logo-atrem
PL / EN

Podjęcie decyzji o zawiązaniu rezerwy na potencjalną stratę

19.02.2021

Raport bieżący nr 2/2021

Temat: Podjęcie decyzji o zawiązaniu rezerwy na potencjalną stratę

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

ATREM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej zwana „Spółką”) informuje, że w ramach prac nad sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2020 rok, działając zgodnie z MSR37 Rezerwy, zidentyfikowano istotne ryzyko wystąpienia straty i w dniu 19.02.2021 roku Zarząd Spółki podjął decyzję o zawiązaniu rezerwy na kontrakcie: „Przebudowa stacji 110/15 kV Wronki w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej”, realizowanym w Segmencie Elektroenergetyka, w kwocie 3.033.793,19 zł. W efekcie przeprowadzonej analizy Zarząd ustalił, że zaistniały okoliczności mające wpływ na znaczne wydłużenie terminu realizacji umowy m.in. z powodów: zmiany lokalizacji stacji 110/15 kV (spowodowało to konieczność uchwalenia MPZP zamiast decyzji lokalizacyjnej), długotrwałego procedowania dokumentów przez organy administracyjne (zarówno w trakcie uchwalania MPZP jak
i decyzji środowiskowych).

Przedstawione powyżej okoliczności, a w szczególności te, które zostały wprowadzone do zakresu prac związanych ze zmianą lokalizacji działki, na której ma zostać posadowiona stacja spowodowały, że termin realizacji zadania uległ znacznemu wydłużeniu. Kontrakt został podpisany w styczniu 2018 roku (a wyceniany był w 2017 roku), czyli w innej sytuacji rynkowej. Od tego momentu znacząco wzrosły koszty robocizny, materiałów jak i urządzeń.

Zarząd stoi na stanowisku, iż zdarzenia mające wpływ na wydłużenie terminu realizacji kontraktu są niezależne od Spółki, wobec czego Zarząd nie wyklucza wystąpienia z wnioskiem o podwyższenie wynagrodzenia.

Rezerwa obejmuje całość strat poniesionych i prognozowanych (na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego) do zakończenia kontraktu. Dokonane zmiany mają charakter niepieniężny i pozostają bez wpływu na bieżącą sytuację płynnościową Emitenta.

Powyższe zdarzenie wpłynie na obniżenie wyniku finansowego w sprawozdaniu finansowym, którego publikacja planowana jest na 19.03.2021 roku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16
kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego
dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close