logo-atrem
PL / EN

Zawarcie przez Emitenta umowy na wykonanie zadania pn.: Wybudowanie stacji elektroenergetycznej 110kV RS Siedliska umożliwiającej połączenie sieci instalacji Podstacji Trakcyjnej Siedliska PKP Energetyka S.A.

27.07.2023

Zarząd Atrem S.A. (dalej także zwaną Emitentem), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2023 z dnia 07 lipca 2023 r., niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o zawarciu umowy datowanej na 24 lipca 2023 r. z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok (dalej zwanym Zamawiającym), na wybudowanie stacji elektroenergetycznej 110kV RS Siedliska, umożliwiającej połączenie sieci instalacji Podstacji Trakcyjnej Siedliska PKP Energetyka S.A.

Wynagrodzenie Emitenta ujęte w umowie wynosi 13.485.000,00 zł netto.

Strony ustaliły termin realizacji przedmiotu umowy na okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Zgodnie z Umową. całkowita odpowiedzialność Emitenta z tytułu naliczonych kar umownych ograniczona jest do 40% wynagrodzenia umownego netto, nie wliczając kar za odstąpienia od umowy lub jej rozwiązanie.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close