logo-atrem
PL / EN

Wejście w życie umowy z animatorem akcji Spółki

02.01.2023

Zarząd spółki Atrem S.A. („Spółka”) informuje o wejściu w życie w dniu 01 stycznia 2023 r. umowy zawartej przez Spółkę z Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie w Warszawie, na pełnienie funkcji animatora akcji emitenta dla akcji Spółki, notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Giełda”).

Umowa została zawarta na czas nieokreślony, przy czym strony umowy posiadają prawo do jej rozwiązania z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close