logo-atrem
PL / EN

Stanowisko Zarządu spółki Atrem S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Atrem S.A…

28.12.2021

Działając na podstawie art. 80 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz.U. z 2021 r.poz. 1983, 2140.) („Ustawa”), Zarząd ATREM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Emitent”, „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości stanowisko Zarządu Spółki w sprawie wezwania do zapisywania się na sprzedaż 3.138.227 (słownie: trzy miliony sto trzydzieści osiem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) akcji Spółki uprawniających do wykonywania 3.138.227 (słownie: trzy miliony sto trzydzieści osiem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 34% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i 34% kapitału zakładowego Spółki („Akcje”).

Wezwanie zostało ogłoszone w dniu 08 grudnia 2021 r. przez Grupa Kapitałowa Immobile S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Wzywający”), za pośrednictwem Domu Maklerskiego Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z art. 74 ust. 1 Ustawy. Zgodnie z Wezwaniem podmiotem nabywającym Akcje jest Grupa Kapitałowa Immobile S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.

Zgodnie z Wezwaniem, zapisy na sprzedaż Akcji będą przyjmowane w okresie od dnia 03 stycznia 2021 r. do 01 lutego 2021 r. włącznie po cenie za jedną Akcję wynoszącej 2.30 zł (dwa złote trzydzieści groszy) za Akcję.

Opinia Zarządu Spółki dotycząca wpływu Wezwania na interes Spółki:
W opinii Zarządu Spółki zaoferowana cena przez Wzywającego, choć zgodna z wymogami określonymi w art. 79 Ustawy, odbiega od rzeczywistej wartości Spółki.

Cena Akcji proponowana w Wezwaniu w wysokości 2,30 zł za jedną Akcję nie jest niższa niż cena minimalna ustalona zgodnie z wymogami określonymi w art. 79 Ustawy. W szczególności cena Akcji proponowana w Wezwaniu nie jest niższa niż średnia cena rynkowa Akcji z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót Akcjami na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (średnia cena rynkowa Akcji w tym okresie wyniosła 2,29 zł).

Niemniej mając na uwadze perspektywy rynku automatyki przemysłowej, elektroenergetyki i szerokorozumianego budownictwa, Zarząd Spółki stoi na stanowisku, że cena akcji zarówno z dnia ogłoszenia wezwania, jak i zaoferowana w Wezwaniu, nie odzwierciedla rzeczywistej wartości Spółki. Oferowana w Wezwaniu cena akcji jest zdaniem Zarządu Spółki zbyt niska.

Zarząd Emitenta informuje, że nie zlecał sporządzania żadnych dodatkowych opracowań, opinii ani wycen wartości Spółki w związku z Wezwaniem, a przy formułowaniu stanowiska dotyczącego Wezwania opierał się na analizie informacji podanych w treści Wezwania oraz na informacjach pochodzących ze Spółki.

Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące Wezwania nie stanowi rekomendacji dotyczącej nabywania lub zbywania instrumentów finansowych. Akcjonariusz podejmując decyzję inwestycyjną w sprawie odpowiedzi na Wezwanie powinien dokonać własnej oceny ryzyka inwestycyjnego związanego ze sprzedażą akcji Spółki, na podstawie całości informacji udostępnionych przez Spółkę w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych, w tym zwłaszcza dokonać oceny atrakcyjności ceny, po jakiej Wezwanie zostało ogłoszone.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close