logo-atrem
PL / EN

Podjęcie decyzji o zwiększeniu rezerwy na potencjalną stratę

18.03.2022

ATREM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej zwana „Spółką” lub „Emitentem”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2021 z dnia 19.02.2021 r., informuje, że w ramach prac nad sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2021 rok, działając zgodnie z MSR37 Rezerwy, zidentyfikowano istotne ryzyko powiększenia straty na kontrakcie realizowanym w Segmencie Elektroenergetyka, którego przedmiotem jest „Przebudowa stacji 110/15 kV Wronki w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej” i w dniu 18.03.2022 roku, Zarząd Spółki podjął decyzję o zwiększeniu rezerwy w kwocie 2.107.682,55 zł. W następstwie przeprowadzonej analizy Zarząd ustalił, że zaistniały okoliczności mające wpływ na zwiększenie budżetowanych kosztów, co związane jest w głównej mierze z przedłużeniem realizacji kontraktu, wzrostem cen komponentów oraz podwykonawstwa.

Rezerwa obejmuje całość strat poniesionych i prognozowanych (na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego) do zakończenia kontraktu. Dokonane zmiany mają charakter niepieniężny i pozostają bez wpływu na bieżącą sytuację płynnościową Emitenta.

Powyższe zdarzenie wpłynie na obniżenie wyniku finansowego w sprawozdaniu finansowym, którego publikacja planowana jest na 25.03.2022 roku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close