logo-atrem
PL / EN

Otrzymanie informacji o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. dwóch umów ze spółką Park Wiatrowy Gaworzyce sp. z o. o. na realizację prac związanych z Budową Farmy Wiatrowej Żukowice.

28.05.2019

Raport bieżący nr  35 /2019

Temat: Otrzymanie informacji o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. dwóch umów ze spółką Park Wiatrowy Gaworzyce sp. z o. o. na realizację prac związanych z Budową Farmy Wiatrowej Żukowice.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 28 maja 2019 r. powziął informację o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. (Wykonawca) dwóch umów ze spółką Park Wiatrowy Gaworzyce sp. z o. o. (Zamawiający) na realizację prac związanych z Budową Farmy Wiatrowej Żukowice, o łącznej wartości 21.028.210,00 zł netto.

 

Największą umową jest umowa na wykonanie prac energetycznych dot. sieci WN/SN i światłowodowej na potrzeby budowy Farmy Wiatrowej Żukowice. Wartość wynagrodzenia Contrast sp. z o. o. za realizację ww. umowy (dalej Umowa) wynosi 13.250.000,00 zł netto (trzynaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

 

Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy ustalono do dnia 30 maja 2020 r.

 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres 3 (trzech) lat, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem iż na urządzenia i materiały dostarczone w ramach umowy obowiązuje gwarancja fabryczna. Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie 2 (dwóch) lat od dnia odbioru końcowego.

 

Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących sytuacjach:

  1. w wysokości 10% netto wynagrodzenia umownego w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
  2. niedotrzymanie terminów wykonania prac, w zakresie:

– odbiorów instalacji farmy wiatrowej:

-realizacja kabli SN oraz FO

– realizacja kabli WN

w wysokości 5.000,00 zł za każdy dzień.

  1. niedotrzymanie terminów, w zakresie:

– podłączenia kabli SN i FO do turbin wiatrowych;

– podłączenia kabli nn do turbin;

– podłączenia uziemienia turbin;

– dostarczenia map powykonawczych zaakceptowanych przez urząd;

w wysokości 10.000,00 zł za każdy dzień.

  1. niedotrzymania terminów odbioru instalacji farmy wiatrowej, w zakresie:

– realizacji kabli SN, WN i FO

– podłączenia kabli SN do turbin;

– podłączenia uziemienia turbin

w wysokości 10.000,00 zł za każdy dzień.

  1. niedotrzymania terminów wyznaczonych dla certyfikatu końcowego, zakończenia prac dla Lot 3.2 w wysokości 10.000,00 zł za każdy dzień.
  2. Zawarcia umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego w wysokości 10.000,00 zł za każdy dzień.

W przypadku, gdy wysokość kar umownych nie pokryje szkody poniesionej przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem jednak ograniczenia odpowiedzialności.

Łączna wysokość kar umownych z niniejszej umowy jest ograniczona do 30% wynagrodzenia umownego.

Wykonawca ustanowił zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close