logo-atrem
PL / EN

Otrzymanie informacji o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. z ENEA Operator sp. z o.o. umowy na realizację zamówienia pn. Budowa stacji elektroenergetycznej RS110 kV Janikowo

28.08.2018

Otrzymanie informacji o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. z ENEA Operator sp. z o.o. umowy na realizację zamówienia pn. Budowa stacji elektroenergetycznej RS110 kV Janikowo

2018.08.28 13:10

Raport bieżący nr  28/2018

Temat: Otrzymanie informacji o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. z ENEA Operator sp. z o.o. umowy na realizację zamówienia pn. Budowa stacji elektroenergetycznej RS110 kV Janikowo

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż powziął informację o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. (Wykonawca) z ENEA Operator sp. z o. o.  z siedzibą w Poznaniu (Zamawiający) umowy z dnia 28 sierpnia 2018 r. na realizację zamówienia pn. Budowa stacji elektroenergetycznej RS110 kV Janikowo.

O wyborze oferty spółki Contrast sp. z o. o., Emitent informował raportem bieżącym nr 27/2018.

Wartość wynagrodzenia spółki Contrast sp. z o. o. wynosi 5 580 000,00 netto (słownie: pięć milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100), tj. 6.863.400,00 brutto.

Termin zakończenia realizacji Przedmiotu ustalono do dnia 22 marca 2019 r.

Wykonawca udzieli 60 miesięcznej gwarancji na wykonane prace oraz dostarczone i zamontowane urządzenia oraz 96 miesięcznej gwarancji na zabezpieczenie antykorozyjne zastosowanych konstrukcji stalowych i przewodów.

WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU następujące kary umowne:

  1. w przypadku odstąpienia od UMOWY przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, kwotę stanowiącą 22% wartości wynagrodzenia netto za wykonanie robót, od których realizacji odstąpiono;
  2. za opóźnienie lub zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy kwotę stanowiącą 0,5% wartości wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki;
  3. za opóźnienie lub zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, kwotę stanowiącą 0,5% wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki lub opóźnienia;
  4. za przekroczenie czasów wyłączeń za każdą następną rozpoczętą godzinę wyłączenia spod napięcia urządzeń elektroenergetycznych w wysokości 400,00 zł dla wyłaczeń sieci SN-15 kV oraz 100,00 zł dla wyłaczeń w sieci nn-0,4 kV. Kara nie będzie należna gdy przekroczenie czasu będzie wynikało z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

 

ZAMAWIAJĄCY ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

 

WYKONAWCA ustanowił zabezpieczenia należytego wykonania UMOWY w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close