logo-atrem
PL / EN

Otrzymanie informacji o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta umowy ze spółką BUDIMEX S.A….

12.12.2018

Raport bieżący nr  39/2018

Temat: Otrzymanie informacji o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta umowy ze spółką BUDIMEX S.A. w przedmiocie wykonania prac elektroenergetycznych i elektrycznych w ramach zamówienia pn. „Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59 odcinek Rokietnica – Wronki” w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dębie”

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 12 grudnia 2018 r. powziął informację o zawarciu przez  spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. umowy ze spółką Budimex S.A. (Zamawiający) podpisywanej w trybie obiegowym, datowanej na 22 listopada 2018 r. przedmiotem której jest budowa  elektroenergetyki do 1kV lot B + C, przebudowa linii potrzeb nietrakcyjnych LPN-15 kV i SN-15 kV (sbl) lot B+C, zakres elektryczny związany z rowem W-15, na potrzeby zamówienia pn. „Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59 odcinek Rokietnica – Wronki” w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dębie”.

Wartość wynagrodzenia Contrast sp. z o. o. wynosi 19.050.000,00 zł netto (słownie: dziewiętnaście milionów pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 31 maja 2020 r.

Okres gwarancji i rękojmi na wykonane prace wynosi 73 miesiące licząc od daty odbioru końcowego całej inwestycji przez Inwestora od Zamawiającego, będącego generalnym wykonawcą inwestycji.

Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne w następujących przypadkach:

 • za niedotrzymanie terminu zakończenia robót objętych Przedmiotem Umowy lub terminów wykonania etapów/elementów robót określonych w Umowie, w szczególności w Harmonogramie Realizacji Przedmiotu Umowy– w wysokości 0,02 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki;
 • za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji – w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad;
 • w razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a także w razie odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – w wysokości 30% wynagrodzenia umownego netto;
 • za nieuczestniczenie umocowanego przedstawiciela Wykonawcy w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego – w wysokości 2000 zł za każdą stwierdzoną przez Zamawiającego nieobecność;
 • za niewykonanie obowiązków określonych w umowie w zakresie zapewnienia BHP na terenie budowy – w wysokości 2000 zł za każde naruszenie stwierdzone przez Zamawiającego;
 • w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom lub dostawcom lub usługodawcom– w wysokości 1000 zł za każde naruszenie stwierdzone przez Zamawiającego;
 • w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców lub dalszym podwykonawców lub dostawców lub usługodawców – w wysokości 2000 zł za każde naruszenie stwierdzone przez Zamawiającego;
 • w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o pod­wykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 20 000 zł za każde naruszenie stwierdzone przez Zamawiającego;
 • w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub umowy dostawy lub umowy o świadczenie usług lub aneksu do niej, bądź też za przedstawienie umowy z Podwykonawcą niezgodnej z umową– w wysokości 10 000 zł za każdy dzień opóźnienia;
 • w przypadku niedostosowania umowy o podwykonawstwo, umowy dostawy lub umowy o świadczenie usług w zakresie ter­minu zapłaty wynikającego z wymagań Inwestora– w wysokości 10 000 zł za każde naruszenie stwierdzone przez Zamawiającego;
 • za wykonywanie robót/dostaw, świadczenie usług przez niezgłoszonych i/lub niezaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców i/lub dalszych podwykonawców – w wysokości 20 000 zł za każdy przypadek;
 • za niedostarczenie w terminie dokumentów związanych z zatrudnieniem cudzoziemców na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy– w wysokości 1 000 zł;
 • za niedotrzymanie terminu w przedmiocie poinformowania Zamawiającego odnośnie zmiany statusu podatnika VAT – w wysokości 2 000 zł za każdy dzień opóźnienia;
 • w przypadku, jeżeli oświadczenie dotyczące zasad opodatkowania Przedmiotu Umowy podatkiem od towarów i usług jest nieprawdziwe i niewykonania obowiązku informacyjnego w zakresie zmiany ww. zasad – w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego netto;
 • za nieprzedstawienie Programu Zapewnienia Jakości w terminie w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki;
 • w razie stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania prac w sposób zagrażający zdrowiu lub życiu ludzkiemu, a także naruszenia przez Wykonawcę lub osoby pracujące w jego imieniu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony p.poż zawartych w obowiązujących przepisach, a także niewywiązywania się z Umowy w tym zakresie – Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary pieniężnej w wysokości ustalonej na podstawie „Taryfikatora” który stanowi załącznik do Umowy;
 • za niezabezpieczenie miejsca robót zgodnie z Warunkami technicznymi utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych ld 1 – w wysokości 5 000 zł za każdy dzień stwierdzonych nieprawidłowości;
 • za niedotrzymanie terminu usunięcia wady lub usterki uniemożliwiającej lub ograniczającej eksploatację linii kolejowej w okresie zgłaszania wad lub usterek, w terminie wskazanym przez Zamawiającego – w wysokości 800 zł za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki;
 • za nieprzekazanie raportu o postępie prac w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki.

 

Limit kar umownych wynosi 30% wynagrodzenia umownego netto.

Gdy wysokość zastrzeżonych kar nie pokryje rzeczywiście poniesionej szkody, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach Kodeksu cywilnego.

Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close