logo-atrem
PL / EN

Otrzymanie informacji o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta umowy na realizację zamówienia pn. Budowa sieci inteligentnej na terenie zachodniej Polski

02.08.2018

Otrzymanie informacji o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. z ENEA Operator sp. z o.o. umowy na realizację zamówienia pn. Budowa sieci inteligentnej na terenie zachodniej Polski (OD Gorzów Wlkp.) poprzez modernizację i pr

2018.08.02 13:46

Raport bieżący nr  26/2018

Temat: Otrzymanie informacji o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. z ENEA Operator sp. z o.o. umowy na realizację zamówienia pn. Budowa sieci inteligentnej na terenie zachodniej Polski (OD Gorzów Wlkp.) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 2 sierpnia 2018 r. powziął informację o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. (Wykonawca) z ENEA OPERATOR sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (Zamawiający) umowy na realizację zamówienia pn. Budowa sieci inteligentnej na terenie zachodniej Polski (OD Gorzów Wlkp.) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych.

O wyborze oferty spółki Contrast sp. z o. o., Emitent informował raportem bieżącym nr 22/2018.

Wartość wynagrodzenia spółki Contrast Sp. z o. o. (CENA KONTRAKTOWA) wynosi 11.770.000,00 zł netto (słownie: jedenaście milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy 00/100), tj. 14.477.100,00 zł brutto.

Termin zakończenia realizacji Przedmiotu ustalono na 142 tygodnie od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca udzieli 60 miesięcznej gwarancji na roboty budowlane oraz dostarczone materiały i zamontowane urządzenia oraz 96 miesięcznej gwarancji na zabezpieczenia antykorozyjne dostarczonych konstrukcji wsporczych linii napowietrznych oraz na przewody fazowe.

WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU następujące kary umowne:

w przypadku odstąpienia od UMOWY przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn zależnych od WYKONAWCY, kwotę stanowiącą 20% wartości CENY KONTRAKTOWEJ netto;
za każdy dzień zwłoki w zakończeniu ROBÓT kwotę stanowiącą 0,1% wartości CENY KONTRAKTOWEJ netto;
za nieterminowe usunięcie wad i usterek przez WYKONAWCĘ stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, kwotę stanowiącą 0,1% wartości CENY KONTRAKTOWEJ netto za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, w którym miało nastąpić usunięcie wady;
za nieterminowe usunięcie przez WYKONAWCĘ wad uniemożliwiających korzystanie z INWESTYCJI stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, kwotę stanowiącą 0,1% wartości CENY KONTRAKTOWEJ brutto za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, w którym miało nastąpić usunięcie wady;
za dopuszczenie przez WYKONAWCĘ do wykonywania ROBÓT przez niezatwierdzonego PODWYKONAWCĘ lub dalszego PODWYKONAWCĘ, kwotę 50.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), za każde naruszenie;
z tytułu braku zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego PODWYKONAWCY lub dalszym PODWYKONAWCOM – 0,1% wartości CENY KONTRAKTOWEJ netto;
z tytułu nieprzedłożenia obliczeń, raportów z badań i certyfikatów wystawionych zgodnie z prawem Unii Europejskiej potwierdzających spełnienie przez zaoferowane urządzenia wymagań określonych przez ZAMAWIAJĄCEGO w WZ – 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy przypadek nieprzedłożenia obliczeń, certyfikatu lub raportu z badań. Z tego tytułu ZAMAWIAJACY ma prawo odstąpić od UMOWY;
z tytułu naruszenia przez WYKONAWCĘ zasad przetwarzania danych osobowych określonych w UMOWIE, skutkującego ujawnieniem tych danych osobom nieuprawnionym – w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych);
za przekroczenie liczby godzin wyłączeń urządzeń SN spod napięcia skutkujących przerwą zasilania odbiorców, określonych przez Zamawiającego w WZ – 800 zł (słownie: osiemset złotych) za każdą rozpoczętą godzinę przekroczenia jednostkowego lub sumarycznego. Za wyłączenie uważa się wyłączenie, skutkujące pozbawieniem dostawy energii elektrycznej do co najmniej jednego odbiorcy;
W przypadku, gdy WYKONAWCA nie wykaże i/lub nie udokumentuje w terminie wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO, że zatrudnia w oparciu o umowę o pracę lub, że PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca zatrudnia w oparciu o umowę o pracę, osoby wykonujące czynności wskazane przez ZAMAWIAJĄCEGO, jako czynności które winny być realizowane na podstawie umowy o pracę, ZAMAWIAJCY nałoży na WYKONAWCĘ karę umowną w wysokości 1.000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy taki przypadek.
Suma kar za zwłokę naliczona WYKONAWCY nie przekroczy 35% wartości CENY KONTRAKTOWEJ netto.

ZAMAWIAJĄCY ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w odniesieniu do:

a. szkód wyrządzonych umyślnie oraz w wyniku rażącego niedbalstwa;

b. szkód wynikających z wad prawnych dostarczonych ROBÓT lub jej poszczególnych elementów, a w szczególności roszczeń osób trzecich w związku z naruszeniem przez ZAMAWIAJĄCEGO ich praw własności intelektualnej w następstwie używania ROBÓT lub jej poszczególnych części;

c. szkód związanych z naruszeniem poufności.

WYKONAWCA ustanowił zabezpieczenia należytego wykonania UMOWY w wysokości 5% CENY KONTRAKTOWEJ brutto.

W okresie od dnia 31 stycznia 2018 r. do dnia 2 sierpnia 2018 r. spółki Grupy Kapitałowej ATREM zawarły ze spółkami Grupy Kapitałowej ENEA umowy na łączną wartość 12.607.000,00 zł netto (kwota ta obejmuje opisaną powyżej umowę na realizację zamówienia pn. Budowa sieci inteligentnej na terenie zachodniej Polski (OD Gorzów Wlkp.) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych).

Łączna wartość kontraktów zawieranych ze spółkami Grupy Kapitałowej ENEA w określonym przedziale czasu pozwala na określenie szacunkowego zakresu udziału tego podmiotu w zamówieniach otrzymywanych przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close