logo-atrem
PL / EN

Otrzymanie od akcjonariuszy założycieli zawiadomień o woli uczestniczenia w wezwaniu ogłoszonym przez spółkę Grupa Kapitałowa Immobile S.A. z siedzibą w Bydgoszczy i zbycia posiadanych przez nich akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A i nieskorzystania z zastrzeżonego na ich rzecz prawa wykupu

12.02.2019

Raport bieżący nr  4/2019

Temat: Otrzymanie od akcjonariuszy założycieli zawiadomień o woli uczestniczenia w wezwaniu ogłoszonym przez spółkę Grupa Kapitałowa Immobile S.A. z siedzibą w Bydgoszczy i zbycia posiadanych przez nich akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A i nieskorzystania z zastrzeżonego na ich rzecz prawa wykupu

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 12 lutego 2019 r. otrzymał od akcjonariuszy założycieli Spółki: Pani Gabrieli Śniatała, Pana Konrada Śniatały i Pana Marka Korytowskiego zawiadomienia o woli uczestniczenia w wezwaniu ogłoszonym w dniu 11 lutego 2019 r. przez spółkę Grupa Kapitałowa Immobile S.A. z siedzibą w Bydgoszczy i zbycia posiadanych przez nich akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A i nieskorzystania z zastrzeżonego na ich rzecz prawa wykupu.

 

W dniu 11 lutego 2019 r. spółka Grupa Kapitałowa Immobile S.A. działając na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 512, ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania, ogłosiła wezwanie na zapisywanie się na sprzedaż akcji spółki Atrem S.A.

 

Zgodnie z treścią statutu spółki Atrem S.A., zbycie akcji imiennych serii A wymaga zgody Spółki udzielonej przez Zarząd. Uchwałę w tym zakresie Zarząd podejmuje w przypadku niewykonania prawa wykupu, na zasadach określonych w Statucie Atrem S.A.

W dniu 12 lutego 2019 r. wskazani powyżej akcjonariusze założyciele skierowali do Zarządu Atrem S.A. zawiadomienie o woli uczestniczenia w wezwaniu i zbycia posiadanych przez nich akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A na warunkach określonych w treści wezwania z dnia 11.02.2019 r., przy czym Pan Konrad Śniatała poinformował o woli zbycia 3 604 838 akcji, Pani Gabriela Śniatała poinformowała o woli zbycia 480 857 akcji a Pan Marek Korytowski poinformował o woli zbycia569 905 akcji.

Wskazani powyżej akcjonariusze poinformowali Zarząd Atrem S.A., że wobec ograniczeń wskazanych w § 10 Statutu spółki Atrem S.A. dotyczących zbywalności akcji serii A imiennych uprzywilejowanych co do głosu, nie skorzystają z przysługującego im prawa wykupu.

Akcjonariusze skierowali do Spółki wniosek o wyrażenie przez Spółkę zgody na zbycie akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu, w odpowiedzi na wezwanie GK Immobile S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.

 

 

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close