logo-atrem
PL / EN

Zawarcie przez Emitenta umowy z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych

26.07.2019

Raport bieżący nr  53/2019

Temat: Zawarcie przez Emitenta umowy z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 25 lipca 2019 r. Emitent zawarł z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group umowę o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych.

Na podstawie ww. umowy InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group wystawiać będzie na zlecenie Atrem S.A. ubezpieczeniowe gwarancje, zwane dalej ,,gwarancjami”:

  1. zapłaty wadium, w związku ze składanymi przez Atrem S.A., w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, ofertami w przetargach organizowanych przez Beneficjentów gwarancji,
  2. należytego wykonania kontraktu, tytułem zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań określonych w umowach (zwanych dalej „umowami objętymi gwarancją”) zawartych przez Atrem S.A. z Beneficjentami gwarancji, w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej,
  3. usunięcia wad i usterek, tytułem zabezpieczenia usunięcia wad i usterek na podstawie umów (zwanych dalej „umowami objętymi gwarancją”) zawartych przez Atrem S.A. z Beneficjentami gwarancji, w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej,
  4. zwrotu zaliczki, tytułem zabezpieczenia zwrotu zaliczki na podstawie umów (zwanych dalej „umowami objętymi gwarancją”), zawartych przez Z Atrem S.A. z Beneficjentem gwarancji, w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

 

Maksymalny odnawialny limit gwarancyjny ustalony został na poziomie 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych 00/100) przy czym:

  1. limit gwarancyjny dla gwarancji zapłaty wadium wynosi 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) a kwota pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć: 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100),
  2. limit gwarancyjny dla gwarancji zwrotu zaliczki wynosi 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) a kwota pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć: 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100);
  3. limit gwarancyjny   dla   gwarancji   należytego   wykonania   kontraktu   wynosi 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100), a kwota pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć: 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100).
  4. limit gwarancyjny dla gwarancji usunięcia wad i usterek wynosi:  2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) a kwota pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć: 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

 

Do przyznanego limitu wlicza się gwarancje wydane przed zawarciem ww. umowy.

Na zabezpieczenie roszczeń InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group o zwrot zapłaconych z tytułu gwarancji kwot na rzecz Beneficjentów gwarancji, Atrem S.A. ustanowił na rzecz InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group następujące zabezpieczenia:

1/ sześć weksli własnych in blanco z klauzulą „bez protestu” z wystawienia Atrem S.A. wraz z sześcioma deklaracjami wekslowymi, poręczonymi przez spółkę CONTRAST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, do kwoty zadłużenia wynikającego z tytułu niniejszej umowy generalnej,

2/ W przypadku występowania Atrem S.A. w Konsorcjum, wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie tzn. weksel poręczony przez Konsorcjanta lub Konsorcjantów.

 

Umowa została zawarta na okres do czasu wygaśnięcia wszelkich roszczeń InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group w stosunku do Atrem S.A. wynikających z umowy.

W wykonaniu umowy InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group będzie wystawiał gwarancje w okresie do 24 lipca 2020 r.

 

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.

Zawarta Umowa stanowi kontynuację poprzedniej umowy zawartej przez Atrem S.A. z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group o zawarciu której Atrem S.A. informowała raportem bieżącym nr 34/2018.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

 

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close