logo-atrem
PL / EN

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13.06.2022 r.

14.06.2022

Zarząd ATREM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej Spółka) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbyte w dniu wczorajszym, tj. 13 czerwca 2022 r., podjęło uchwały, jak w załączniku do niniejszego raportu.
Odstąpiono od dokonania wyboru Komisji Skrutacyjnej w ramach punktu 5 porządku obrad, albowiem nie zgłoszono żadnych kandydatur do Komisji Skrutacyjnej. Ponadto odstąpiono od głosowania uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej zaplanowanej w ramach punktu 17 porządku obrad, albowiem nie zgłoszono żadnych propozycji zmian Radzie Nadzorczej.

Dokonano zmiany treści uchwały w sprawie wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty, przewidzianej w pkt 13 porządku obrad, w zakresie terminu wypłaty dywidendy. Propozycję Zarządu Spółki terminu wypłaty dywidendy wskazanej jako 28.09.2022 r., zmieniono na dzień 21.09.2022 r.
Jednocześnie Spółka informuje, że na Walnym Zgromadzeniu Spółki nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do podjętych uchwał.

Podstawa prawna:
Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757).

Załącznik – Uchwały WZA

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close