logo-atrem
PL / EN

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28.06.2021 r.

28.06.2021

Zarząd ATREM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej Spółka) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbyte w dniu dzisiejszym, tj. 28 czerwca 2021 r., podjęło uchwały, jak w załączniku do niniejszego raportu.
Odstąpiono od dokonania wyboru Komisji Skrutacyjnej w ramach punktu 5 porządku obrad, albowiem nie zgłoszono żadnych kandydatur do Komisji Skrutacyjnej. Ponadto odstąpiono od głosowania uchwały w sprawie zmiany wynagrodzeń w Radzie Nadzorczej zaplanowanej w ramach punktu 16 porządku obrad, albowiem nie zgłoszono żadnych propozycji wysokości wynagrodzeń w Radzie Nadzorczej.

Jednocześnie Spółka informuje, że na Walnym Zgromadzeniu Spółki nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do podjętych uchwał.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757).

Uchwały ZWZA Atrem

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close