logo-atrem
PL / EN

Otrzymanie informacji o zawarciu przez Konsorcjum z udziałem spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. umowy ze spółką ENEA Operator sp. z o.o. na realizację zamówienia pn. „Budowa sieci inteligentnej na terenie południowej Wielkopolski (Oddział Poznań płd.) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych”

27.03.2019

Raport bieżący nr  13/2019

Temat: Otrzymanie informacji o zawarciu przez Konsorcjum z udziałem spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. umowy ze spółką ENEA Operator sp. z o.o. na realizację zamówienia pn. „Budowa sieci inteligentnej na terenie południowej Wielkopolski (Oddział Poznań płd.) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych”

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 27 marca 2019 r. powziął informację o zawarciu przez Konsorcjum Wykonawcy z udziałem spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o., w składzie: Przedsiębiorstwo Budownictwa Energetycznego ELBUD Poznań S.A. (lider konsorcjum), Elfeko S.A. (członek konsorcjum) oraz Contrast sp. z o.o. (członek konsorcjum), umowy ze spółką ENEA Operator sp. z o.o. (Zamawiający) na realizację zamówienia pn. „Budowa sieci inteligentnej na terenie południowej Wielkopolski (Oddział Poznań płd.) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych”.

O wyborze oferty Konsorcjum z udziałem spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. Emitent informował raportem bieżącym nr 6/2019.

Wartość wynagrodzenia Konsorcjum (CENA KONTRAKTOWA) wynosi 37.284.552,85 zł netto (słownie: trzydzieści siedem milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt dwa złote 85/100). Wartość prac przypisanych spółce zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. wynosi 13.208.018,49 zł netto.

Wykonawca udzieli 60 miesięcznej gwarancji na roboty budowlane oraz dostarczone materiały i zamontowane urządzenia oraz 96 miesięcznej gwarancji na zabezpieczenia antykorozyjne dostarczonych konstrukcji wsporczych linii napowietrznych oraz na przewody fazowe.  Okres rękojmi wynosi 60 miesięcy.

Termin zakończenia realizacji Przedmiotu ustalono na 104 tygodnie od dnia zawarcia umowy.

WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU następujące kary umowne:

 1. w przypadku odstąpienia od UMOWY przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn zależnych od WYKONAWCY, kwotę stanowiącą 20% wartości CENY KONTRAKTOWEJ brutto;
 2. za każdy dzień zwłoki w zakończeniu przedmiotu Umowy kwotę stanowiącą 0,1% wartości CENY KONTRAKTOWEJ brutto;
 3. za nieterminowe usunięcie wad i usterek przez WYKONAWCĘ stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, kwotę stanowiącą 0,1% wartości CENY KONTRAKTOWEJ brutto, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, w którym miało nastąpić usunięcie wady;
 4. za nieterminowe usunięcie przez WYKONAWCĘ wad uniemożliwiających korzystanie z INWESTYCJI stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, kwotę stanowiącą 0,1% wartości CENY KONTRAKTOWEJ brutto, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, w którym miało nastąpić usunięcie wady;
 5. za dopuszczenie przez WYKONAWCĘ do wykonywania przedmiotu Umowy przez niezatwierdzonego PODWYKONAWCĘ lub dalszego PODWYKONAWCĘ, kwotę 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), za każde naruszenie.
 6. z tytułu naruszenia przez WYKONAWCĘ obowiązków związanych z ewentualnym podzleceniem prac podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy będącemu jednocześnie pracownikiem Zamawiającego, który przy wykonywaniu powierzonej całości lub części zamówienia nie będzie występować jako przedsiębiorca prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, WYKONAWCA zapłaci karę umowną w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy przypadek;
 7. z tytułu braku zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego PODWYKONAWCY lub dalszym PODWYKONAWCOM – 0,1% wartości CENY KONTRAKTOWEJ brutto;
 8. z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – 0,1% wartości CENY KONTRAKTOWEJ brutto;
 9. z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – 0,1% wartości CENY KONTRAKTOWEJ brutto;
 10. z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 0,1% wartości CENY KONTRAKTOWEJ brutto;
 11. z tytułu nieprzedłożenia raportów z badań i certyfikatów wystawionych przez jednostki akredytowane w kraju/krajach Unii Europejskiej potwierdzające spełnienie przez zaoferowane urządzenia wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ – 10.000,00 zł za każdy przypadek nieprzedłożenia certyfikatu lub raportu z badań. Z tego tytułu ZAMAWIAJACY ma prawo odstąpić od UMOWY.
 12. w przypadku, gdy WYKONAWCA nie wykaże lub nie udokumentuje w terminie wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO, że zatrudnia w oparciu o umowę o pracę lub, że PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca zatrudnia w oparciu o umowę o pracę, osoby wykonujące czynności wskazane przez ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJCY nałoży na WYKONAWCĘ karę umowną w wysokości 1.000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy taki przypadek,
 13. w przypadku naruszenia postanowień dotyczących UMOWY w zakresie korzystania z informacji klasy C w wysokości 50.000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia.
 14. W przypadku odmowy podpisania Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych według wzoru obowiązującego u ZAMAWIAJĄCEGO– 30% wartości wynagrodzenia umownego brutto.

 

Suma kar za zwłokę naliczona WYKONAWCY nie przekroczy 35% wartości CENY KONTRAKTOWEJ brutto.

ZAMAWIAJĄCY ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

W zakresie kar umownych opisanych UMOWĄ, odpowiedzialność za zwłokę oznacza odpowiedzialność WYKONAWCY za przekroczenie terminu wskazanego w UMOWIE, chyba że takie opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialności.

 

Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w odniesieniu do:

 1. szkód wyrządzonych umyślnie oraz w wyniku rażącego niedbalstwa;
 2. szkód wynikających z wad prawnych dostarczonych ROBÓT lub jej poszczególnych elementów, a w szczególności roszczeń osób trzecich w związku z naruszeniem przez ZAMAWIAJĄCEGO ich praw własności intelektualnej w następstwie używania ROBÓT lub jej poszczególnych części;
 3. szkód związanych z naruszeniem poufności.

 

WYKONAWCA ustanowił zabezpieczenia należytego wykonania UMOWY w wysokości 10% CENY KONTRAKTOWEJ brutto.

 

 

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close