logo-atrem
PL / EN

Wyrok oddalający apelację Tauron Dystrybucja S.A. w sprawie z powództwa Spółki

26.08.2021

ATREM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej zwana „Spółką”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 13/2020 z dnia 14 lipca 2020 r. oraz nr 5/2021. z dnia 18 marca 2021 r., informuje, że w dniu wczorajszym Sąd Apelacyjny we Wrocławiu ogłosił wyrok, w którym oddalił w całości apelację Tauron Dystrybucja S.A. (dalej Zamawiający) i tym samym wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 25 marca 2021 r., zasądzający na rzecz Spółki kwotę 883.140,00 zł brutto z tytułu niezapłaconego na rzecz Spółki wynagrodzenia wynikającego z umowy o roboty budowlane – Budowa „pod klucz” nowej stacji 110/20/6kV KALINÓWKA wraz z dowiązaniami liniowymi 110kV i 20kV z 8.06.2015 r. (dalej zwana Umową), stał się prawomocny.

Mając na uwadze fakt, że Spółka dokonała odpisu części swojej należności wobec Zamawiającego w wysokości połowy roszczenia Spółki (441.570,00 zł), po dokonaniu zapłaty ze strony Zamawiającego, Zarząd Spółki dokona odwrócenia tego odpisu.

Jednocześnie między stronami toczy się przed Sądem Okręgowym w Legnicy spór z powództwa Zamawiającego, który domaga się od Spółki zapłaty kwoty 7.251.574,00 zł tytułem kary umownej wynikającej z Umowy, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 5/2021 z dnia 18 marca 2021 r. Spółka podtrzymuje dotychczasowe stanowisko i nie zgadza się z roszczeniem Zamawiającego, co wyraziła w odpowiedzi na pozew.

Niniejsza informacja uznana została za informację poufną podlegającą publikacji na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 Z Dnia 16 Kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/We Parlamentu Europejskiego i Rady I Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close