logo-atrem
PL / EN

Wypowiedzenie umów o badanie i przegląd sprawozdań finansowych Atrem S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych GK ATREM

10.07.2019

Raport bieżący nr 46/2019

Temat: Wypowiedzenie umów o badanie i przegląd sprawozdań finansowych Atrem S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych GK ATREM

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. (zwanej dalej Spółką) informuje o rozwiązaniu przez Spółkę w dniu 10 lipca 2019 r. umów o badanie i przegląd sprawozdań finansowych Atrem S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych GK ATREM zawartych w dniu 14 czerwca 2018 r. (zwanych dalej Umowami) pomiędzy Spółką a firmą audytorską B-think Audit sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wpisaną na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod numerem 4063 (zwaną dalej Firmą Audytorską), w oparciu o art. 66 ust. 7 pkt 3 ustawy o rachunkowości.

Umowy dotyczyły następujących usług:

– przegląd sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Atrem (dalej Grupa) za I półrocze 2018 roku – usługa została wykonana,
– badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za 2018 rok – usługa została wykonana,
– przegląd sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za I półrocze 2019 roku – wykonywanie usługi nie zostało rozpoczęte,
– badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za 2019 rok – wykonywanie usługi nie zostało rozpoczęte.
– przegląd sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za I półrocze 2020 roku – wykonywanie usługi nie zostało rozpoczęte,
– badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za 2020 rok – wykonywanie usługi nie zostało rozpoczęte.

Rozwiązanie ww. umów wynika z decyzji Spółki.

Przyczyną rozwiązania wskazanych powyżej umów są zmiany właścicielskie w Spółce w wyniku powstania w maju 2019 r. stosunku dominacji wobec Spółki ze strony spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. (dalej Spółka dominująca) – spółki publicznej w rozumieniu kodeksu spółek handlowych. W związku z powyższym między Spółką a  Spółką dominującą powstały obowiązki wynikające z konsolidacji wyników finansowych i opracowywania skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego obie spółki, które to sprawozdanie wymaga badania przez audytora wybranego przez Spółkę dominującą. Z racji tego, że Spółka dominująca dokonała wyboru oferty audytora do zbadania sprawozdań za 2019-2020, którym nie jest audytor, z którym Spółka ma zawartą umowę, Spółka uznała że zmiana audytora pozwoli na sprawniejszą pracę przy badaniu sprawozdań przy uwzględnieniu oczekiwań audytora wybranego do badania sprawozdań finansowych Spółki dominującej.

Zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.) oraz § 24 ust. 2 j) statutu spółki Atrem S.A., wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki dokonuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy z Firmą Audytorską uchwałą nr 1/VII/2019 z dnia 3 lipca 2019 r.

Zarząd wskazuje, że nie wystąpiły przypadki:

– wyrażenia w sprawozdaniach z badania sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki opinii z zastrzeżeniem, opinii negatywnych albo odmowy wyrażenia opinii,

– wyrażenia w raportach z przeglądu skróconych sprawozdań finansowych lub skróconych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki wniosków z zastrzeżeniem, wniosków negatywnych albo odmowy wyrażenia wniosków,

– rozbieżności odnośnie do interpretacji i stosowania przepisów prawa lub postanowień Statutu Spółki dotyczących przedmiotu i zakresu badania oraz przeglądu, pomiędzy osobami zarządzającymi a biegłym rewidentem, który dokonywał badania i przeglądu sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki, w okresie obowiązywania Umowy.

Pismo Firmy Audytorskiej adresowane do Komisji Nadzoru Finansowego, zawierające wyjaśnienie przyczyn rozwiązania Umowy, zostanie przekazane przez Spółkę raportem bieżącym niezwłocznie po jego uzyskaniu.

Podstawa prawna:

Podstawą prawną niniejszego raportu jest §  5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów  papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757).

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close