logo-atrem
PL / EN

Zawarcie aneksu do umowy ramowej na limit gwarancji banku oraz zawarcie umowy ramowej na linię kredytową

05.01.2022

ATREM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej zwana „Spółką”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 05 stycznia 2022 r., Spółka otrzymała informację o datowanym na 03 stycznia 2022 r., zawartym z mBank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (dalej zwanym „Bankiem”) przez Spółkę, aneksem do umowy ramowej, na mocy którego Spółka ma prawo do składania zleceń udzielenia gwarancji Banku, w ramach limitu linii na gwarancje do maksymalnej kwoty 27.250.000,00 PLN, do dnia 03 stycznia 2023 r.

Zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu w/w Umowy ramowej stanowi:
1. hipoteka umowna łączna do kwoty 32.700.000,00 PLN (słownie: trzydzieści dwa miliony siedemset tysięcy złotych, 00/100) na będących własnością Spółki, zabudowanych nieruchomościach gruntowych położonych w miejscowości Złotniki, gmina Suchy Las, przy ul. Czołgowej 4, stanowiących działki gruntu o numerach ewidencyjnych: 214/80, 214/81, 214/115 oraz 214/117 z obrębu Złotniki, dla których to nieruchomości gruntowych Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgi wieczyste KW Nr PO1P/00183502/9 oraz PO1P/00154940/9, wynikająca z Umowy ustanawiającej hipotekę nr 06/109/12 z dnia 25 lipca 2012 roku, obowiązującej wraz z późniejszymi zmianami,
2. poręczenie Grupy Kapitałowej IMMOBILE Spółki Akcyjnej, udzielone do kwoty 32.700.000,00 PLN.

Jednocześnie Spółka informuje o otrzymaniu przez Spółkę w dniu dzisiejszym, tj. 05 stycznia 2022 r., informacji o zawarciu z Bankiem datowanej na 03 stycznia 2022 r. umowy ramowej na linię kredytową umożliwiającą Spółce korzystanie z finansowania Banku do 10.000.000 PLN, do dnia 03 stycznia 2025 r.

Zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu w/w Umowy ramowej, stanowią m.in.:
1. hipoteka umowna łączna do kwoty 12.000.000,00 PLN (słownie: dwanaście milionów złotych, 00/100) na będącej w użytkowaniu wieczystym Spółki nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim, gmina Ostrów Wielkopolski, przy ulicy Ks. Ignacego Skorupki 1A, stanowiącej: działkę numer 5 oraz działkę numer 137/2 z obrębu Ostrów Wielkopolski oraz na nieruchomości budynkowej będącej własnością Spółki, posadowionej na tym gruncie, stanowiącej odrębną nieruchomość, dla których to nieruchomości gruntowej i budynkowej Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr KZ1W/00070553/0 oraz działkę numer 136/7 z obrębu Ostrów Wielkopolski oraz na nieruchomości budynkowej będącej własnością Spółki, posadowionej na tym gruncie, stanowiącej odrębną nieruchomość, dla których to nieruchomości gruntowej i budynkowej Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr KZ1W/00078835/7, wynikająca z umowy ustanawiającej hipotekę nr 06/021/17 z dnia 14 czerwca 2017 roku, obowiązującej wraz z późniejszymi zmianami,
2. poręczenie udzielone przez Grupę Kapitałową IMMOBILE S.A. w kwocie 10.000.000,00 PLN,

Niniejsza informacja uznana została za informację poufną podlegającą publikacji na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 Z Dnia 16 Kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/We Parlamentu Europejskiego i Rady I Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close