logo-atrem
PL / EN

Otrzymanie informacji o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. umowy z Tauron Dystrybucja S.A. na realizację zamówienia „Modernizacja stacji R-163 Milicz”

24.10.2018

Raport bieżący nr 37/2018
Temat: Otrzymanie informacji o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. umowy z Tauron Dystrybucja S.A. na realizację zamówienia „Modernizacja stacji R-163 Milicz”

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2018, Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 24 października 2018 r. powziął informację o zawarciu, w trybie obiegowym, przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o.o. (Wykonawca), umowy z Tauron Dystrybucja S.A. (Zamawiający) datowanej na 24 października 2018 r. na realizację zamówienia pn. „Modernizacja stacji R-163 Milicz”.

O wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. na realizację wskazanego powyżej zadania, Emitent informował raportem bieżącym nr 36/2018.
Wartość wynagrodzenia spółki Contrast sp. z o. o. wynosi 5 960 000,00 zł netto (słownie: pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), tj. 7.330.800,00 zł brutto.
Termin realizacji Przedmiotu Umowy został określony do dnia 31 grudnia 2019 r.

Okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy od daty odbioru końcowego.

Zgodnie z zapisami umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących przypadkach:

 1. opóźnienia w wykonaniu w terminie Przedmiotu Umowy lub jego części, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia,
 2. opóźnienia w wykonaniu w terminie obowiązku ustanowienia ubezpieczeń lub doręczenia polis ubezpieczeniowych: w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia,
 3. opóźnienia w wykonaniu w terminie obowiązku wniesienia (ustanowienia) zabezpieczenia należytego wykonania umowy – w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia,
 4. opóźnienia w usunięciu w terminie wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym lub końcowym Przedmiotu Umowy lub ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi, w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia,
 5. gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od umowy w całości lub części, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub gdy Wykonawca odstąpi od Umowy w całości lub w części bez uzasadnionej przyczyny: w wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto,
 6. naruszenia przez Wykonawcę obowiązku, nakazu lub zakazu dotyczącego ochrony danych osobowych lub poufności w wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto za każde jednokrotne naruszenie tego obowiązku,
 7. naruszenia przez Wykonawcę zasad odnoszących się do zasad zatrudniania pracowników Zamawiającego oraz zasad korzystania ze środków transportu, narzędzi lub jakiegokolwiek innego mienia należącego do Zamawiającego, w wysokości 2% wartości wynagrodzenia netto,
 8. za naruszenia w zakresie Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. w wysokości od 1.000,00 zł do 5.000,00 zł, w zależności od rodzaju naruszeń, z zastrzeżeniem, iż uwaga określona mianem krytycznej uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
 9. w przypadku niewykorzystania przez Wykonawcę zleconego Zamawiającemu:
  1. wyłączenia urządzeń elektroenergetycznych, kara umowna w kwocie 1.000 złotych za każdy przypadek;
  2. dopuszczenia, wymaganego zgodnie z treścią Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy w Sieci Elektroenergetycznej, kara umowna w kwocie 1.000 złotych za każdy przypadek;
  3. nadzoru, wymaganego zgodnie z treścią Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy w Sieci Elektroenergetycznej, kara umowną w kwocie odpowiadającej iloczynowi godzin zleconego nadzoru i stawki 50 złotych za jedną godzinę nadzoru, w odniesieniu do każdego przypadku;
   przy czym zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza możliwości domagania się przez Zamawiającego odszkodowania w kwocie przewyższającej wartość kar umownych.

Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest dopuszczalne, a tym samym Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

Wykonawca przed podpisaniem Umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy oraz obowiązków Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości i rękojmi w wysokości 8% całkowitego wynagrodzenia brutto.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close