logo-atrem
PL / EN

Zarząd spółki ATREM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przekazuje niniejszym treść opóźnionej informacji poufnej z dnia 17 grudnia 2021 r.:
Temat: Potwierdzenie treści ugody sądowej przez przedstawicieli stron sporów sądowych z udziałem Emitenta dotyczących inwestycji pn.: Budowa Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy przy ciśnieniu roboczym na terenie TJE Hołowczyce w ramach realizacji Projektu pn: „Opracowanie i wdrożenie technologii wzorcowania gazomierzy na średnim i wysokim ciśnieniu w systemie otwarto- zamkniętym.

ATREM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej zwana także „Emitentem”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 28/2016 z dnia 04.07.2016 r., nr 11/2017 z dnia 01.06.2017 r. oraz nr 9/2021 z dnia 13.07.2021 r., dotyczących sporów sądowych Emitenta oraz spółki Techmadex S.A. i GP Energia Sp. z o.o. przed Sądem Okręgowym w Warszawie p-ko spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwana Zamawiającym), w sprawach dotyczących Inwestycji (zwana dalej Inwestycją) pn. Budowa Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy przy ciśnieniu roboczym na terenie TJE Hołowczyce w ramach realizacji Projektu pn: „Opracowanie i wdrożenie technologii wzorcowania gazomierzy na średnim i wysokim ciśnieniu w systemie otwarto- zamkniętym” (zwanej dalej Umową) informuje, że w dniu 17 grudnia 2021 otrzymał potwierdzenie ze strony przedstawicieli wyżej wymienionych podmiotów treści ugody sądowej bez dalszych uwag i przedstawiciele stron umówili się na dzień 21 grudnia 2021 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie w celu zawarcia ugody w sprawach sądowych toczących się:
1) z powództwa Emitenta oraz Techmadex S.A., GP Energia Sp. z o.o. (dalej razem zwane także „Konsorcjum”) przeciwko Zamawiającemu o zapłatę kwoty łącznie 12.140.070,20 zł tytułem należności za roboty dodatkowe i zamienne wykonane przez Konsorcjum w toku realizacji Inwestycji wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wymagalności do dnia zapłaty;
2) z powództwa Emitenta i Techmadex S.A. przeciwko Zamawiającemu o zapłatę kwoty łącznie 2.647.000 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wymagalności do dnia zapłaty tytułem zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia na skutek dokonania wypłaty wskazanej powyżej kwoty przez spółkę InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group na rzecz Zamawiającego, z ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania Umowy i usunięcia wad i usterek;
3) z powództwa Zamawiającego przeciwko Emitentowi oraz Techmadex S.A., GP Energia Sp. z o.o. o zapłatę solidarnie kwoty 7.120.430,00 zł tytułem kary umownej nałożonej przez Zamawiającego na Konsorcjum w związku z realizacją Umowy wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wymagalności do dnia zapłaty.

Zgodnie z treścią projektu ugody Zamawiający miałby zapłacić na rzecz Emitenta w sposób uzgodniony przez Emitenta, Techmadex S.A. i GP Energia Sp. z o.o., kwotę 2.494.228,80 zł netto (+ 644.000,00 zł VAT) tj. 3.138.228,80 zł brutto z tytułu płatności w części dotyczącej Emitenta w związku ze sprawą, o której mowa w pkt 1) powyżej. Powyższa kwota w wyniku potrącenia uwzględniałaby już uznaną w ugodzie część kary umownej, której dotyczy sprawa o której mowa w pkt 3) powyżej. Ponadto Zamawiający zwróciłby w sposób uzgodniony przez Emitenta i Techmadex S.A., na rzecz Emitenta kwotę 1.058.800,00 zł, której dotyczy sprawa o której mowa w punkcie 2) powyżej.
Strony umówiły się, że powyższe kwoty zostaną zapłacone przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty zawarcia ugody, nie później niż do dnia 31.12.2021r. Zapłata przez Zamawiającego kwot ustalonych przez strony w ugodzie wyczerpywałaby wszystkie roszczenia stron (tj. Emitenta, Zamawiającego, Techmadex S.A. i GP Energia Sp, z o.o.) związanych z Inwestycją.

Podanie do publicznej wiadomości Informacji Poufnej zostało opóźnione dnia 17 grudnia 2021 r. o godz. 15:39 na podstawie art. 17 ust. 4 MAR („Informacje poufna”).

Decyzja o opóźnieniu informacji poufnej została podjęta przez Zarząd Emitenta ze względu na zobowiązanie Emitenta do zachowania poufności. Ponadto opóźnienie podania do wiadomości informacji poufnej prawdopodobnie nie wprowadziło w błąd opinii publicznej oraz zapewniono poufność informacji.

W prawnie uzasadnionym interesie Spółki było utrzymanie w tajemnicy informacji poufnej, albowiem ujawnienie informacji poufnej wbrew zobowiązaniu Spółki do zachowania poufności przed zawarciem ugody mogło narazić proces mediacji sądowej na niepowodzenie.

Zważywszy, na fakt, że Emitent przed ujawnieniem niniejszej informacji poufnej opublikował raport nr 13/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. ujawniając informację o zawarciu ugody, o której mowa powyżej, przestały istnieć podstawy do utrzymania tej informacji poufnej w poufności.

Niniejsza informacja uznana została za informację poufną podlegającą publikacji na podstawie art. 17 ust 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 Kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/We Parlamentu Europejskiego i Rady I Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close