logo-atrem
PL / EN

Zawarcie aneksu do umowy z Enea Operator Sp. z o.o. pn.: „Przebudowa stacji 110/15 kV Wronki w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej”

18.07.2023

Zarząd ATREM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej zwana „Spółką” lub „Emitentem”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o zawarciu przez Emitenta z Enea Operator Sp. z o.o. (dalej zwana „Zamawiającym”), aneksu do kontraktu realizowanego w Segmencie Elektroenergetyka, którego przedmiotem jest „Przebudowa stacji 110/15 kV Wronki w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej” („Umowa”), zgodnie z którym strony Umowy ustaliły, że wynagrodzenie Spółki za roboty budowlane zostanie zwiększone o kwotę 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych).

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2021 z dnia 19.02.2021 r. oraz raportu bieżącego nr 5/2022 z dnia 18.03.2022 r., Emitent informuje, że w związku z zawiązanymi rezerwami na straty poniesione w związku z realizacją Umowy i zakończeniem realizacji przedmiotu Umowy, w/w wynagrodzenie niemal w całości wpłynie na zwiększenie wyniku finansowego Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close