logo-atrem
PL / EN

Podjęcie decyzji o utworzeniu odpisu aktualizującego dotyczącego utraty wartości aktywów

08.03.2019

Raport bieżący 8/2019

 

Temat: Podjęcie decyzji o utworzeniu odpisu aktualizującego dotyczącego utraty wartości aktywów

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:

 

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w związku z prowadzonymi przez Zarząd Spółki pracami nad jednostkowym oraz skonsolidowanym raportem rocznym za 2018 rok, w dniu 8 marca 2019 roku, podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości posiadanych przez Emitenta aktywów: udziałów spółki zależnej Contrast sp. z o. o. w kwocie 5.850.035,74 zł oraz odpisu aktualizującego wartość firmy z konsolidacji dotyczącego spółki Contrast sp. z o.o. w kwocie 1.091.884,12 zł.

Opierając się na Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości nr 36, w wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości  Zarząd Spółki ocenił, że zaistniały przesłanki do utworzenia odpisu z tytułu utraty wartości udziałów. Wartość księgowa netto spółki Contrast sp. z o. o. na dzień 31.12.2018 roku wynosi 17.686.374,75 zł, natomiast w księgach Emitenta, udziały w spółce Contrast sp. z o. o., w której Atrem S.A. jest 100% udziałowcem i dla której udziały te stanowią podstawowy składnik aktywów, dotychczas były wyceniane na kwotę 23.532.965,74 zł. W związku z powyższym Zarząd Emitenta podjął decyzję o dokonaniu na dzień 31.12.2018 r. odpisu aktualizującego z tytułu spadku wartości aktywów finansowych w postaci udziałów w spółce zależnej o kwotę 5.850.035,74 zł. Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości posiadanych przez Emitenta udziałów spółki zależnej Contrast sp. z o. o. zostanie wyłączony w ramach konsolidacji sprawozdań, a zatem nie będzie miał wpływu na dane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Atrem.

Na dane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Atrem wpływ będzie miał odpis aktualizujący wartość firmy z konsolidacji dotyczący spółki Contrast sp. z o.o. w kwocie 1.091.884,12 zł.

Dokonanie ww odpisów aktualizujących przez Emitenta wpłynie na obniżenie jednostkowego i skonsolidowanego wyniku finansowego, jak i wartości sumy bilansowej wykazywanej w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2018.

Dokonane odpisy mają charakter niepieniężny i pozostają bez wpływu na bieżącą sytuację finansową Emitenta i Grupy Kapitałowej Atrem.

Spółka zastrzega, że wyżej zaprezentowane dane mają charakter szacunkowy i mogą różnić się od wyników które zostaną opublikowane w jednostkowym i skonsolidowanym  raporcie za rok 2018.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close