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za okres zwłoki w zapłacie przysługującego im wynagrodzenia – bez względu na przyczyny jakie je spowodowały;

9)    za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracownika świadczącego roboty budowlane na podstawie umowy o pracę – w wysokości 2.000,00 zł za każdy przypadek niewykonania tego obowiązku;

10) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że roboty budowlane wykonuje podwykonawca w stosunku do którego Wykonawca nie dopełnił obowiązku związanego z zasadami podzlecania prac objętych zamówieniem – w wysokości 20.000,00 zł.

Suma kar nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia netto (limit kar).

Gdy wysokość zastrzeżonych kar nie pokryje rzeczywiście poniesionej szkody, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach Kodeksu cywilnego.

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Pliki do pobrania:

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close