logo-atrem
PL / EN

Otrzymanie informacji o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. z ENEA Operator sp. z o.o. umowy na realizację zamówienia pn. Budowa sieci inteligentnej na terenie zachodniej Polski (OD Zielona Góra) poprzez modernizację i prz

02.10.2018

Otrzymanie informacji o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. z ENEA Operator sp. z o.o. umowy na realizację zamówienia pn. Budowa sieci inteligentnej na terenie zachodniej Polski (OD Zielona Góra) poprzez modernizację i prz

2018.10.02 15:15

Raport bieżący nr 35 /2018

Temat: Otrzymanie informacji o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. z ENEA Operator sp. z o.o. umowy na realizację zamówienia pn. Budowa sieci inteligentnej na terenie zachodniej Polski (OD Zielona Góra) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż powziął informację o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. (Wykonawca) z ENEA Operator sp. z o. o.  z siedzibą w Poznaniu (Zamawiający) umowy z dnia 2 października 2018 r. na realizację zamówienia pn. Budowa sieci inteligentnej na terenie zachodniej Polski (OD Zielona Góra) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych.

O wyborze oferty spółki Contrast sp. z o. o., Emitent informował raportem bieżącym nr 30/2018.

Wartość wynagrodzenia spółki Contrast sp. z o. o. wynosi 10.295.000,00 zł netto (słownie: dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy 00/100 zł), tj. 12.662.850,00 brutto.

Okres realizacji przedmiotu umowy ustalono na 142 tygodnie od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty:

  1. na okres 60 miesięcy na roboty budowlane oraz dostarczone i zamontowane urządzenia;
  2. na okres 96 miesięcy na zabezpieczenia antykorozyjne dostarczonych konstrukcji wsporczych linii napowietrznych oraz na przewody fazowe.

WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU następujące kary umowne:

1)            w przypadku odstąpienia od UMOWY przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn zależnych od WYKONAWCY, kwotę stanowiącą 20% wartości wynagrodzenia umownego netto;

2)            za każdy dzień zwłoki w zakończeniu robót kwotę stanowiącą 0,1% wartości wynagrodzenia umownego netto;

3)            za nieterminowe usunięcie wad i usterek przez WYKONAWCĘ stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, kwotę stanowiącą 0,1% wartości wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, w którym miało nastąpić usunięcie wady;

4)            za nieterminowe usunięcie przez WYKONAWCĘ wad uniemożliwiających korzystanie z INWESTYCJI stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, kwotę stanowiącą 0,1% wartości wynagrodzenia umownego netto, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, w którym miało nastąpić usunięcie wady;

5)            za dopuszczenie przez WYKONAWCĘ do wykonywania robót przez niezatwierdzonego PODWYKONAWCĘ lub dalszego PODWYKONAWCĘ, kwotę 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), za każde naruszenie;

6)            z tytułu braku zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego PODWYKONAWCY lub dalszym PODWYKONAWCOM – 0,1% wartości wynagrodzenia umownego netto;

7)            z tytułu nieprzedłożenia obliczeń, raportów z badań i certyfikatów wystawionych zgodnie z prawem Unii Europejskiej potwierdzających spełnienie przez zaoferowane urządzenia wymagań określonych przez ZAMAWIAJĄCEGO w Warunkach Zamówienia – 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy przypadek nieprzedłożenia obliczeń, certyfikatu lub raportu z badań. Z tego tytułu ZAMAWIAJACY ma prawo odstąpić od UMOWY;

8)            z tytułu naruszenia przez WYKONAWCĘ zasad przetwarzania danych osobowych określonych w umowie, skutkującego ujawnieniem tych danych osobom nieuprawnionym – w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

9)            za przekroczenie liczby godzin wyłączeń urządzeń SN spod napięcia skutkujących przerwą zasilania odbiorców, określonych przez Zamawiającego w WZ – 800,00 zł (słownie: osiemset złotych) za każdą rozpoczętą godzinę przekroczenia jednostkowego lub sumarycznego. Za wyłączenie uważa się wyłączenie, skutkujące pozbawieniem dostawy energii elektrycznej do co najmniej jednego odbiorcy.

10)         w przypadku, gdy WYKONAWCA nie wykaże i/lub nie udokumentuje w terminie wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO, że zatrudnia w oparciu o umowę o pracę lub, że PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca zatrudnia w oparciu o umowę o pracę, osoby wykonujące czynności wskazane przez ZAMAWIAJĄCEGO w umowie, ZAMAWIAJCY nałoży na WYKONAWCĘ karę umowną w wysokości 1.000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy taki przypadek.

Suma kar za zwłokę naliczona WYKONAWCY nie przekroczy 35% wartości wynagrodzenia umownego netto.

ZAMAWIAJĄCY ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

W zakresie kar umownych opisanych UMOWĄ, odpowiedzialność za zwłokę oznacza odpowiedzialność WYKONAWCY za przekroczenie terminu wskazanego w UMOWIE, chyba że takie opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialności.

WYKONAWCA ustanowił zabezpieczenia należytego wykonania UMOWY w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close