logo-atrem
PL / EN

Zawarcie aneksu do umowy ramowej na limit gwarancji banku oraz aneksu do umowy kredytu

24.02.2021

Raport bieżący nr 3/2021

Temat: Zawarcie aneksu do umowy ramowej na limit gwarancji banku oraz aneksu do umowy kredytu

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

ATREM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej zwana „Spółką”) informuje, że w dniu wczorajszym, tj. 23 lutego 2021 r., Spółka zawarła aneks do umowy ramowej (dalej zwana Umową ramową) z mBank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (dalej zwanym „Bankiem”), na mocy którego Spółka ma prawo do składania zleceń udzielenia gwarancji Banku, w ramach limitu linii na gwarancje do maksymalnej kwoty 22.250.000,00 PLN, do dnia 25 lutego 2022 r.

Zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu Umowy ramowej stanowi:
1/ hipoteka umowna łączna do kwoty 27.000.000,00 PLN na będącej własnością Spółki, zabudowanych nieruchomościach gruntowych położonych w miejscowości Złotniki, gmina Suchy Las, przy ul. Czołgowej 4, stanowiących działki gruntu o numerach ewidencyjnych: 214/80, 214/81, 214/115, oraz 214/117 z obrębu Złotniki, dla których to nieruchomości gruntowych Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW Nr PO1P/00183502/9 oraz PO1P/00154940/9,
2/ poręczenie Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. udzielone na kwotę 27.000.000,00 PLN.

Jednocześnie Spółka informuje o zawarciu przez Spółkę w dniu wczorajszym, tj. 23 lutego 2021 r., z Bankiem aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym (dalej Umowa kredytu), na mocy której Bank udzielił kredytu Spółce w wysokości 6.500.000 PLN do dnia 25 lutego 2022 r.

Zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu Umowy kredytu, stanowią:
1/ weksel in blanco, wystawiony przez Spółkę, zaopatrzony w Deklarację wekslową;
2/ hipoteka umowna łączna do kwoty 4.800.000,00 PLN , na będącej w użytkowaniu wieczystym Spółki nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim, gmina Ostrów Wielkopolski, przy ulicy Ks. Ignacego Skorupki 1A, stanowiącej: działkę numer 5 oraz działkę numer 137/2 z obrębu Ostrów Wielkopolski oraz na nieruchomości budynkowej będącej własnością Spółki, posadowionej na tym gruncie, stanowiącej odrębną nieruchomość, dla których to nieruchomości gruntowej i budynkowej Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr KZ1W/00070553/0 oraz działkę numer 136/7 z obrębu Ostrów Wielkopolski oraz na nieruchomości budynkowej będącej własnością Spółki, posadowionej na tym gruncie, stanowiącej odrębną nieruchomość, dla których to nieruchomości gruntowej i budynkowej Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr KZ1W/00078835/7,
3/ poręczenie udzielone przez spółkę Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. do kwoty 7.800.000,00 PLN.

Niniejsza informacja uznana została za informację poufną podlegającą publikacji na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 Z Dnia 16 Kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/We Parlamentu Europejskiego i Rady I Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close